1394/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 15 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder i lagarna 565/2004, 1156/2005, 1745/2009, 520/2010, 773/2012, 1093/2017 och 733/2019, ett nytt 8 mom., varvid det nuvarande 8 mom. blir 9 mom., som följer:

15 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna inkomstuppgifter

Med avvikelse från 1 mom. ska uppgifter om tävlingspris till ett värde av högst 100 euro lämnas bara om överlämnandet av priset hänför sig till ett arbetsavtals- eller anställningsförhållande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. På pris som har överlämnats före lagens ikraftträdande tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 78/2019
FiUB 16/2019
RSv 63/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.