1386/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2020

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 46 § i lotterilagen (1047/2001) sådana de lyder, 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten i lag 348/1994 och 46 § i lotterilagen i lag 1286/2016:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om polisens avgiftsbelagda prestationer. Med polisen avses i denna förordning Polisstyrelsen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, Polisyrkeshögskolan och den lokala polisen.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som avses 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) prestationer som hänför sig till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet,

2) vägledning, handledning och rådgivning på polisens initiativ,

3) övervakningsuppgifter, om inte något annat föreskrivs särskilt nedan.

Med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgift inte ut för följande prestationer:

1) delgivning i brottmål,

2) beslut eller annan expedition i ärenden som gäller förvaltningsklagan,

3) utlåtanden,

4) behandling av berusade,

5) återkallande av tillstånd, samtycke eller godkännande,

6) tillstånd som beviljas en utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning,

7) förlängning av visering när det är fråga om en familjemedlem till en medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen,

8) behandling av anmälan om allmän sammankomst,

9) temporärt identitetskort som utfärdas för att en person ska kunna rösta i statliga val, kommunalval, folkomröstningar, val till sametinget eller Europaparlamentsval, om i fall där personen inte har någon annan identitetshandling,

10) förundersökningslagen (805/2011) avsedda prestationer och handlingar som i ett brottmål första gången ges till en part, åklagaren eller domstolen, handlingar som första gången ges för ett medlingsförfarande samt handlingar som ges till riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, dataombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen i brottmål som hör till deras uppgifter,

11) 6 kap. 1 § i polislagen (872/2011) avsedd polisundersökning och handlingar som med anledning av undersökningen första gången ges till en part, med undantag av de prestationer som nämns i 6 § 2 och 3 punkten nedan,

12) prestationer vilkas avgiftsfrihet baserar sig på internationella överenskommelser samt prestationer till samarbetsmyndigheterna för utförande eller utvecklande av polisens uppgifter.

Avgift tas inte ut för sådana i 3 b § i passlagen (671/2006) avsedda nödpass som utfärdats i Finland.

Avgift tas med stöd av 6 § 3 och 4 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten inte ut för säkerhetsutredningar enligt säkerhetsutredningslagen (726/2014), när utredningen gäller personer som rekryteras till polisförvaltningen eller personer som antagits vid Polisyrkeshögskolan för avläggande av yrkeshögskoleexamen.

3 §
Sänkt avgift för offentligrättsliga prestationer

För pass som utfärdas för frontveteraner som deltagit i Finlands krig och personer som deltagit i minröjning åren 1945–1952 tas det ut en avgift som är hälften av avgiften för ett pass. För ett snabb- och expresspass samt tillfälligt pass för en ovannämnd person tas en avgift ut enligt avgiftstabellen i bilagan.

Rätten till sänkt avgift för ett pass visas med frontmannatecken enligt förordningen om frontmannatecken (772/1969), fronttjänsttecken enligt förordningen om fronttjänsttecken (554/1978), fronttecken enligt förordningen om fronttecken (256/1988), frontmannatecken för utlänningar enligt förordningen om frontmannatecken för utlänningar (418/1992), eller med ett intyg enligt 2 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) över deltagande i minröjningsuppdrag enligt 1 § 2 mom. 3 punkten i den lagen.

4 §
Delgivningsavgifter

Den som är skyldig att betala avgifter enligt denna förordning ska också betala kostnaderna för kungörelse på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet, den officiella tidningen eller någon annan tidning, om kungörelse krävs för fullgörande av den delgivningsskyldighet som avses i 54 § i förvaltningslagen (434/2003).

I fråga om avgifter för delgivning som verkställs av 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) avsedda tjänsteman som har rätt att verkställa delgivning föreskrivs särskilt.

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. tas det hos tingsrätten ut en avgift på 80 euro för sådan delgivning av stämning i tviste- eller ansökningsmål som verkställs på uppdrag av tingsrätten.

