1407/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i marktäktslagen (555/1981) rubriken för 13 § och 13 § 1 och 3 mom., rubriken för 19 § och 19 § 1 mom., 20 § 1 mom., 20 b § 1 och 2 mom. samt 20 c §,

sådana de lyder, rubriken för 13 § och 13 § 1 och 3 mom. i lag 258/2017, rubriken för 19 § och 19 § 1 mom. i lag 468/2005, 20 § 1 mom. i lag 977/2017 samt 20 b § 1 och 2 mom. och 20 c § i lag 424/2015, som följer:

13 §
Delgivning av och information om tillståndsansökan

Den behöriga tillståndsmyndigheten ska delge ansökan om marktäktstillstånd genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Kungörelsen och ansökningshandlingarna ska med avvikelse från 62 a § i den lagen dock hållas tillgängliga i minst 30 dagar. De uppgifter om verksamhetsutövarens namn och om platsen där täktområdet är beläget och de fastighetsuppgifter som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna på myndighetens webbplats ska med avvikelse från 62 b § i den lagen tas bort från webbplatsen när beslutet har vunnit laga kraft. Information om kungörelsen ska offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015). Dessutom ska kommunen ge dem som äger eller besitter de fastigheter och andra områden som gränsar till den fastighet på vilken täktområdet är beläget tillfälle att bli hörda, utom när detta är uppenbart onödigt. Kostnaderna för delgivning av och information om tillståndsansökan ska betalas av den som ansöker om tillstånd.


Om ansökan gäller ett projekt som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska närings-, trafik- och miljöcentralen ges tillfälle att ge ett utlåtande om ansökan. Registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder kan framföra sin åsikt om ansökan.

19 §
Delgivning av och information om tillståndsbeslut

Tillståndsmyndigheten ska delge tillståndsbeslutet genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Utöver det som föreskrivs om kungörelsens innehåll i 62 a § i den lagen ska i kungörelsen om tillståndsbeslutet också nämnas besvärstiden. De uppgifter om verksamhetsutövarens namn och om platsen där täktområdet är beläget och de fastighetsuppgifter som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna på myndighetens webbplats ska med avvikelse från 62 b § i den lagen tas bort från webbplatsen när den tillståndspliktiga verksamheten har upphört och de förpliktelser som med stöd av 11 § i denna lag har angetts i tillståndsbestämmelserna har fullgjorts. Information om kungörelsen ska offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.


20 §
Sökande av ändring

Beslut som en myndighet meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol med iakttagande av lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


20 b §
Hörande med anledning av besvär över ett beslut om marktäktstillstånd

Förvaltningsdomstolen ska genom offentlig kungörelse delge besvär över ett beslut om marktäktstillstånd som anförts av den som ansöker om tillstånd, om det inte är uppenbart onödigt. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.

Förvaltningsdomstolen ska med anledning av besvär som har anförts av sökanden ge de parter som saken speciellt berör och de myndigheter som bevakar allmänt intresse tillfälle att avge bemötande med anledning av besvären, om detta inte är uppenbart onödigt. I övrigt finns bestämmelser om hörandet i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.


20 c §
Förfarandet i fullföljdsdomstolen

Förvaltningsdomstolen ska delge sitt beslut om marktäktstillstånd genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.

Förvaltningsdomstolens beslut ska skickas till ändringssökanden och en kopia av beslutet till de parter som har begärt det, samt i ärenden som gäller tillstånd till verksamhetsutövaren, om det inte är verksamhetsutövaren som sökt ändring. En kopia av beslutet ska dessutom skickas till den kommunala tillsynsmyndigheten samt till närings-, trafik- och miljöcentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 73/2019
MiUB 3/2019
RSv 50/2019
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (32000L0060); EGT L 327, 22.12.2000, s. 1–73

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.