1455/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2019

Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av fordonslagen (1090/2002) och 5 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om i fordonslagen (1090/2002) avsedda periodiska besiktningar, kontrollbesiktningar och tekniska vägkontroller. Dessutom innehåller förordningen bestämmelser om utförande av i 5 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) avsedda besiktningar och smärre delar av besiktningsuppgifterna någon annanstans än på ett besiktningsställe.

2 §
Skyldighet att låta utföra periodisk besiktning

Den skyldighet att låta utföra periodisk besiktning som avses i 53 § i fordonslagen gäller bilar (fordon i kategori M och N), lätta fyrhjulingar (fordon i kategori L6e), tunga fyrhjulingar (fordon i kategori L7e), traktorer i kategori T1b, T2b och T3b som används i tillståndspliktig godstrafik och fordon i kategori O2, O3 och O4.

Skyldigheten att låta utföra periodisk besiktning gäller dock inte släpanordningar.

3 §
Intervaller mellan periodiska besiktningar

Fordon som omfattas av skyldigheten att låta utföra periodisk besiktning enligt 2 § ska föras till periodisk besiktning som följer:

1) bussar och lastbilar (kategori M2, M3, N2 och N3), släpvagnar i kategori O3 och O4 samt ambulanser första gången senast ett år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter årligen senast ett år efter senaste besiktning,

2) sådana personbilar (kategori M1), paketbilar (kategori N1), lätta fyrhjulingar (kategori L6e) och tunga fyrhjulingar (kategori L7e) som används för taxitrafik senast ett år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter årligen senast ett år efter senaste besiktning; om det har förflutit mer ett år mellan ibruktagandet och inledandet av taxitrafik, ska fordonet dock besiktas innan taxitrafiken inleds,

3) traktorer i kategori T1b, T2b och T3b som används i tillståndspliktig godstrafik första gången senast fyra år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter senast två år efter senaste besiktning,

4) andra än i 2 punkten avsedda personbilar och andra fordon i kategori M1 än ambulanser, paketbilar (kategori N1) samt tunga fyrhjulingar (kategori L7e) första gången senast fyra år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter senast två år efter senaste besiktning; när mer än tio år förflutit sedan den dag då fordonet togs i bruk, dock senast ett år efter senaste besiktning,

5) andra än i 2 punkten avsedda lätta fyrhjulingar (kategori L6e) första gången senast tre år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter senast två år efter senaste besiktning; när mer än fem år förflutit sedan den dag då fordonet togs i bruk, dock senast ett år efter senaste besiktning,

6) släpvagnar i kategori O2 första gången senast före utgången av det kalenderår då två år har förflutit sedan den dag då släpvagnen togs i bruk och därefter med två års mellanrum före kalenderårets utgång,

7) andra museifordon än sådana som används i tillståndspliktig trafik senast när fyra år förflutit efter senaste besiktning,

8) i 1, 4 och 5 punkten avsedda motordrivna fordon som används i annan trafik än tillståndspliktig trafik dock senast två år efter senaste besiktning, om senaste besiktning har utförts efter det att 40 år har förflutit från utgången av det år då fordonet togs i bruk.

En registreringsbesiktning, som innefattat granskning av skicket på de delar som ska granskas vid den periodiska besiktningen enligt 21 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002) eller vid vilken det har konstaterats att en motsvarande granskning har utförts i en EES-stat, berättigar till att använda fordonet i trafik före den i 1 mom. föreskrivna sista besiktningsdag som följer på granskningen av fordonets skick.

4 §
Tidpunkt för periodisk besiktning

Ett fordon får föras till periodisk besiktning vid en valfri tidpunkt, dock senast den sista besiktningsdag som följer av 3 § 1 mom.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 § 1 mom. 1–5, 7 och 8 punkten ändras inte den sista besiktningsdagen för följande periodiska besiktning, om fordonet har godkänts vid en periodisk besiktning högst 30 dagar före den sista besiktningsdag som anges i de punkterna.

Om ett påställt fordon tillfälligt har varit utomlands under den tidsperiod på 30 dagar som avses i 2 mom. och om ett intyg eller annan tillförlitlig utredning om att fordonet varit utomlands medförs under körning, kan fordonet med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. föras till periodisk besiktning inom en månad från det att fordonet införts till Finland.

Om den dag fordonet tagits i bruk inte antecknats i registreringsintyget, ska fordonet besiktas före utgången av den månad som anges av registreringstecknets sista siffra enligt följande tabell:

Nummer Kalendermånad
1 januari
2 februari
3 mars
4 april
5 juni
6 augusti
7 september
8 oktober
9 november
0 december
5 §
Rätten att använda obesiktade fordon

Ett fordon som inte inom den tid som avses i 3 eller 4 § har godkänts vid periodisk besiktning, får användas i trafik endast när fordonet förs till besiktning som det särskilt reserverats tid för, om inte något annat följer av 7 § 4 mom. eller 10 §.

