1408/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 13 § 2 mom., 17 § 2 mom., 18 § och 23 § 2 mom. samt

fogas till 17 § ett nytt 3 mom. och till 23 § ett nytt 3 mom. som följer:

13 §
Beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall

Beslutet ska delges den projektansvarige med iakttagande av 60 § i förvaltningslagen (434/2003). Beslutet ska skickas för kännedom till de berörda myndigheterna och till den eventuella initiativtagaren. Beslutet ska dessutom utan dröjsmål delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen och de kungjorda handlingarna ska med avvikelse från 62 a § i den lagen dock hållas offentligt tillgängliga på myndighetens webbplats i 30 dagar. De uppgifter om den projektansvariges namn och om projektets lokalisering som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna på myndighetens webbplats ska med avvikelse från 62 b § i den lagen tas bort från webbplatsen när tiden för tillgänglighållande av beslutet och kungörelsen löper ut. Information om kungörelsen ska utan dröjsmål offentliggöras i kommunerna inom projektets sannolika influensområde. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015).

17 §
Hörande om programmet för miljökonsekvensbedömning

Kontaktmyndigheten ska utan dröjsmål delge programmet för miljökonsekvensbedömning genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. På innehållet i kungörelsen tillämpas, i stället för 62 a § 3 mom. i förvaltningslagen, denna paragraf. Kungörelsen ska innehålla tillräckliga uppgifter om projektet och där ska uppges hur information kan fås om projektet, dess miljökonsekvenser och bedömningen av dem samt hur åsikter i fråga om dem kan framföras. Närmare bestämmelser om innehållet i kungörelsen utfärdas genom förordning av statsrådet. I kungörelsen ska det dessutom nämnas var och till vilken tidpunkt handlingen finns tillgänglig samt den tidpunkt då handlingen har publicerats på myndighetens webbplats. De uppgifter om den projektansvariges namn och om projektets lokalisering som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna på myndighetens webbplats ska med avvikelse från 62 b § i förvaltningslagen tas bort från webbplatsen när den tid för tillgänglighållande av kontaktmyndighetens motiverade slutsats som avses i 23 § 3 mom. i denna lag löper ut.

Information om kungörelsen ska utan dröjsmål offentliggöras i kommunerna inom projektets sannolika influensområde. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns 108 § i kommunallagen. Dessutom ska information om programmet för miljökonsekvensbedömning ges i åtminstone en tidning med allmän spridning inom projektets influensområde. Åsikter och utlåtanden ska lämnas till kontaktmyndigheten inom den tid som anges i kungörelsen. Tiden börjar löpa den dag kungörelsen offentliggörs och är 30 dagar lång. Av särskilda skäl kan tiden förlängas till högst 60 dagar.

18 §
Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning

Kontaktmyndigheten ska ge ett utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning till den projektansvarige inom en månad från det att tiden för lämnande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut. Kontaktmyndigheten ska i sitt utlåtande ta ställning till programmets omfattning och exakthet. Av utlåtandet ska det också framgå hur de behövliga utredningarna vid behov kan samordnas med de utredningar som krävs enligt andra lagar. I utlåtandet ska ett sammandrag ges över andra utlåtanden och åsikter. Kontaktmyndigheten ska lämna sitt utlåtande och andra utlåtanden och åsikter till den projektansvarige. Utlåtandet ska samtidigt sändas för kännedom till de myndigheter som saken gäller och publiceras på kontaktmyndighetens webbplats.

Handlingar som ska publiceras på kontaktmyndighetens webbplats får trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) innehålla den projektansvariges namn och uppgifter om projektets lokalisering. Personuppgifter som har publicerats på en myndighets webbplats ska tas bort från webbplatsen när den tid för tillgänglighållande av kontaktmyndighetens motiverade slutsats som avses i 23 § 3 mom. i denna lag löper ut.

23 §
Kontaktmyndighetens motiverade slutsats

Kontaktmyndigheten ska lämna den motiverade slutsatsen samt andra utlåtanden och åsikter till den projektansvarige. Den motiverade slutsatsen ska samtidigt sändas för kännedom till de myndigheter som behandlar projektet, till kommunerna inom projektets influensområde och vid behov till landskapsförbunden och andra berörda myndigheter.

Kontaktmyndigheten ska utan dröjsmål delge den motiverande slutsatsen genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen och de kungjorda handlingarna ska med avvikelse från 62 a § i den lagen dock hållas offentligt tillgängliga på myndighetens webbplats i 30 dagar. De uppgifter om den projektansvariges namn och om projektets lokalisering som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna ska med avvikelse från 62 b § i den lagen tas bort från webbplatsen när tiden för tillgänglighållande av den motiverade slutsatsen löper ut. Information om kungörelsen ska utan dröjsmål offentliggöras i kommunerna inom projektets sannolika influensområde. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 73/2019
MiUB 3/2019
RSv 50/2019
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (32000L0060); EGT L 327, 22.12.2000, s. 1–73

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.