1463/2019

Helsingfors den 20 december 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning (658/2016) 6 § 4 mom., 12, 13, 49 och 55–57 §, av dem 6 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 799/2017 och 12, 49 och 57 § sådana de lyder i förordning 1347/2018, samt

fogas till förordningen en ny 49 a § som följer:

6 §
Ministeriets avdelningar, sektorer och fristående enheter

Vid informations- och forskningssektorn finns en informations- och forskningsenhet. Vid förvaltnings- och utvecklingssektorn finns en personal- och förvaltningsenhet, en styrnings- och ekonomienhet samt en kommunikationsenhet.


12 §
Informations- och forskningssektorns uppgifter

Informations- och forskningssektorn svarar för de ärenden som gäller

1) allmän beredning och samordning av förvaltningsområdets forskningsärenden,

2) allmän och gemensam dataadministration, datasäkerhet och datalager inom ministeriet och dess förvaltningsområde samt statistikföringsuppdrag inom förvaltningsområdet,

3) lantmäteri, allmänna kartverksarbeten, geodetisk forskning, inskrivningsärenden som gäller fastigheter och aktielägenheter samt samanvändning av geografisk information,

4) samordning av samefrågor,

5) styrning av Livsmedelsverket inom sektorns ansvarsområde,

6) utveckling av lagberedningen,

7) beredning av förvaltningsbestämmelser som gäller ministeriet.

Informations- och forskningssektorn stöder och biträder ministeriets avdelningar och sektorer i ärenden som gäller dataadministrationen inom deras ansvarsområden.

Informations- och forskningssektorns styrningsansvar omfattar Naturresursinstitutet och Lantmäteriverket.

13 §
Förvaltnings- och utvecklingssektorns uppgifter

Förvaltnings- och utvecklingssektorn svarar för de ärenden som gäller

1) samordning och utveckling av styrningen av förvaltningsområdet,

2) personalpolitik och personaladministration,

3) styrning av upphandlingsärenden,

4) förvaltningsärenden som inte hör till statsrådets förvaltningsenhet, någon avdelning vid ministeriet eller någon annan sektor,

5) resultatorienterad ledning och utveckling av den vid ministeriet samt samordning av resultatstyrningen av förvaltningsområdet,

6) utveckling av personalen,

7) planering av verksamheten och ekonomin vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde,

8) uppgifter som hör till bokföringsenheten, rapporter som gäller förvaltningsområdet samt annan verkställighet och uppföljning av budgeten,

9) uppföljning av de iakttagelser som statens revisionsverk gör i sin årsrevision,

10) ministeriets externa och interna kommunikation samt samordning av förvaltningsområdets kommunikation.

Förvaltnings- och utvecklingssektorns styrnings- och ekonomienhet är den attesterande myndighet som avses i artikel 58 i förordningen om fiskerifonden och den attesterande myndighet för operativa program inom Europeiska havs- och fiskerifonden som avses i artikel 123.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser för de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Enheten bereder de uppgifter som avses i 9 §.

49 §
Beslutanderätten för chefen för personal- och förvaltningsenheten

Chefen för personal- och förvaltningsenheten avgör ärenden som gäller

1) fastställande av kravnivåer för uppgifterna inom lönesystemet,

2) fastställande av andra prestationsnivåer än sådana som baserar sig på de årliga resultat- och utvecklingssamtalen,

3) beviljande av semesterersättning och andra sådana personliga lönetillägg eller tilläggsarvoden till tjänstemän eller anställda i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet som baserar sig på tjänste- eller arbetskollektivavtal, med undantag av beviljandet av tilläggsarvoden enligt prövning,

4) utfärdande av intyg om uppsägning och upphörande av tjänsteförhållande till en tjänsteman,

5) utfärdande av intyg om att chefen för ett ämbetsverk eller en inrättning inom ministeriets förvaltningsområde har sagt upp sig eller om att tjänsteförhållandet upphört,

6) utlåtande till förvaltningsdomstolen med anledning av att besvär har anförts över en utnämning till tjänsteman vid ministeriet.

De ärenden som avses i 1 mom. 1 punkten avgörs utan föredragning.

49 a §
Beslutanderätten för chefen för kommunikationsenheten

Chefen för kommunikationsenheten avgör ärenden som gäller kommunikationstjänster och kommunikationstillämpningar som är avsedda för ministeriets allmänna bruk.

55 §
Beslutanderätten för närchefer i personalfrågor

Närcheferna avgör utan föredragning ärenden som gäller

1) fördelning av arbetstid,

2) övertidsersättning och arbetstidsersättning,

3) distansarbete,

4) saldoledighet,

5) beviljande, sparande och flyttande av semester samt omvandling av semesterpenning,

6) utfärdande av arbetsintyg.

Ett ärende som gäller kanslichefen och som avses i 1 mom. 5 punkten avgörs av chefen för personal- och förvaltningsenheten utan föredragning.

Ett ärende som gäller personer direkt underställda kanslichefen, förutom avdelningschefer, sektorchefer och chefen för enheten för intern revision, och som avses i 1 mom. avgörs av chefen för personal- och förvaltningsenheten utan föredragning.

56 §
Föredragning av personaladministrativa beslut och föreskrifter

De beslut och föreskrifter som avses i 51 §, 52 § 2 mom. samt 53 och 54 § föredras från personal- och förvaltningsenheten.

57 §
Vikariat

Ställföreträdare för kanslichefen är i första hand avdelningscheferna i den ordning som kanslichefen förordnat samt vid behov övriga tjänstemän som kanslichefen förordnat.

Avdelningscheferna, sektorcheferna och cheferna för enheterna utser sina egna ställföreträdare.

I ärenden som avses i 52 § 1 mom. och 55 § är en tjänsteman som förordnats av avdelningschefen ställföreträdare för en närchef inom en avdelning och en tjänsteman som förordnats av kanslichefen ställföreträdare för en närchef utanför avdelningsindelningen. Till ställföreträdare för en närchef kan endast förordnas en tjänsteman som är närchef.

De beslut som avses i 1 mom. föredras från personal- och förvaltningsenheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 20 december 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Kanslichef
Jaana Husu-Kallio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.