1462/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter för de av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

2 §
Offentligrättsliga prestationer som bestäms enligt självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tas det ut en fast avgift som baserar sig på prestationernas genomsnittliga självkostnadsvärde:

1) kortvariga tillstånd för jakt på småvilt enligt jaktområde:
– tillstånd för jakt på småvilt inklusive jakt på hönsfågel 17 €/dygn
– tillstånd för jakt på småvilt för annat vilt än hönsfågel 10 €/dygn
2) regionalt säsongstillstånd för jakt på småvilt enligt följande:
– säsongstillstånd för jakt på småvilt inklusive hönsfågel för tiden 1.8.–30.4. 130 €
– säsongstillstånd för jakt på annat vilt än hönsfågel för tiden 1.8.–30.4. 80 €
– säsongstillstånd för bågjakt inklusive jakt på hönsfågel för tiden 1.8.–30.4. 65 €
– säsongstillstånd för bågjakt på annat vilt än hönsfågel för tiden 1.8.–30.4. 40 €
– säsongstillstånd för en del av säsongen för tiden 1.11.–30.4. 55 €
– säsongstillstånd för jakt på små rovdjur för tiden 1.8.–30.4. 10 €
– säsongstillstånd för jakt på bäver för tiden 20.8.–30.4. 20 €
– säsongstillstånd för invånare i städerna Kemi och Torneå att jaga allt slags småvilt på områden som anvisats av Forststyrelsen 67 €,
3) personligt tillstånd att jaga björn i renskötselområdet eller utanför renskötselområdet för innehavare av ett gemensamt tillstånd
– dygn 25 €
– säsong 50 €,
4) tillstånd att jaga varg eller lo för innehavare av ett gemensamt tillstånd 25 €/person,
5) beslut om tillstånd att jaga stora rovdjur, ej arealbaserat 40 €/beslut,
6) personligt tillstånd för älgjakt på ett visst område
– dygn 15 €
– 2 dygn 30 €
– 3 dygn 45 €
– säsong 45 €,
7) personligt tillstånd att jaga älg för invånare i städerna Kemi och Torneå på områden som anvisats av Forststyrelsen 25 €/säsong,
8) tillstånd för utlänningar att jaga på allmänna vattenområden för tiden 1.6.–31.12.:
– dygn 10 €
– säsong 70 €,
9) tillstånd att jaga säl i statens vattenområden av privat natur i havet eller tillstånd för utlänningar att jaga säl i allmänna vattenområden i havet för tiden 16.4.–31.12. som följer:
– vecka 15 €
– säsong 42 €,
10) säsongstillstånd för kommuninvånare i Enontekis, Enare eller Utsjoki för fiske med handredskap på de staten tillhöriga områden i personens hemkommun i vattendrag där lax eller öring stiger som avses i 10 § 2 mom. i lagen om fiske (379/2015) 40 €/säsong,
11) tillståndsavgifter för fångstredskap per kalenderår, för användning av fångstredskap inom områden där tillstånd för användning av fångstredskap fordras som följer:
Fångstredskap Tillståndsområde I Tillståndsområde II Tillståndsområde III
– nät, längd högst 31 m 4 € 6 € 10 €
– katsa (3 st.) 4 € 6 € 10 €
– agnkrok, 10 st. 4 € 6 € 10 €
– ryssja, höjd högst 1,5 m 4 € 6 € 10 €
– långrev, högst 100 krokar 4 € 6 € 10 €
– not under 6 m eller lådryssja 24 € 24 € 40 €
– ljuster (ljustring), harpun och båge 4 € 6 € 10 €
12) tillstånd för kräftfiske i namngivet vatten enligt följande:
– kalenderår 5 €/ mjärde, kräfthåv eller annat motsvarande fångstredskap,
13) tillstånd för fångstredskap områdesvis för kommersiellt fiske per kalenderår som följer:
Fångstredskap Avgift / kalenderår
– not 100 €
– ryssja (högst 1,5 m hög) 10 €
– ryssja (1,5–5 m hög) 60 €
– ryssja (över 5 m hög) 130 €
– trål 200 €
– nät, kräftmjärde, katsa (3 st.), agnkrokar 10 st. och långrev med högst 100 krokar 3 €,
14) ett sådant skriftligt beslut om områdesvisa kvoter för jakt eller fiske som avses i lagen om Forststyrelsen (234/2016) och som meddelas separat för anförande av besvär 50 €/beslut,
15) skriftligt beslut som meddelas separat för sökande av ändring och som gäller tillstånd för jakt eller fiske 30 €/beslut.
3 §
Offentligrättsliga prestationer vars avgift är lägre än självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tas det ut en fast avgift som är lägre än prestationernas självkostnadsvärde:

1) personliga tillstånd att jaga småvilt inklusive hönsfågel för personer under 18 år
– 1–7 dygn 10 €,
2) grupptillstånd för jakt på stora rovdjur som orsakar skada eller äventyrar säkerheten och som sker med specialtillstånd från Finlands viltcentral 5 €/person,
3) tillstånd som gäller fiske eller kräftfiske i forskningssyfte 30 €/år.

För kontroll av kräft- och fiskbestånd kan annat tillstånd än sådant fisketillstånd som avses i 1 mom. beviljas i bokföringssyfte, varvid den avgift som tas ut är hälften av avgiften för motsvarande sedvanliga tillstånd.

