1495/2019

Helsingfors den 20 december 2019

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning (1012/2017) 2, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 30, 36, 41, 43, 45, 47, 49 och 50 §, samt

fogas till förordningen en ny 19 a § som följer:

2 §
Godkännande av arbetsordningen

Innan arbetsministern på föredragning av kanslichefen fattar beslut om arbetsordningen eller en ändring av den, ska näringsministern godkänna arbetsordningen för sitt ansvarsområdes del. Innan beslut angående förslaget fattas ska också ministeriets enheter och avdelningar samt personalorganisationerna höras.

3 §
Definitioner

I denna arbetsordning avses med

1) verksamhetsenheter samtliga enheter inom arbets- och näringsministeriets organisation som ett allmänt begrepp,

2) enheter koncernstyrningsenheten, enheten för arbetskraftsinvandring och integration, personal- och förvaltningsenheten samt kommunikationsenheten vilka är direkt underställda kanslichefen,

3) avdelningar följande avdelningar vid arbets- och näringsministeriet: avdelningen för regioner och tillväxttjänster, avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader, avdelningen för innovationer och företagsfinansiering samt energiavdelningen,

4) grupper verksamhetsenheter som finns inom en avdelning och som leds av en gruppchef,

5) team och ansvarsområden andra verksamhetsenheter för vilka en särskild chef har utsetts.

6 §
Ministeriets ledningsgrupp

Med tanke på behandlingen av vittsyftande eller annars viktiga ärenden som gäller ministeriet och dess förvaltningsområde eller som bestämts av ministrarna samt av ministeriets strategi och de strategiska utgångspunkterna för ministeriets resultatledning bistås ministrarna av ministeriets ledningsgrupp. Ledningsgruppens ordförande är arbetsministern och vid förhinder för arbetsministern fungerar näringsministern som ledningsgruppens ordförande. Övriga ledamöter i ledningsgruppen är kanslichefen, statssekreterarna, understatssekreteraren, avdelningscheferna, ekonomidirektören, personal- och förvaltningsdirektören, kommunikationsdirektören och andra tjänstemän som ministrarna eller kanslichefen förordnar.

Ministrarna och kanslichefen kan kalla sakkunniga till ledningsgruppens möten.

Kanslichefen utser ledningsgruppens sekreterare.

9 §
Resultatstyrning vid ministeriet

Kanslichefen för resultatförhandlingarna med, uppställer resultatmålen för och fördelar omkostnadsanslagen mellan avdelningarna och enheterna.

Avdelningschefen, enhetschefen eller en tjänsteman som denne utsett uppställer resultatmålen för verksamhetsenhetens grupper, ansvarsområden och team.

10 §
Styrningen av ämbetsverken, inrättningarna och statsbolagen inom förvaltningsområdet

Koncernstyrningsenheten leder processen för resultatstyrning inom förvaltningsområdet. Avdelningarna utarbetar i samarbete med koncernstyrningsenheten resultatmålen för ämbetsverken och inrättningarna.

Avdelningschefen för avdelningen för regioner och tillväxttjänster är ordförande vid resultatförhandlingarna med närings-, trafik- och miljöcentralerna och vid resultatförhandlingarna med närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Vid resultatförhandlingarna med andra ämbetsverk och inrättningar är avdelningschefen för den ansvariga avdelningen ordförande.

För ägarstyrningen av samt för beredningen av de närings- och ägarpolitiska målen för Finnvera Abp, Finlands Industriinvestering Ab och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab svarar avdelningen för innovationer och företagsfinansiering. För ägarstyrningen av samt för beredningen av de närings- och ägarpolitiska målen för bolaget Suomen Malmijalostus Oy svarar koncernstyrningsenheten. Näringsministern undertecknar styrdokumenten för de aktiebolag som styrs av avdelningen för innovationer och företagsfinansiering.

Resultatavtalen undertecknas på ministeriets vägnar av mötesordföranden och av den tjänsteman som ansvarar för resultatstyrningen av ämbetsverket eller inrättningen i fråga.

Resultatmålen fastställs av ministrarna på föredragning av kanslichefen.

