1487/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av 18 och 23 § i blodtjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i blodtjänstlagen (197/2005) 18 § 2 mom. och

ändras 23 §, sådan den lyder i lag 1044/2015, som följer:

23 §
Ändringssökande

Omprövning får begäras i fråga om ett beslut som avses i 4 och 20 § eller 22 § 2 mom. i denna lag. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Omprövning av ett beslut som avses i 20 § i denna lag ska begäras inom 30 dagar från det att inspektionen avslutades. Beslutet ska iakttas trots ändringssökande.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 81/2019
ShUB 13/2019
RSv 40/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.