För undersökning och kontroll av viltbeståndet kan annat tillstånd än sådant jakttillstånd som avses i 1 mom. beviljas i bokförings- eller forskningssyfte, varvid den avgift som tas ut är hälften av avgiften för motsvarande sedvanliga tillstånd.

4 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Följande offentligrättsliga prestationer är avgiftsfria:

1) tillstånd enligt 10 § 1 mom. i lagen om fiske för personer som stadigvarande bor i Enontekis, Enare eller Utsjoki att fiska på vattenområden som tillhör staten och finns i ovannämnda kommuner,

2) säsongstillstånd för kommuninvånare som är under 18 år i Enontekis, Enare eller Utsjoki för fiske med handredskap på de staten tillhöriga områden i personens hemkommun i vattendrag där lax eller öring stiger som avses i 10 § 2 mom. i lagen om fiske,

3) tillstånd för fiske eller jakt som Forststyrelsen beviljar i utbyte mot övervakning, fiskevård eller viltvård,

4) tillstånd som Forststyrelsen beviljar intressegrupper,

5) prestationer som är avgiftsfria enligt 9 § i skoltlagen (253/1995) och 87 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), under de förutsättningar som anges i dessa paragrafer,

6) beslut som gäller avverkningsrätt,

7) spöfisketillstånd för handredskapsfiske för personer under 15 år, med undantag för

a) tillstånd för ett fiskeställe där antalet tillstånd är begränsat till högst 8 tillstånd per gång,

b) tillstånd att fiska i de områden i Tana älvs och Näätämöjokis vattendrag, i Tuulomajokis och Paatsjokis vattendrag och i Torne älvs och Ounasjokis vattendrag där lax samt öring stiger,

c) fisketillstånd som baserar sig på Forststyrelsens fiskerätt i dess egenskap av delägare i en samfällighet eller på Forststyrelsens avtal med andra innehavare av fiskerätt,

8) tillstånd att delta i sådant störande av vilt eller icke fredade djur som sker med dispens som beviljats av Finlands viltcentral i enlighet med 41 § 2 mom. i jaktlagen (615/1993).

5 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Följande av Forststyrelsens avgiftsbelagda prestationer som hänför sig till offentliga förvaltningsuppgifter prissätts på företagsekonomiska grunder:

1) försäljning av frö för skogsträd i norra Finland för säkerhetsupplagring,

2) utarrendering av jakträtt,

3) tillstånd för jakt på rådjur,

4) utarrendering av fiskerätt,

5) spöfisketillstånd för handredskapsfiske,

6) tillstånd för tävlingsfiske eller tillstånd för andra fiskeevenemang,

7) fisketillstånd som baserar sig på Forststyrelsens fiskerätt i dess egenskap av delägare i en samfällighet eller på Forststyrelsens avtal med andra innehavare av fiskerätt,

8) jakt- och fisketillstånd som inte nämns i denna förordning,

9) bruksavgift för reserveringsstuga, uthyrningsstuga eller annan rastplats som reserveras eller hyrs,

10) utarrendering av mark- och vattenområden samt uthyrning av byggnader och konstruktioner och annan överlåtelse av nyttjanderätten samt användning av serviceutrustning i företagsverksamhet,

11) uthyrning av bostadslägenheter och affärslokaler samt annan användning av lokaler, möteslokaler och auditorier,

12) guidningstjänster och guidningsprodukter,

13) sakkunnig- och planeringstjänster,

14) publikationer, tidningar och andra motsvarande prestationer,

15) andra motsvarande tjänster och prestationer,

16) kopior,

17) provision för förmedling av andra tillstånd än dem som Forststyrelsen har beviljat,

18) utarrendering av fångstplatser för lax eller öring i Finlands ekonomiska zon eller inom allmänt vattenområde i havet till kommersiella fiskare enligt 8 § 3 mom. i lagen om fiske,

19) utarrendering av fångstplatser för lax eller öring i vattenområden inom en bys gränser enligt 9 § i lagen om fiske (laxregale-plats),

20) utlämnande av datamaterial till utomstående på beställning.

Ingen avgift tas ut för utlämnandet av datamaterial, om det gäller myndighetssamarbete eller motsvarande nationellt eller internationellt samarbete eller nationella eller internationella skyldigheter, grundforskning eller undervisningssyften eller uppdrag som hör till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter eller Forststyrelsens samarbetsprojekt.

6 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Forststyrelsen beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter av uppgifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen med beaktande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

7 §
Dröjsmålsränta

Om en avgift som har fastställts med stöd av denna förordning inte har betalats på förfallodagen, får en årlig dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen. Vid betalningsdröjsmål ska gäldenären betala en årlig dröjsmålsränta på fördröjt belopp, vilken är högst sju procentenheter högre än vid respektive tidpunkt gällande referensränta som fastställts av Finlands Bank och publicerats i författningssamlingen.

8 §
Särskilda bestämmelser

För ändring av ett obetalt tillstånd som gäller jakt eller fiske tas en avgift på 13 € per behandling ut.

Om behandlingen av ett ärende förfaller på grund av att ansökan dras tillbaka eller av någon annan orsak som beror på sökanden, tas för behandlingen av ärendet ut den del av avgiften som motsvarar det utförda arbetet.

Från avgiften för beslut i ett ärende som på grund av ändringssökande återförvisats för ny behandling avdras det belopp som tidigare har tagits ut för ett beslut i samma ärende.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till utgången av 2021.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 19 december 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Regeringsråd
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.