1502/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av banlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i banlagen (110/2007) 4 a, 22, 22 a, 22 b, 25, 25 a, 90–92 och 95 §,

av dem 4 a § sådan den lyder i lag 1395/2015, 22, 22 a, 22 b, 25, 25 a och 90–92 § sådana de lyder i lag 998/2018 samt 95 § sådan den lyder i lag 567/2016, och

fogas till lagen nya 22 c och 25 c § som följer:

4 a §
Plan för utveckling av järnvägsinfrastrukturen

Kommunikationsministeriet ska i samarbete med aktörer inom järnvägsbranschen utarbeta en långsiktig plan för utveckling av järnvägsinfrastrukturen. Planen kan vara en del av en allmän plan över trafikinfrastrukturen för alla fortskaffningsmedel. I planen ska ingå ett finansierings- och investeringsprogram för järnvägsinfrastrukturen för minst åtta år. Finansierings- och investeringsprogrammet ska i början av varje regeringsperiod ses över som en del av det övriga trafikpolitiska strategi- och planeringsarbetet.

Om det ur finansierings- och investeringsprogrammet för järnvägsinfrastrukturen i enlighet med planen för utveckling av järnvägsinfrastrukturen anvisas finansiering som ingår i den årliga statsbudgeten till utveckling både av statens bannät och av det övriga järnvägssystemet, ska ministeriet ingå ett sådant avtal med den bannätsförvaltare som ansvarar för förvaltningen av delen av järnvägssystemet i fråga som uppfyller principerna i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Ministeriet ska säkerställa att de som ansöker om bankapacitet och som avses i spårtrafiklagen (1302/2018) får framföra sin åsikt om avtalet innan det undertecknas.

22 §
Framläggande av planer och framställande av anmärkningar

När en utredningsplan och en järnvägsplan utarbetas ska bannätsförvaltaren ge kommunen, fastighetsägare och övriga sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planen och skriftligen eller muntligen framföra sin åsikt i saken.

Innan planen godkänns ska de i 1 mom. avsedda intressenterna ges tillfälle att göra en anmärkning med anledning av planen. I detta syfte ska utredningsplanen och järnvägsplanen hållas tillgängliga genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Kungörelsen och planen ska dock hållas tillgängliga oavbrutet i 30 dagar. Trafikledsverket svarar för framläggandet av planer som gäller statens bannät. För framläggandet av planer som gäller privata spåranläggningar svarar Transport- och kommunikationsverket, till vilket bannätsförvaltaren ska sända handlingar och uppgifter som gäller utredningsplanen och järnvägsplanen.

Information om kungörelsen ska utan dröjsmål publiceras i de kommuner vars område planen gäller. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015). Den som svarar för framläggandet ska dessutom lämna meddelande om framläggandet av planen genom vanlig delgivning till ägarna och innehavarna av de fastigheter från vilka det enligt planen ska inlösas område, de fastigheter på vars område det bildas skydds- eller frisiktsområden, de fastigheter till vars område det grundas någon annan rättighet och de fastigheter som gränsar till järnvägsområdet. Bestämmelser om vanlig delgivning finns i förvaltningslagen.

Anmärkningarna om planen ska sändas till den som lagt fram planen före utgången av den tid under vilken planen är framlagd. Bannätsförvaltaren ska meddela sitt motiverade ställningstagande till de anmärkningar som gjorts om planen. Den ska underrätta kommunerna inom området om sitt ställningstagande och även dem som gjort anmärkningar och som skriftligen har bett om att bli underrättade och samtidigt uppgett sin adress. Bannätsförvaltarens motiverade ställningstagande ska uppges i det beslut som gäller godkännandet av planen.

22 a §
Utlåtanden och kommunens bemötande av anmärkningar

Bannätsförvaltaren ska begära utlåtande om utredningsplanen och järnvägsplanen av de närings-, trafik- och miljöcentraler, landskapsförbund och kommuner vars område planen gäller och på vars område verkningarna av planen i övrigt visar sig. Bannätsförvaltaren ska begära utlåtande också av andra myndigheter, om det behövs för beslutsprövningen.

Bannätsförvaltaren ska ge de kommuner vars område planen gäller tillfälle att yttra sig om de anmärkningar som framställts om planen.

Bannätsförvaltaren ska lägga fram sitt motiverade ställningstagande till de utlåtanden som lämnats om planen.

22 b §
Förhandsöverläggning

Medan en utredningsplan och en järnvägsplan utarbetas och innan planen lämnas för godkännande ska Transport- och kommunikationsverket på statens eller någon annan bannätsförvaltares eller en myndighets begäran ordna en förhandsöverläggning. Verket kan också ordna en förhandsöverläggning på eget initiativ. Förhandsöverläggningen ska anordnas inom rimlig tid från det att begäran framställdes. Förhandsöverläggningen syftar till att främja hanteringen av de utrednings- och utvärderingsförfaranden som krävs för planen, informationsutbytet mellan bannätsförvaltaren, Transport- och kommunikationsverket, som är godkännande myndighet för planen, och andra myndigheter samt att förbättra utredningarnas och handlingarnas kvalitet och tillgänglighet och skapa smidigare förfaranden. I fråga om en järnvägsplan som gäller nedläggning av en järnväg tillämpas på kommunikationsministeriet vad som i denna paragraf föreskrivs om Transport- och kommunikationsverket.