13 §
Verksamhetsenheter

Arbets- och näringsministeriet har följande avdelningar: avdelningen för regioner och tillväxttjänster, avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader, avdelningen för innovationer och företagsfinansiering samt energiavdelningen. Avdelningarna leds av en avdelningschef. Inom avdelningarna kan finnas grupper och team. Avdelningschefen förordnar, efter att ha hört kanslichefen, gruppcheferna för högst fem år i sänder.

Vid arbets- och näringsministeriet finns dessutom en koncernstyrningsenhet vars operativa ansvarsområde omfattar hela ministeriet. Koncernstyrningsenheten leds av kanslichefen.

Vid ministeriet finns dessutom en enhet för arbetskraftsinvandring och integration, en kommunikationsenhet och en personal- och förvaltningsenhet som är direkt underställda kanslichefen. Som chefer för dessa enheter fungerar de tjänstemän vilka kanslichefen förordnar till uppgiften för högst fem år i sänder. Dessutom finns en funktion för revision och auditering som är direkt underställd kanslichefen.

Verksamhetsenheternas chefer förordnar cheferna för de olika ansvarsområdena och teamen för högst fem år i sänder.

I anslutning till ministeriet finns riksförlikningsmannens byrå och samarbetsombudsmannens byrå. På byråerna tillämpas arbetsordningens bestämmelser om ministeriets verksamhetsenheter i tillämpliga delar.

14 §
Tillvägagångssätt och ansvarsfördelning vid behandling av ärenden

En avdelnings uppgift är att ansvara för beredningen av innehållet i verksamheterna och för ledningen av verkställigheten av åtgärderna inom verksamhetsområdet i fråga. Koncernstyrningsenheten leder beredningen av policyn och verkställigheten av de ärenden som nämns i 15 §.

Var och en av verksamhetsenheterna ansvarar för det EU-samarbete som är relevant för verksamhetsområdet i fråga samt för de internationella kontakterna i övrigt.

Om det är oklart vem som ska handlägga ett ärende, förordnar kanslichefen beredaren av ärendet bland ministeriets avdelningar och enheter. Avdelningscheferna och enhetscheferna förordnar handläggaren av ett ärende för respektive verksamhetsenhets del, gruppcheferna för sina gruppers del, chefen för ett ansvarsområde för sitt ansvarsområdes del och chefen för ett team för sitt teams del.

Ministeriets personal ska utöver det som enligt författningar, arbetsordningen eller av respektive chef fastställd befattningsbeskrivning hör till vars och ens uppgifter, vid behov även utföra de övriga uppgifter som ministern, kanslichefen eller chefen för verksamhetsenheten i fråga ålägger honom eller henne.

16 §
Avdelningen för regioner och tillväxttjänster

Avdelningen för regioner och tillväxttjänster har hand om

1) regionpolitiken och tillväxttjänsterna samt styrningen, prognostiseringen och regleringen i samband med dem,

2) utvecklingen av marknaden för tillväxttjänster (inkl. försök med tillväxttjänster),

3) den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen,

4) främjandet av företagandet samt övriga företagstjänster,

5) samordningen av riksomfattande och landskapsvisa tillväxttjänster,

6) förändringsledarskapet för landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen inom förvaltningsområdet,

7) ledningen och styrningen av digitaliseringen, den övergripande arkitekturen och kunskapshanteringen inom förvaltningsområdet,

8) beredningen, verkställigheten och uppföljningen av statsrådets beslut om regionutveckling och av andra regional- och stadspolitiska åtgärder samt integreringen av dem med regionutvecklingshelheten,

9) landskapsprogrammen och landskapsprogrammens genomförandeplaner,

10) ledningen av handlingsmodellen för stöd vid plötsliga strukturomvandlingar,

11) regionindelningarna för inriktning av regionalpolitiska åtgärder samt stöden för utveckling av regionerna,

12) främjandet av Finlands mål i anslutning till Europeiska unionens sammanhållningspolitik och ansvaret för beredningen av den nationella sammanhållningspolitiken,