5 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

Offentligrättsliga prestationer som avses 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka polisen tar ut en fast avgift är de prestationer som nämns i avgiftstabellen i bilagan.

För avslagsbeslut tas det ut en lika stor avgift som för positiva beslut, om inte det i avgiftstabellen särskilt föreskrivs en lägre avgift för avslagsbeslut.

6 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka polisen tar ut en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är

1) åtgärder som vidtagits med anledning av ett obefogat alarm, förmedlat av en brottsindikator som är kopplad till polisens lokaler eller till nödcentralen eller ett obefogat alarm som registrerats av polisen och förmedlats av ett bevakningsbolag,

2) undersökning av rovdjursskador och åtgärder i anslutning till detta,

3) undersökning enligt lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014),

4) granskning av skjutbana,

5) övervakning av dragningen och blandandet av lotterna vid varulotterier,

6) tillsyn över konstaterandet av vinnaren i gissningstävlingar,

7) handräckning till fysiska personer och juridiska personer samt myndigheter utanför polisförvaltningen, med undantag av utsökningsärenden, ärenden som gäller verkställighet av straff, handräckning till Försvarsmakten, handräckning enligt 103 § i civiltjänstlagen (1446/2007), handräckning enligt 31 § i mentalvårdslagen (1116/1990) och handräckning enligt 253 och 254 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015),

8) särskilda säkerhetsåtgärder för att trygga flygtrafiken vilka vidtas på begäran och överstiger den säkerhetsnivå som anges i luftfartslagen (864/2014) och bestäms av den behöriga myndigheten på basis av varje enskild säkerhetssituation,

9) åtgärder vid omhändertagande av en okopplad hund enligt jaktlagen (615/1993),

10) lagstadgade informationstjänster,

11) arvoden och ersättningar för tillsynsuppgifter som utförs av de officiella övervakarna enligt 43 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001),

12) beslut om offentlig tillställning vilket innehåller föreskrifter om tillställningen,

13) åtgärd som vidtas på begäran av en registrerad som avses i artikel 12.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), om begäran om åtgärd är uppenbart ogrundad eller oskälig,

14) åtgärd som vidtas på begäran av en registrerad enligt 30 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018), om den registrerades begäran om åtgärd på grund av att den upprepats eller av någon annan orsak är uppenbart orimliga eller ogrundade,

15) andra prestationer som är jämförbara med dem som nämns i 1–14 punkten.

För det arbete som polisen utför för att producera prestationen tas som självkostnadspris ut 70 euro per timme och för användning av motorfordon 25 euro per timme. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller dock inte arvoden och ersättningar som avses i 1 mom. 11 punkten.

Om polisens arbete med att bereda ett beslut om en offentlig tillställning omfattar högst två timmar, är prestationsavgiften för beslutet 58 euro. Om beredningen av ett beslut om en offentlig tillställning kräver en längre arbetstid för att allmän ordning och säkerhet ska kunna tryggas, tas det för beslutet ut en prestationsavgift på 70 euro per timme, dock högst 700 euro.

7 §
Tillsynsavgift som tas ut hos Veikkaus Ab

För skötseln av uppgifter i anslutning till den riksomfattande tillsynen över penningspelsverksamheten tas det hos Veikkaus Ab såsom offentligrättslig avgift ut en tillsynsavgift, vars belopp motsvarar beloppet av andra kostnader för skötseln av de uppgifter i anslutning till penningspelsverksamheten som enligt 42 § i lotterilagen ankommer på Polisstyrelsen än de kostnader som ska täckas med avgifter för prestationer enligt 6 § 1 mom. 11 punkten i denna förordning.

8 §
Andra prestationer som hänför sig till tillsynen över penningspelsverksamheten

Prestationer som avses i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde tas ut hos Veikkaus Ab är planeringen av utrustning och program för den datatekniska tillsynen över penningspelsverksamheten samt anskaffning och underhåll av dessa.