22 c §
Framställning om godkännande av en utredningsplan och en järnvägsplan

Bannätsförvaltaren gör en framställning till Transport- och kommunikationsverket om godkännande av en utredningsplan som avses i 11 § och en järnvägsplan som avses i 14 och 20 §. En framställning om godkännande av en järnvägsplan som gäller nedläggning av en järnväg enligt 79 § ska lämnas till kommunikationsministeriet.

En framställning om godkännande av en utredningsplan ska innehålla de uppgifter, utredningar och handlingar enligt 9, 10, 12, 22, 22 a och 24 § som behövs för den prövning som gäller godkännandet av planen.

En framställning om godkännande av en järnvägsplan ska innehålla de uppgifter, utredningar och handlingar enligt 9, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 22 a, 23, 24, 37 och 38 § som behövs för den prövning som gäller godkännandet av planen.

Framställningen om godkännandet och det material om planen som utgör grunden för framställningen ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket och i de fall som avses i 79 § till kommunikationsministeriet i skriftlig och om möjligt i elektronisk form.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i framställningen om godkännande av en utredningsplan och en järnvägsplan.

25 §
Ändring av och mindre avvikelser från planerna

Om en järnvägsplan som varit offentligt framlagd behöver ändras och ändringens verkningar bedöms vara ringa kan ett enklare förfarande iakttas än vad som föreskrivs i 22 och 22 a §.

Om en godkänd utredningsplan eller järnvägsplan behöver ändras ska det göras i enlighet med vad som i denna lag och med stöd av den föreskrivs om nya utredningsplaner och järnvägsplaner.

Från en godkänd järnvägsplan får avvikelse göras utan att planen behöver ändras, om avvikelsen har ringa verkningar och bannätsförvaltaren i samband med byggandet av järnvägen prövar att avvikelsen är behövlig och ändamålsenlig.

25 a §
Järnvägsplaner som berör plankorsningar

Utöver Trafikledsverket kan närings-, trafik- och miljöcentralen utarbeta sådana järnvägsplaner enligt 20 § 2 mom. som gäller plankorsningar och på centralen tillämpas då vad som i denna lag föreskrivs om bannätsförvaltaren.

25 c §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om förfarandena enligt 22 och 22 a § samt 25 § 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

90 §
Delgivning och delfående av beslut

Transport- och kommunikationsverket sänder beslut om godkännande och om förlängning av giltighetstiden för utredningsplaner och järnvägsplaner till bannätsförvaltaren. Ett beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan samt om förlängning av deras giltighetstid ska delges offentligt genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen samt beslutet och de handlingar som ligger till grund för det ska dock hållas tillgängliga minst den tid som föreskrivs för sökande av ändring. Trafikledsverket svarar för framläggandet av beslut och för kungörelser som gäller statens bannät. Transport- och kommunikationsverket svarar för framläggandet av beslut och för kungörelser som gäller privata spåranläggningar. Information om kungörelsen ska utan dröjsmål publiceras i de kommuner vars område planen gäller. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.

Ett sådant beslut om godkännande av en järnvägsplan som är av ringa betydelse kan delges genom bevislig delgivning. Bestämmelser om bevislig delgivning finns i förvaltningslagen. Bestämmelser om elektronisk delgivning av beslut finns i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

91 §
Meddelande om beslut till dem som gjort en anmärkning och till myndigheterna

Den som enligt 90 § 1 mom. svarar för delgivningen av ett beslut om godkännande av en utredningsplan och en järnvägsplan ska genom vanlig delgivning meddela om beslutet till dem som gjort en anmärkning om planen och vars adresser är kända. Bestämmelser om vanlig delgivning finns i förvaltningslagen. Meddelandet ska lämnas samtidigt som beslutet delges offentligt enligt 90 §.

Den som enligt 90 § 1 mom. svarar för delgivningen av ett beslut om godkännande av och om förlängning av giltighetstiden för en utredningsplan och en järnvägsplan ska meddela kommunen, närings-, trafik- och miljöcentralen och landskapsförbundet och vid behov också andra myndigheter om beslutet. Information om var och hur länge planen hålls tillgänglig ska bifogas meddelandet.

92 §
Ändringssökande

I beslut som har fattats med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär över Trafikledsverkets beslut i de fall som avses i 18 § 4 mom. och 2 a kap. anförs hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets plankorsningen i fråga finns samt i de fall som avses i 40 och 41 § hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten i fråga finns.

Bannätsförvaltaren har rätt att anföra besvär över ett beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan. Kommunen, närings-, trafik- och miljöcentralen och landskapsförbundet har rätt att anföra besvär över ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan vars verkningar sträcker sig till kommunens område eller myndighetens verksamhetsområde.

En lokal eller regional registrerad sammanslutning eller stiftelse har rätt att i ärenden som hör till dess verksamhetsfält anföra besvär över ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan vars verkningar sträcker sig till sammanslutningens eller stiftelsens geografiska verksamhetsområde.

Besvär som gäller ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan som ska anses vara av samhällelig vikt ska behandlas skyndsamt.

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som fattats vid järnvägsförrättningar finns i 77 §.

95 §
Kungörelse

Om en kungörelse, en förordnande, ett förbud eller något annat ärende med stöd av denna lag ska delges offentligt och det inte finns särskilda bestämmelser om på vilket sätt delgivningen ska ske, ska den behöriga myndigheten meddela om ärendet genom offentlig kungörelse under minst 30 dagar. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2020.

RP 91/2019
KoUB 9/2019
RSv 75/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.