13) uppgifterna som förvaltningsmyndighet för strukturfondernas operativa program (programperioderna 2007–2013 och 2014–2020, inkl. SFM-företagsinitiativprogrammet), samordning av europeiska struktur- och investeringsfondernas partnerskapsavtal, uppgifterna som förvaltningsmyndighet för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, de elektroniska tjänsterna för strukturfondernas dataprogram EURA 2014 samt uppgifterna som förmedlande organ i fråga om ministeriets tekniska stöd,

14) medlemsstatens uppgifter i samband med målet Europeiskt territoriellt samarbete, Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och Europeiska grannskapsinstrumentet, samordningen av Europeiska unionens Östersjöstrategi, Regionkommittén, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete samt statsfördraget mellan Finland och Ryssland om främjande av gränsöverskridande samarbete,

15) medlemsstaternas uppgifter i anslutning till fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt,

16) samordningen av styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna och ledningen av den strategiska resultatavtalsprocessen,

17) den allmänna administrativa styrningen av och tillsynen över närings-, trafik- och miljöcentralerna samt av arbets- och näringsbyråerna samt av deras utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

19 §
Avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader

Avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader har hand om

1) arbetspolitiken,

2) arbets- och nyttighetsmarknadernas funktion och de näringspolitiska frågorna i samband med den,

3) den allmänna regleringen om näringsverksamheten och företagens verksamhetsmiljö samt främjandet av förutsättningarna för företagsverksamhet och företagande,

4) sysselsättningen och tillgången på kompetent arbetskraft,

5) den allmänna arbetspolitiska regleringen samt främjandet av jämställdheten i arbetslivet och andra arbetslivsfrågor,

6) inremarknadspolitiken,

7) den tekniska säkerheten och tillförlitligheten, överensstämmelsen med krav och standardiseringspolitiken,

8) konsumentpolitiken,

9) konkurrenspolitiken,

10) regleringen om offentlig upphandling,

11) övervakningen av statligt stöd för Europeiska unionens räkning,

12) bokföring och revision,

13) den registerförvaltning som gäller företag och sammanslutningar,

14) försörjningsberedskapen,

15) tillsynen över och bekräftelsen av utlänningars företagsköp,

16) de arbetskraftspolitiska riktlinjerna i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa,

17) civiltjänstärenden,

18) förebyggandet av diskrimineringen och främjandet av jämställdheten inom arbetslivet,

19) bekämpningen av grå ekonomi,

20) företagens samhällsansvar,

21) utvecklingen av bedömningen av konsekvenserna för sysselsättningen och företagen, utvecklingen av lagberedningen och bedömningen av lagstiftningens konsekvenser vid ministeriet samt åtgärdsprogrammen och projekten i samband därmed i samarbete med lagstiftningsdirektören,

22) styrningen av och tillsynen över Konkurrens- och konsumentverket, Patent- och registerstyrelsen, Säkerhets- och kemikalieverket och Försörjningsberedskapscentralen samt styrningen av och tillsynen över sjömansservicebyrån och statsbidragssammanslutningarna inom ansvarsområdet,

23) Internationella arbetsorganisationen,

24) lönegarantin och de konkurs-, företagssanerings- och skuldarrangemangsärenden som sammanhänger med den,

25) prognostiseringen av och stödet för det föregripande policyarbetet med anknytning till arbets- och nyttighetsmarknaderna samt arbetsförmedlingsstatistiken.

19 a §
Enheten för arbetskraftsinvandring och integration

Enheten för arbetskraftsinvandring och integration har hand om

1) invandringen för arbetstagare, företagare, praktikanter, studerande och forskare och samordningen av den med tillväxtpolitiken,

2) den internationella arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingsnätverket EURES,

3) styrningen av och tillsynen över Migrationsverket i samarbete med inrikesministeriet, när det gäller arbetstagares, företagares, praktikanternas, studerandes och forskares invandring,

4)  policyn för integrationsfrämjande och de integrationsfrämjande tjänsterna samt styrningen, prognostiseringen och regleringen i samband med dem,

5) utvecklingen och styrningen av verkställigheten av integrationen och anvisandet till kommuner samt prognostiseringen av, uppföljningen av och ersättandet av kostnaderna för dessa; i anslutning till enheten finns Kompetenscentret för integration av invandrare.

