1410/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) 10 d § 1 mom. samt 15 och 17 §, sådana de lyder, 10 d § 1 mom. i lag 1263/2014, 15 § i lag 1593/2009 och 17 § delvis ändrad i lag 1593/2009, som följer:

10 d §
Beredning av avgränsning och klassificering av grundvattenområden

Vid delgivning av och hörande som gäller de beredningsunderlag som utarbetas vid beredningen av den avgränsning och den klassificering av grundvattenområden som görs i samband med upprättande av förvaltningsplaner ska bestämmelserna i 15 § iakttas. Om klassen för eller avgränsningen av ett grundvattenområde ändras genom ett förfarande separat från utarbetandet av förvaltningsplanen, ska närings-, trafik- och miljöcentralen med avvikelse från 15 § hålla beredningsunderlagen tillgängliga i minst 30 dagar. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska begära utlåtande i ärendet av den kommun där grundvattenområdet finns, av de kommuner vars vattenförsörjning eller markanvändning avgränsningen och klassificeringen av grundvattenområdet kan inverka på och av det landskapsförbund inom vars område grundvattenområdet finns.


15 §
Deltagande och information

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska delge de beredningsunderlag som avses i 13 § genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Information om kungörelsen ska offentliggöras i de berörda kommunerna inom närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015).

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska ge alla tillfälle att ta del av beredningsunderlagen och bakgrundshandlingarna till dem och framföra sina åsikter om dem skriftligen eller elektroniskt under sex månader från det att den kungörelse som avses i 1 mom. publicerades.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska dessutom begära behövliga utlåtanden. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska vid behov ordna informationsmöten, där åsikter kan framföras. Bestämmelser om beredningsunderlagen och tidtabellerna för förfarandet finns i 13 §. Bestämmelser om beredningsunderlags och bakgrundshandlingars offentlighet finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

17 §
Godkännande av förvaltningsplaner

Statsrådet godkänner förvaltningsplanerna.

Miljöministeriet publicerar de av statsrådet godkända förvaltningsplanerna i elektronisk form. Miljöministeriet sänder statsrådets beslut i elektronisk form till närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska delge statsrådets beslut genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i de berörda kommunerna inom närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska även sända beslutet till de myndigheter som har hörts tidigare under handläggningen av ärendet.

Bestämmelser om delgivning av beslut av statsrådet inom internationella vattenförvaltningsområden finns i internationella överenskommelser som är bindande för Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 73/2019
MiUB 3/2019
RSv 50/2019
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (32000L0060); EGT L 327, 22.12.2000, s. 1–73

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.