9 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som polisen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) koppling av en automatisk brottsindikator till polisens eller nödcentralens lokaler samt upprätthållande av indikatorns funktionsduglighet,

2) publikationer som ges på beställning,

3) planerings-, expert- och konsulttjänster som utförs på beställning,

4) statistik som görs upp och utredningar som utförs på beställning,

5) användning av lokaler, inventarier och utrustning som polisen förfogar över,

6) kopior som ges till personer utanför polisförvaltningen med undantag för dem som avses i 10 §, samt till undervisningen anslutna tjänster,

7) sådana utbildnings- och materialtjänster för personer utanför polisförvaltningen och utbildningstjänster inom polisförvaltningen, som även kan erhållas av utomstående samt till undervisningen anslutna tjänster,

8) hyra av en bostadslägenhet från Polisyrkeshögskolan,

9) andra informationstjänster än sådana som är lagstadgade,

10) undersöknings- och produktutvecklingstjänster som utförs på beställning,

11) bistående vid specialtransporter och värdetransporter samt säkrings- och skyddsuppgifter och förartjänster för personer utanför polisförvaltningen,

12) märkningar på föremål som hör till tillämpningsområdet för skjutvapenlagstiftningen,

13) fotografering vid ansökan om pass hos polisinrättningen på Helsingfors-Vanda flygplats,

14) andra prestationer som är jämförbara med dem som nämns 1–13 punkten.

Med avvikelse från 1 mom. 8 punkten är inkvartering avgiftsfri för personer som arbetar som timlärare vid Polisyrkeshögskolan.

10 §
Prestationsavgift som tas ut för kopior av handlingar

För utlämnande av en handling enligt 9 och 11 § i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) tas det ut en prestationsavgift med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i den lagen. För ett beslut genom vilket en myndighet har vägrat lämna ut uppgifter tas det inte ut någon prestationsavgift.

För en svartvit kopia eller en utskrift i A4-format som framställs eller sänds per fax på grundval av en sedvanlig begäran om handlingar tas det ut 0,60 euro per sida. För en kopia eller en utskrift i A3-format samt för en färgkopia eller färgutskrift tas det ut 1,20 euro per sida.

För en skannad handling som sänds per e-post tas avgift ut enligt 2 mom.

Om kopior av en eller flera handlingar har lagrats på en CD-skiva eller DVD-skiva eller en motsvarande elektronisk extern databärare, tas för upptagningen ut en avgift på 20 euro per skiva eller extern databärare.

För en begäran om handlingar som kräver särskilda åtgärder tas det i avgift ut ett självkostnadspris enligt 6 § 2 mom. för det arbete som utförs för att producera prestationen.

11 §
Uttag och återbäring av avgift

Avgiften för behandling av en ansökan tas ut i förskott i samband med inlämnande av ansökan. Avgiften kan av särskilda skäl tas ut senare.

Avgiften tas ut fastän sökanden återtar sin ansökan, om ansökan återtas efter det att åtgärder för meddelande av beslutet har vidtagits.

Tillsynsavgift enligt 7 § tas ut i efterskott för varje tillsynsavgiftsperiod. Tillsynsavgiftsperioderna är januari–juni och juli–december.

Arvoden och ersättningar enligt 6 § 1 mom. 11 punkten för tillsynsuppgifter som utförs av officiella övervakare tas ut kvartalsvis i efterskott.

Avgifter för de prestationer som avses i 8 § tas ut efter det att Polisstyrelsen har överlåtit prestationen eller betalat räkningen för prestationen.

Avgiften återbetalas, om ansökan har lämnats in utan grund av skäl som beror på myndigheterna.

12 §
Uttag och återbäring av kursavgift

Kursavgifter vid Polisyrkeshögskolan tas ut efter det att ansökan om antagning som studerande till en kurs har godkänts.