Ett fordon som meddelats användningsförbud i enlighet med 75 eller 85 § i fordonslagen får användas i trafik endast när fordonet förs till besiktning som det särskilt reserverats tid för.

6 §
Besiktning och användning av avställda fordon

Ett avställt fordon på vilket registreringsskyltarna är fästa får användas i trafik då fordonet förs till besiktning som det särskilt reserverats tid för och direkt från besiktningen till ett ställe där fordonet förvaras eller där det kan repareras. Om ett sådant avställt fordon beläggs med körförbud vid besiktningen, tillämpas på användningen av fordonet vad som föreskrivs i 10 § 2 mom. Vad som i 10 § 1 mom. föreskrivs om rätten att i trafik använda ett fordon som underkänts vid periodisk besiktning tillämpas dock inte på avställda fordon.

7 §
Avbrytande av periodisk besiktning

Utöver vad som föreskrivs i 52 och 55 § i fordonslagen ska en periodisk besiktning avbrytas, om det framgår att fordonet enligt 61 § i den lagen ska föras till ändringsbesiktning. Då ska fordonet föras till ändringsbesiktning inom en månad från det att den periodiska besiktningen avbröts.

Utan att besiktningen avbryts får vid den periodiska besiktningen ett mindre fel i registeruppgifterna som sannolikt har uppstått vid registreringen rättas till samt sådana uppgifter som inte förutsätter ändringsbesiktning korrigeras.

Den periodiska besiktningen ska också avbrytas, om förbindelsen till trafik- och transportregistret inte är tillgänglig eller om besiktningen inte kan slutföras på grund av vädret eller motsvarande omständigheter eller av andra orsaker som är oberoende av den som för fordonet till besiktning och det inte finns tillräckliga grunder för att underkänna besiktningen eller belägga fordonet med körförbud.

Om besiktningen av ett fordon måste avbrytas av i 1 eller 3 mom. avsedda orsaker som är oberoende av den som för fordonet till besiktning, får fordonet användas i trafik högst två veckor efter utgången av den i 3 och 4 § föreskrivna besiktningstiden.

En avbruten periodisk besiktning eller efterkontroll får slutföras senast inom en månad från den periodiska besiktningen.

8 §
Meddelande av körförbud vid periodisk besiktning

Körförbud som meddelats vid en periodisk besiktning anges med ett klistermärke som besiktaren fäster på ett synligt ställe på fordonet. Klistermärket får inte tas bort eller täckas innan fordonet har godkänts vid en periodisk besiktning eller ett körförbud enligt 56 § 2 mom. i fordonslagen som har meddelats på grund av betydande olägenhet för miljön har upphävts vid en besiktning.

9 §
Efterkontrollens innehåll

Vid efterkontrollen kontrolleras de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den periodiska besiktningen eller vid föregående efterkontroll.

Om det vid efterkontrollen misstänks att andra komponenter i fordonet än de som avses i 1 mom. är behäftade med sådana fel eller brister på grund av vilka fordonet borde beläggas med körförbud med stöd av 56 § i fordonslagen eller 8 § i denna förordning, ska även en sådan komponent kontrolleras vid efterkontrollen.

10 §
Rätten att använda ett fordon som underkänts vid periodisk besiktning

Om ett fordon som förs till besiktning under den besiktningstid som anges i 3 eller 4 § underkänns vid den periodiska besiktningen utan att det beläggs med körförbud, får fordonet användas i trafik i högst två månader från det att det underkändes. De fel och brister i fordonet som orsakat underkännandet ska dock avhjälpas så snart som möjligt. Om fordonet under den ovan nämnda tiden inte godkänns vid en efterkontroll eller en periodisk besiktning, får fordonet användas i trafik endast när det reparerade fordonet förs till en besiktning som det särskilt reserverats tid för.

I fråga om ett fordon som belagts med körförbud vid den periodiska besiktningen eller ett fordon som underkänts vid besiktningen efter den besiktningstid som avses i 3 eller 4 § får besiktningsstället utfärda ett intyg som berättigar till att föra fordonet till närmaste ställe där det kan repareras på ett ändamålsenligt sätt och att därefter föra det till ny besiktning. I intyget ska det nämnas vart och hur fordonet får föras, samt för hur lång tid intyget är i kraft.

11 §
Uppgifter som registreras om periodisk besiktning

I fråga om periodisk besiktning av ett fordon ska besiktningsstället i trafik- och transportregistret föra in uppgifter om godkännande och underkännande, meddelande av körförbud, förordnande om ändringsbesiktning och avbrytande av periodisk besiktning samt om vägmätarens ställning vid tidpunkten för besiktningen.

