1409/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) 5 § 2 mom., 8 § 2 mom., 9 § 1 och 2 mom. samt rubriken för 11 § och 11 § 3 mom. som följer:

5 §
Tillämpning av miljöbedömning enligt prövning

Resultatet av prövningen i fråga om behovet av en miljöbedömning ska tillsammans med en motivering delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen och det material som kungörs ska med avvikelse från 62 a § i den lagen dock hållas tillgängliga i minst 30 dagar.

8 §
Beredning av en plan eller ett program och av en miljörapport samt information om detta

Beredningen av planen eller programmet ska ordnas på ett sådant sätt att allmänheten har möjlighet att få information om utgångspunkterna för, syftena med och beredningen av planen eller programmet och miljörapporten samt att lämna yttranden till den myndighet som ansvarar för planen eller programmet. Materialet ska publiceras åtminstone i elektronisk form. När information lämnas om att beredningen inleds och om möjligheten att yttra sig ska i övrigt de bestämmelser som gäller beredningen av planen eller programmet i fråga iakttas. Om det inte föreskrivs särskilt om lämnande av information, ska materialet delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Vid tillämpningen av förfarandet för offentliga kungörelser enligt förvaltningslagen ska allmänheten reserveras minst 30 dagar för att framföra sina åsikter.


9 §
Samråd om utkastet till plan eller program och om miljörapporten

Den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program ska ge allmänheten tillfälle att ta del av utkastet till plan eller program och miljörapporten samt att yttra sig om dem. Detta sker genom att utkastet till plan eller program och miljörapporten hålls offentligt tillgängliga. Utkastet till plan eller program och miljörapporten ska publiceras åtminstone i elektronisk form.

När information lämnas om handlingarna, om deras tillgänglighållande och om möjligheten att yttra sig ska de bestämmelser som gäller beredningen av planen eller programmet i fråga iakttas. Om det inte föreskrivs särskilt om lämnande av information, ska utkastet till plan eller program och miljörapporten delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Vid tillämpningen av förfarandet för offentliga kungörelser enligt förvaltningslagen ska allmänheten reserveras minst 30 dagar för att framföra sina åsikter.


11 §
Godkännande av en plan eller ett program samt delgivning av beslutet

När en plan eller ett program godkänns ska, utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, planen eller programmet samt beslutet att godkänna planen eller programmet delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Beslutet samt planen eller programmet och miljörapporten ska dessutom sändas till Finlands miljöcentral för kännedom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 73/2019
MiUB 3/2019
RSv 50/2019
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (32000L0060); EGT L 327, 22.12.2000, s. 1–73

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.