1387/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räddningslagen (379/2011) den finska språkdräkten i 23 § och 55 § 2 mom. samt 91 § 5 mom. 5 punkten, 91 § 7 mom. och 104 § 2 mom., av dem 91 § 5 mom. 5 punkten och 91 § 7 mom. sådana de lyder i lag 1171/2016 samt 104 § 2 mom. sådant det lyder i lag 928/2015, som följer:

91 §
Åtgärdsregister

När det är nödvändigt får uppgifterna i registret trots sekretessbestämmelserna utlämnas till


5) också andra myndigheter, forskningsinstitut och forskare än sådana som avses i 1–4 punkten i detta moment för vetenskaplig forskning på så sätt att de uppgifter som lämnas ut inte innehåller sådana uppgifter som avses i artiklarna 9.1 och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), eller uppgifter om någons behov av socialvård eller de socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra förmåner inom socialvården som någon erhållit.


Personuppgifter ska utplånas ur åtgärdsregistret när det inte längre kan anses motiverat att bevara uppgifterna i det syfte som anges ovan, dock senast fem år efter det att uppgifterna har förts in. En sådan uppgift som avses i 5 mom. 5 punkten ska dock utplånas inom två år.

104 §
Ändringssökande

Andra förvaltningsbeslut som fattats med stöd av denna lag och beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) till den del något annat inte föreskrivs i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 59/2019
FvUB 9/2019
RSv 45/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.