22 §
Revision och auditering

Ansvarsområdet har hand om

1) den interna revisionen,

2) utvecklingen av verksamhet (auditeringar),

3) främjandet av riskhantering,

4) tillsynen över den finansiering som beviljas av Finnvera Abp.

Närmare bestämmelser om ansvarsområdets verksamhet och ställning utfärdas i reglementet för revision och auditering.

30 §
Föredragningstillstånd

En föredragningslista för republikens president, statsrådets allmänna sammanträde eller finansutskottets sammanträde får inte av andra än tvingande skäl delas ut innan ministern i fråga har godkänt den. I tvingande fall kan föredragningslistan dock delas ut med tillstånd av kanslichefen eller dennes ställföreträdare.

Föredragningslistan ska alltid tillställas också kanslichefen och den föredragande ministerns statssekreterare och specialmedarbetare samt lagstiftningsdirektören för kännedom.

Om inte något annat följer av bestämmelserna om sekretess, följs det förfarande som beskrivs i 2 mom. också vid distributionen av promemorior som innehåller arbets- och näringsministeriets ställningstaganden till ministerutskotten.

När föredragningstillstånd begärs av arbets- och näringsministeriet i samband med lagstiftning som hör till ministeriets ansvarsområde, ges tillståndet av ministern. Om ändringen är av teknisk karaktär eller av ringa allmän betydelse, ges föredragningstillståndet av avdelningschefen.

36 §
Ärenden som avgörs av en avdelningschef, enhetschef eller av en av denne förordnad tjänsteman

Avdelningschefer, enhetschefer eller av dem förordnade tjänstemän avgör ärenden som gäller

1) givande av utlåtande, avgörande om klagomål samt givande av anvisningar i frågor som hör till verksamhetsenhetens verksamhetsområde,

2) fördelning av anslag som hör till verksamhetsenhetens verksamhetsområde eller har ställts till dess förfogande, fattande av utgiftsbeslut och godkännande av de utgifter som dessa föranleder upp till 500 000 euro,

3) godkännande av de inkomster som hör till verksamhetsenhetens verksamhetsområde,

4) placering av verksamhetsenhetens personal vid grupper, ansvarsområden och team.

Den begränsning i euro som avses i 1 mom. 2 punkten gäller dock inte fördelning av anslag och befogenheter, fattande av utgiftsbeslut eller godkännande av utgifter i följande fall:

1) anslaget för införande av regionala innovationer och försök,

2) medlen för strukturfondsprogram,

3) medlen för Finlands SMF-företagsinitiativprogram,

4) stödjande av företags investerings- och utvecklingsprojekt,

5) regionalt transportstöd,

6) sysselsättnings-, utbildnings- och specialåtgärder,

7) överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte,

8) ersättningar som betalas till kommuner med stöd av lagen om främjande av integration.

Chefen för en verksamhetsenhet får dessutom godkänna en ändring av ringa betydelse i ett utgiftsbeslut där beloppet av utgifter överskrider beloppet enligt 1 mom. 2 punkten, om ändringen inte har någon väsentlig inverkan på sakinnehållet i beslutet.

41 §
Ärenden som avgörs av direktören för personal- och förvaltningsenheten

Den direktör som är chef för personal- och förvaltningsenheten eller en av denne förordnad tjänsteman avgör ärenden som gäller

1) det avtal om anställningsvillkoren som avses i 44 § i statstjänstemannalagen (750/1994),

2) tillstånd till bisyssla för tjänstemän vid ministeriet,

3) tjänstebenämningarna vid ministeriet, grundande och indragning av tjänster, löner, arvoden och ersättningar till ministeriets personal samt godkännande av löneutgifterna,

4) arbetsrotation för ministeriets personal,

5) ministeriets interna förvaltning och ordning, om inte ärendet ska avgöras av kanslichefen,

6) godkännande av representationsutgifter för ministrarna, kanslichefen, statssekreterarna, avdelningscheferna, enhetscheferna, ekonomidirektören, riksförlikningsmannen och samarbetsombudsmannen,

7) tillstånd till bisysslor för chefen för ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under ministeriet,

