1494/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om justitieministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om justitieministeriet (543/2003) 1 och 2 §, sådana de lyder, 1 § i förordning 106/2015 och 2 § i förordning 867/2016, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Justitieministeriets uppgifter är

1) lagberedning inom området för statsförfattningsrätt, allmän förvaltningsrätt, privaträtt och straff- och processrätt samt övriga lagstiftningsärenden som inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

2) utvecklande av lagberedningen i statsrådet samt rådgivning i frågor som gäller Europeiska unionens lagstiftning,

3) domstolsväsendet, rättegångsförfarandet och den judiciella indelningen,

4) rättshjälp och den allmänna advokatföreningen,

5) ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning,

6) allmän intressebevakning,

7) åklagarväsendet,

8) utsökningsväsendet samt övervakning av förvaltningen av konkursbon,

9) verkställighet av bötesstraff, samhällspåföljder och fängelsestraff,

10) allmän planering av brottsbekämpning och övrig kriminalpolitik,

11) utvecklande av brottsoffrens ställning, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

12) straffregistret och övriga rättsregister,

13) benådning,

14) äktenskapsrättsliga ansökningar,

15) internationell rättsvård, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

16) Justitiekanslersämbetet, med undantag av dess ekonomiförvaltning,

17) statliga val, kommunala val och folkomröstningar samt främjande av medborgarinflytande,

18) partiregistret och kontroll av partiernas bokföring och medelsanvändning,

19) uppföljning av verkställigheten av språklagen (423/2003),

20) Finlands författningssamling,

21) utredning av olyckor,

22) landskapet Ålands självstyrelse,

23) samernas kulturella autonomi och koordineringen av samefrågor,

24) Haagkonferensen för internationell privaträtt,

25) jämlikhet och främjande av goda etniska relationer.

2 §
Ämbetsverk, anstalter och organ som hör till ministeriets verksamhetsområde

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör

1) högsta domstolen,

2) högsta förvaltningsdomstolen,

3) hovrätterna,

4) förvaltningsdomstolarna,

5) Ålands förvaltningsdomstol,

6) tingsrätterna,

7) marknadsdomstolen,

8) arbetsdomstolen,

9) försäkringsdomstolen,

10) Domstolsverket,

11) Brottspåföljdsmyndigheten,

12) Brottspåföljdssektorns utbildningscentral,

13) Åklagarmyndigheten,

14) Riksfogdeämbetet,

15) utsökningsverken,

16) landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland,

17) statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt,

18) konkursombudsmannens byrå,

19) Rättsregistercentralen,

20) Olycksutredningscentralen,

21) barnombudsmannens byrå,

22) jämställdhetsombudsmannens byrå,

23) underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen,

24) dataombudsmannens byrå,

25) diskrimineringsombudsmannens byrå,

26) diskriminerings- och jämställdhetsnämnden,

27) sametinget,

28) Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna,

29) konsumenttvistenämnden,

30) domarförslagsnämnden,

31) domarutbildningsnämnden,

32) rättegångsbiträdesnämnden,

33) nämnden för namnärenden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 30 december 2019

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas Blomqvist

Regeringssekreterare
Satu-Maaria Natunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.