1396/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 4 § 4 mom., 4 a § och 24 § 3 mom.,

sådana de lyder, 4 § 4 mom. och 4 a § i lag 544/2018 samt 24 § 3 mom. i lag 109/2016, och

ändras 3 § 1 mom., 4 § 3 mom., 5 § 4 mom., 22 § 4 mom. och 23 § 2 mom.,

sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lag 27/2019, 4 § 3 mom. och 22 § 4 mom. i lag 544/2018, 5 § 4 mom. i lag 109/2016 samt 23 § 2 mom. i lagarna 109/2016 och 544/2018, som följer:

3 §
Rätt till stöd för hemvård och privat vård

I denna lag avsett stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn förutsätter att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare inte väljer i 12 § i lagen om småbarnspedagogik avsedd av kommunen anordnad småbarnspedagogik för barnet och att barnet faktiskt är bosatt i Finland. En över tre månader lång utlandsvistelse betraktas inte som faktisk bosättning i Finland.


4 §
Vårdpenning

Vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn är 160,00 euro per kalendermånad för varje barn i familjen som är berättigat till småbarnspedagogik som avses i 12 § 1 mom. i lagen om småbarnspedagogik och 58,87 euro per kalendermånad för varje barn som är berättigat till kompletterande småbarnspedagogik som avses i 2 mom. i den paragrafen.


5 §
Vårdtillägg

I det fall som avses i 12 § 2 mom. i lagen om småbarnspedagogik är vårdtillägget till stödet för privat vård av barn dock hälften av det belopp som vårdtillägget annars skulle uppgå till.

22 §
Ändringssökande

Ändring i Folkpensionsanstaltens beslut om beviljande av stöd får inte sökas genom besvär till den del beslutet gäller grunderna för bestämmande av kommuntillägg enligt 20 §.

23 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Kommunen ska, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter, avgiftsfritt underrätta Folkpensionsanstalten om

1) ett barn som har rätt till stöd får en i 1 § 2 mom. 1 eller 2 punkten i lagen om småbarnspedagogik avsedd plats inom småbarnspedagogiken,

2) den småbarnspedagogik som avses 1 punkten i detta moment upphör,

3) kommunen har vetskap om att barnet är i sådan anstalts- eller familjevård som avses i 19 § i denna lag,

4) barnet har flyttat till en annan kommun,

5) kommunen har vetskap om andra än i 1–4 punkten nämnda omständigheter som påverkar utbetalningen av stödet eller stödets belopp.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

RP 34/2019
KuUB 7/2019
RSv 43/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Li Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.