1392/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) 9 § 1 mom. 1 punkten, 12 § 3, 4, 9 och 14 mom., 22 § 1 mom. och 25 § 7 mom.,

av dem 9 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 1179/2019 samt 12 § 4 och 14 mom. och 22 § 1 mom. sådana de lyder i lag 176/2019, samt

fogas till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 176/2019, nya 3 och 4 mom., varvid de ändrade 3 och 4 mom., de nuvarande 5–8 mom., det ändrade 9 mom., de nuvarande 10–13 mom. och det ändrade 14 mom. blir 5–16 mom., som följer:

9 §
Andra uppgifter som införs i inkomstdatasystemet

För säkerställande av uppgifternas riktighet och för utförande av andra uppdrag som föreskrivs i denna lag införs följande uppgifter i inkomstdatasystemet:

1) de uppgifter som avses i 13 § 1 mom. 1–3, 16 och 20–22 punkten i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) när det gäller personer som har tilldelats finsk personbeteckning samt ändringar i uppgifterna,


12 §
Tidpunkt för lämnande av uppgifter

Uppgifter om förskott på lön som avses i arbetsavtalslagen (55/2001) får lämnas inom den tidsfrist som anges för lämnandet av uppgifter om lön som betalas senare för samma lönebetalningsperiod förutsatt att lönerna betalas under samma kalendermånad. Detsamma gäller lön som betalats till en sådan person i ledande ställning samt en sådan delägare eller bolagsman i ett aktiebolag, ett kommanditbolag eller ett öppet bolag som inte anses stå i arbetsavtalsförhållande till betalaren. Om lönebetalningsperioden inte har avtalats, betraktas som lönebetalningsperiod en kalendermånad.

Uppgifter om naturaförmåner som arbetsgivaren har gett ska lämnas månatligen senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på den månad då naturaförmånen inflöt. Om penninglön för den månad då naturaförmånen inflöt emellertid betalas under den kalendermånad som följer på den månad då naturaförmånen inflöt, får uppgifter om naturaförmånen lämnas även genom att naturaförmånen anmäls som inkomst för den kalendermånad som följer på den månad då den inflöt, varvid uppgifterna ska lämnas senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på den sistnämnda månaden.

Uppgifter om andra än i 4 mom. avsedda förmåner och prestationer i annan form än pengar ska lämnas månatligen senast den femte dagen i den följande kalendermånaden, om det inte samtidigt betalas någon penningprestation till inkomsttagaren.

Uppgifter om den försäkringslön som avses i 72 § i lagen om pension för arbetstagare och om den arbetsinkomst som utgör grund för pensionen och som avses i 86 § i pensionslagen för offentliga sektorn i fråga om arbete utomlands ska lämnas månatligen senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på arbetet, dock senast den femte dagen från ingången av den kalendermånad som följder på den kalendermånad under vilken lönebetalarens skyldighet att bestämma den lön som avses i de nämnda lagrummen har uppstått.


De uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 20 och 21 punkten och 3 mom. 6 punkten ska lämnas månatligen senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på betalningsmånaden. Detsamma gäller uppgifter om skattefria kostnadsersättningar samt om prestationer av engångsnatur på högst 200 euro som betalas av registrerade föreningar.


Skatteförvaltningen får genom föreskrifter förlänga de tidsfrister som föreskrivs i 1, 2, 4, 5 och 13 mom. när det gäller sådana i 6 § 2 mom. avsedda uppgifter som det med tanke på verkställandet av beskattningen samt skattekontrollen inte är nödvändigt att lämna inom de nämnda tidsfristerna.

22 §
Förseningsavgift

Skatteförvaltningen påför prestationsbetalaren en förseningsavgift, om i 6 § 2–5 mom. avsedda uppgifter eller i 8 § avsedda uppgifter som hänför sig till dem om prestationer som betalats under en kalendermånad lämnas senare än den åttonde dagen i den kalendermånad som följer på betalningsdagen. I situationer som avses i 12 § 4 mom. beräknas tidsfristen från den sista dagen i den månad för vilken naturaförmånen har anmälts som inkomst.


25 §
Ikraftträdande

Förseningsavgift ska påföras med anledning av försenade anmälningar av prestationer som har betalats, förmåner som har getts eller belopp som har betalats tillbaka före den 1 januari 2021 endast om försummelsen tyder på uppenbar likgiltighet för skyldigheten att lämna uppgifter till inkomstregistret.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. På uppgifter om prestationer, naturaförmåner samt förmåner och prestationer i annan form än pengar som betalats och getts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 78/2019
FiUB 16/2019
RSv 63/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.