8) betalningsrörelse- och bokföringsuppgifter som hör till ministeriet i egenskap av bokföringsenhet,

9) betalning av utgifter som gäller ett tidigare år av anslaget för pågående budgetår som är avsett för motsvarande ändamål,

10) uppgifter som attesterande myndighet för strukturfondernas operativa program (programperioderna 2007−2013 och 2014−2020), Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, fonden för dem som har det sämst ställt samt för Finlands SMF-företagsinitiativprogram,

11) beslut om utlämnande av en handling i enlighet med 14 och 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),

12) lämnandet av personuppgifter i enlighet med 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ur arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.

43 §
Ärenden som avgörs av ekonomidirektören

Ekonomidirektören, som är placerad i koncernstyrningsenheten, leder budget-, tilläggsbudgets- och ramprocesserna samt verksamhets- och ekonomiplaneringen inom förvaltningsområdet; i fråga om dessa uppgifter är ekonomidirektören direkt underställd kanslichefen.

Ekonomidirektören avgör ärenden som gäller

1) den detaljerade indelningen av budgeten och ändringar av den,

2) ändringar av de odelade anslag som kanslichefen ställt till avdelningarnas och enheternas förfogande,

3) godkännande av representationsutgifter för understatssekreteraren samt för chefen för personal- och förvaltningsenheten.

45 §
Utnämningsbehörighet

Den personal som anställs i chefsuppgifter och högre sakkunniguppgifter utnämns av respektive minister för sitt eget ansvarsområdes del. Personal- och förvaltningsdirektören utnämner den personal som är placerad på kravnivå 7.2 eller en lägre kravnivå i ministeriets lönesystem.

47 §
Utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid

Statsrådet beslutar om utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid som är längre än ett år, när det är republikens president eller statsrådet som utnämner till motsvarande tjänst. Till andra tjänsteförhållanden för viss tid utnämner den som enligt 46 § 2 mom. beslutar om tjänstledighet för motsvarande tjänst.

49 §
Förordnanden om tjänsteresor och utbildning

Ministern utfärdar ett permanent förordnande om inrikes tjänsteresor för kanslichefen, statssekreterarna, understatssekreteraren och avdelningscheferna. Personal- och förvaltningsdirektören utfärdar ett permanent förordnande om inrikes tjänsteresor och EU-tjänsteresor.

Personal- och förvaltningsdirektören eller en av denne förordnad tjänsteman utfärdar förordnande om utrikes tjänsteresor för kanslichefen, statssekreterarna och avdelningscheferna samt förordnande om inrikes och utrikes tjänsteresor för enhetscheferna, riksförlikningsmannen, samarbetsombudsmannen och specialmedarbetarna.

Ekonomidirektören utfärdar ett förordnande om utrikes tjänsteresor för understatssekreteraren och ett förordnande om inrikes och utrikes tjänsteresor för personal- och förvaltningsdirektören.

Avdelningschefen eller en av denne förordnad tjänsteman, enhetschefen eller en av denne förordnad tjänsteman, gruppchefen, chefen för ett ansvarsområde, riksförlikningsmannen och samarbetsombudsmannen utfärdar förordnande om inrikes och utrikes tjänsteresor för de tjänstemän som är underställda dem.

För andra än i 1 mom. nämnda tjänstemän kan något permanent förordnande om tjänsteresor inte ges.

Vad som ovan har föreskrivits om förordnanden om tjänsteresor ska även iakttas vid förordnanden om utbildning.

50 §
Godkännande av reseräkningar

Ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas reseräkningar godkänns av personal- och förvaltningsdirektören.

Personal- och förvaltningsdirektörens reseräkningar godkänns av ekonomidirektören.

Kanslichefens, understatssekreterarens, enhetschefernas och avdelningschefernas samt riksförlikningsmannens och samarbetsombudsmannens reseräkningar godkänns av personal- och förvaltningsdirektören.

Till övriga delar iakttas vid godkännandet av reseräkningar vad som i 50 § i denna arbetsordning föreskrivs om godkännandet av utgifter.


Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 20 december 2019

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Understatssekreteraren
Petri Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.