1417/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979) 1 och 2 §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 168/1988, som följer:

1 §
Arbetarskyddsfondens verksamhet

För främjande av arbetarskydd som tjänar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) försäkringsskyldiga arbetsgivares och hos dem anställda arbetstagares intressen finns Arbetarskyddsfonden. Fondens uppgift är att bevilja medel för arbetarskyddsforskning, arbetarskyddsutbildning, inhämtande av kunskaper om arbetarskydd och information om arbetarskyddet samt för forskning, utbildning och information som syftar till att främja relationerna mellan arbetsgivarna och arbetstagarna i arbetslivet.

Arbetarskyddsfonden har dessutom till uppgift att understödja Arbetarskyddscentralen, som administreras av föreningen Työturvallisuuskeskus ry.

2 §
Fondens tillgångar

Bestämmelser om överföring av medel till Arbetarskyddsfondens förfogande finns i 233 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 82/2019
AjUB 3/2019
RSv 33/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.