12 §
Kontrollställe för kontroll av avgasutsläpp, bromssystem, kopplingsanordningar och hastighetsbegränsare

Ett sådant kontrollställe som avses i 5 § 1 mom. i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet får under de förutsättningar som anges i 2 mom. i denna paragraf utföra

1) kontroll av avgasutsläpp,

2) kontroll av prestanda och bromsverkan hos fordons och fordonskombinationers tryckluftsbromsar och därtill hörande kontroll av samordning av bromsar,

3) kontroll av kopplingsanordningar,

4) kontroll av hastighetsbegränsares funktion.

Ett kontrollställe som utför kontroll av avgasutsläpp, kopplingsanordningar och hastighetsbegränsare ska innan verksamheten inleds göra en anmälan till Transport- och kommunikationsverket. En kontroll som avses i 1 mom. 2 punkten får utföras endast av ett kontrollställe som innehar ett sådant A-tillstånd som avses i 3 § i statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (1196/2018).

Över den kontroll som avses i 1 mom. ska för besiktningen utfärdas ett intyg som utvisar resultatet av kontrollen. Intyget ska innehålla åtminstone fordonets identifieringsuppgifter, uppgifter om kontrollstället, datering samt underskrift och namnförtydligande av den som utfört kontrollen. I fråga om kontroll av avgasutsläppen ska det av intyget dessutom framgå vilka mätresultat mätanordningen gett, vid vilka varvtal mätningen gjorts och andra motsvarande uppgifter om kontrollen av vilka det framgår att de föreskrifter som gäller kontroll av avgasutsläpp har iakttagits.

Om det vid besiktningen har förflutit mer än tre månader från en kontroll av avgasutsläpp eller tryckluftsbromsar eller från en kontroll av hastighetsbegränsares funktion, eller om ingen kontroll alls har utförts, ska kontrollen göras i samband med besiktningen.

Om Transport- och kommunikationsverket med stöd av 5 § 3 mom. i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet har bestämt att kontroller som utförts vid ett kontrollställe inte godkänns, ska ett intyg som kontrollstället utfärdat inte anses vara godtagbart.

Vid besiktningen kan kontroller av avgasutsläpp och tryckluftsbromsar samt kontroller av hastighetsbegränsares funktion utföras för konstaterande av riktigheten i kontrollställets mätningar eller kontroller, varvid den kontroll som utförs vid besiktningen gäller. Vid besiktningen kan också kontroll av kopplingsanordningar utföras.

13 §
Kontrollbesiktning

På kontrollbesiktning tillämpas vad som i 7–10 § föreskrivs om periodisk besiktning. En polis-, tull- eller gränsbevakningsman kan bestämma vilka komponenter som ska kontrolleras vid kontrollbesiktningen. Den som har meddelat föreläggandet om kontrollbesiktning ska göra en anteckning om detta i besiktnings- eller registreringsintyget eller föra in en uppgift om det i trafik- och transportregistret. I fråga om kontrollbesiktning ska besiktningsstället i trafik- och transportregistret föra in de uppgifter som gäller körförbud för fordonet och vägmätarens ställning vid tidpunkten för besiktningen.

Fordonet ska underkännas vid kontrollbesiktningen om fordonet inte på ett tillförlitligt sätt kan identifieras.

Kontrollbesiktningen ersätter inte den periodiska besiktningen. Om det utförs en periodisk besiktning av ett fordon som ska kontrollbesiktas, ersätter godkännandet av fordonet vid den periodiska besiktningen kontrollbesiktningen.

14 §
Teknisk vägkontroll

En teknisk vägkontroll av fordon kan omfatta en

1) okulärbesiktning av fordonets skick när fordonet står stilla,

2) kontroll av handlingar som utvisar fordonets tekniska skick och utförda besiktningar samt överensstämmelse med övriga bestämmelser,

3) kontroll av fordonets tekniska skick.

På kontroller som avses i 1 mom. 3 punkten tillämpas artikel 10.3 i och bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG. Om föraren lägger fram ett intyg över den senast utförda periodiska besiktningen och en rapport över en teknisk vägkontroll, ska fordonskontrollanten beakta dessa. Fordonskontrollanten kan dessutom beakta andra intyg över fordonets skick som föraren lägger fram. Om ett sådant intyg eller en sådan rapport visar att någon komponent har kontrollerats under de tre senaste månaderna, ska komponenten i fråga inte kontrolleras på nytt utan grundad anledning.

Om en polis-, tull- eller gränsbevakningsman på det sätt som avses i 84 § 1 mom. i fordonslagen har bestämt en tid inom vilken en brist som har upptäckts hos fordonet ska vara avhjälpt, ska bristen och tiden inom vilken den ska vara avhjälpt antecknas i besiktnings- eller registreringsintyget eller i trafik- och transportregistret.

15 §
Rapport över teknisk vägkontroll

Av den rapport över teknisk vägkontroll som ges till föraren av ett nyttofordon ska det framgå åtminstone de omständigheter som avses i bilaga IV till det direktiv som nämns i 14 § 2 mom.

Transport- och kommunikationsverket fastställer formuläret för den blankett som ska användas för rapporter som avses i 1 mom. och svarar för att de fordonskontrollanter som utför teknisk vägkontroll har blanketter till sitt förfogande.

16 §
Förhindrande av användning av fordon som är obesiktade eller inte är i skick

En polis-, tull- eller gränsbevakningsman som i enlighet med 84 § i fordonslagen har förhindrat att ett fordon som är bristfälligt till sin konstruktion, sin utrustning eller sitt skick eller som inte har besiktats används i trafik och har belagt fordonet med körförbud ska göra en anteckning om körförbudet i besiktnings- eller registreringsintyget eller i trafik- och transportregistret. Ett registreringsintyg eller registreringsskyltar som har omhändertagits av en myndighet ska lämnas till det besiktningsställe som fordonets ägare eller innehavare har uppgett. Besiktningsstället ska utan dröjsmål anteckna körförbudet i trafik- och transportregistret eller anmäla det till Transport- och kommunikationsverket. Efter godkänd besiktning ska registreringsintyget och registreringsskyltarna lämnas ut till fordonets ägare eller innehavare, om det inte finns andra i 84 § i fordonslagen avsedda grunder för att registreringsintyget och registreringsskyltarna har omhändertagits eller kan omhändertas.

Uppgift om att körförbudet upphört ska utan dröjsmål införas i trafik- och transportregistret eller meddelas till Transport- och kommunikationsverket.

Om användningen av ett fordon har förhindrats på det sätt som avses i 1 mom., kan en polis, tull- eller gränsbevakningsman utfärda ett intyg om tillstånd att framföra fordonet för förvaring eller för reparation till närmaste ställe där fordonet kan repareras på ett ändamålsenligt sätt och därefter till en besiktning som det särskilt reserverats tid för. I intyget ska det nämnas vart och hur fordonet får föras, samt för hur lång tid intyget är i kraft.

Om inte ett registreringsintyg eller registreringsskyltar som en myndighet har omhändertagit på det sätt som avses i 1 mom. avhämtas hos besiktningsstället inom tre månader från omhändertagandet, ska registreringsintygen och registreringsskyltarna förstöras.

17 §
Utbyte av information om tekniska vägkontroller och annat samarbete

Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet ska utan dröjsmål informera Transport- och kommunikationsverket om allvarliga fel och brister hos nyttofordon som har registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller i någon annan EES-stat än Finland.

Transport- och kommunikationsverket, polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och de besiktningsställen som utför kontroller ska sinsemellan komma överens om statistikföringen av tekniska vägkontroller och om lämnandet av andra uppgifter om tekniska vägkontroller än de som avses i 1 mom. till Transport- och kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket ska lämna de uppgifter som avses i artikel 20 i det direktiv som nämns i 14 § 2 mom. till Europeiska kommissionen och de uppgifter som avses i artikel 18 i det direktivet till kontaktpunkten i den medlemsstat där fordonet är registrerat.

18 §
Besiktning av fordon som registrerats utomlands och i landskapet Åland

Ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller i någon annan EES-stat än Finland ska vara besiktat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG, om fordonet används i trafik i Finland.

Ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte är en EES-stat och som tillträtt den europeiska överenskommelse som utgör tillägg till den i Wien den 8 november 1968 för undertecknande öppnade konventionen om vägtrafik (FördrS 32/1986) och överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (FördrS 35/2001) ska vara besiktat i enlighet med dessa överenskommelser, om fordonet används i trafik i Finland.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 14 maj 2020.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002), nedan den upphävda förordningen.

20 §
Övergångsbestämmelser

I fråga om museifordon, släpvagnar i kategori O2 samt fordon beträffande vilka det vid ikraftträdande av denna förordning har förflutit 40 år från utgången av det år då fordonet togs i bruk, ska den sista besiktningsdagen för periodiska besiktning som infaller näst efter ikraftträdandet av förordningen bestämmas i enlighet med den upphävda förordningen, varefter bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (32014L0045), EUT N:o L 127, 29.4.2014, s. 51–128
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU (32014L0047), EUT N:o L 127, 29.4.2014, s. 134–218

Helsingfors den 19 december 2019

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Specialsakkunnig
Aino Still

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.