Kursavgiften tas dock inte ut, om den som har antagits till en kurs lämnar återbud senast 14 dagar innan kursen inleds. Kursavgiften tas inte heller ut om den som har antagits till kursen är förhindrad att delta på grund av sjukdom eller av någon annan motsvarande orsak.

Polisyrkeshögskolan kan på ansökan återbära en betald kursavgift i de situationer som avses i 2 mom.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till utgången av 2020.

På ett ärende som har inletts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 19 december 2019

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Konsultativ tjänsteman
Aino Salmi

Bilaga

AVGIFTSTABELL

1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER
SKJUTVAPEN (POLISEN)
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar samt skjutförnödenhetstillstånd
Vapentillstånd 90 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 42 €
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 35 €
Parallelltillstånd, tillstånd för gassprayer, skjutförnödenhetstillstånd,vapentillstånd för gasvapen 35 €
Vapenhanteringstillstånd 37 €
Anmälan om vapendelar eller effektiva luftvapen 28 €
Överföring av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 på ensammanslutning eller stiftelse 55 €/1–10 vapen
Godkännande som skytteinstruktör 63 €
Utbildning för skytteinstruktörer 31 €
Dubblettexemplar, övrigt tilläggstillstånd eller tilläggskort till samma typ avtillstånd som söks samtidigt, förnyande av innehavstillstånd eller vapentillstånd eller ändring av godkännande som skytteinstruktör 30 €
Godkännande som vapenansvarig
Godkännande som vapenansvarig 63 €
Dubblettexemplar av godkännande som vapenansvarig 30 €
Deaktiverat vapen
Kontroll av deaktiverat vapen 50 €
Kontroll av förvaringslokaler
Kontroll av förvaringslokalerna hos en ny idkare av näring i vapenbranschen
(20 § 3 mom. i skjutvapenlagen (1/1998)) 92 €
Annan kontroll av förvaringslokaler 92 €
Privat överföring och införsel
Privat förhandssamtycke, överföringstillstånd, införseltillstånd eller samtycke 31 €
Europeiskt skjutvapenpass 67 €
Ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden för europeiskt skjutvapenpass 30 €
Tilläggsblad till europeiskt skjutvapenpass 30 €
LOTTERIER OCH PENNINGINSAMLINGAR
Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävling 31 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävling 29 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 29 €
Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
(56 § i lotterilagen) 31 €
Penninginsamling
Tillstånd till penninginsamling (fram till 29.2.2020, lagen ompenninginsamlingar 255/2006) 63 €
Ändring av tillstånd till penninginsamling 26 €
Anmälan om småskalig insamling (från och med 1.3.2020, lagen ompenninginsamlingar 863/2019) 55 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 69 €
Ändring av varulotteritillstånd 34 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen(särskilt beslut) 36 €
Varuvinstautomat
Tillstånd till varuvinstautomat 38 €
Ändring av tillstånd till varuvinstautomat 23 €
TRAFIK
Avstängning av väg
Tillstånd till avstängning av väg (51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen (182/1982)) 363 €
Beslut om tillfällig avstängning av väg (51 § 3 mom. i vägtrafikförordningen) 27 €
Utlåtande om sökandens lämplighet enligt 91 a § i körkortslagen (386/2011) 27 €
RESEDOKUMENT, IDENTITETSHANDLINGAR OCHIDENTIFIERING AV PERSONER
Identitetskort
Identitetskort (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 54 €
Identitetskort, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfallerMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 48 €
Identitetskort, gemensamt utfärdande (inbegriper en avgift som tillfallerMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 46 €
Identitetskort, gemensamt utfärdande på elektronisk ansökan (inbegriper enavgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 40 €
Identitetskort för minderårig 38 €
Identitetskort för minderårig, elektronisk ansökan 32 €
Identitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande 30 €
Identitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande på elektronisk ansökan 24 €
Temporärt identitetskort 34 €
Begäran om upplåsning av kort (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, om ett brev som innehålleraktiveringskoden eller PUK-koden beställs) 21 €
Identifiering av en person
(66 och 67 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009)), 17 § i lagen om stark autentisering ochbetrodda elektroniska tjänster (617/2009) 47 €
Pass
Pass (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering ochbefolkningsdata) 51 €
Pass, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten fördigitalisering och befolkningsdata) 45 €
Pass för personer som deltagit i Finlands krig (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 25 €
Pass för personer som deltagit i Finlands krig, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 22 €
Snabbpass (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 70 €
Snabbpass, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 64 €
Expresspass (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 90 €
Expresspass, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 84 €
Tillfälligt pass 86 €
Sjömanspass 66 €
Sjömanspass, elektronisk ansökan 60 €
SÄKERHETSBRANSCHEN (POLISEN)
Ordningsvakter
Ordningsvaktsprov 140 €
Godkännande som ordningsvakt 48 €
Ändring av godkännande som ordningsvakt 38 €
Dubblettexemplar av ordningsvaktskort 38 €
Godkännande som ordningsvakt till en enskild tillställning/person 28 €
Rätt att utse ordningsvakter som ska bistå polisen eller gränsbevakningsväsendet 195 €
Ändring av tillsättande av ordningsvakter 155 €
Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 48 €
Ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 38 €
Dubblettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 38 €
Säkerhetskontroll
Godkännande som säkerhetskontrollör 67 €
Ändring av godkännande som säkerhetskontrollör 54 €
Väktare
Godkännande som väktare 48 €
Ändring av godkännande som väktare 38 €
Dubblettexemplar av väktarkort 38 €
Godkännande som tillfällig väktare 45 €
Ändring av godkännande som tillfällig väktare 35 €
Dubblettexemplar av tillfälligt väktarkort 35 €
OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR SAMT ANMÄLNINGAR
Offentliga tillställningar
Behandling av en anmälan om offentlig tillställning 30 €
Behandling av en anmälan om anordnande av fyrverkeri 30 €
Anmälningar
Behandling av en anmälan om utförande av sprängningsarbete 30 €
2. POLISSTYRELSENS PRESTATIONER
Prestationer som hänför sig till skjutvapen
Besiktning av skjutvapen
i Polisstyrelsens lokaler 19 €/vapen
Besiktning av skjutvapen (besiktningarna utförs i kundens lokaler och med hjälp av kundens utrustning, kunden ställer behövlig biträdande personal tillbesiktningsförrättarens förfogande och kunden har ett godkänt kvalitetssystem) 3 €/vapen
Märkning av skjutvapen eller del av skjutvapen 11 €/vapen ellervapendel
Besiktning av deaktiverat vapen (i Polisstyrelsens lokaler) 50 €/vapen
Besiktning av deaktiverat vapen (besiktningarna utförs någon annanstans än i Polisstyrelsens lokaler) 400 €/besiktning
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 35 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 30 €
Typbesiktning av patroner 800 €
Partibesiktning av patroner 360 €
Tillsynskontroll av en patronfabrik/kaliber 450 €
Allmän inspektion av en patronfabrik 2 700 €
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen 63 €
Kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer 135 €
Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer 135 €
Kommersiellt förhandssamtycke 40 €
Kommersiellt införseltillstånd 63 €
Kommersiellt överföringstillstånd 40 €
Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 40 €
Meddelande om en överföring som hänför sig till ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 32 €
Kommersiellt utförseltillstånd 135 €
Kommersiellt transiteringstillstånd 135 €
Privat utförseltillstånd 105 €
Besiktning av signalanordning 50 € vapen/föremål
Näring i vapenbranschen
Näringstillstånd i vapenbranschen 375 €
Ändring av näringstillstånd i vapenbranschen 188 €
Beslut som fattas på grund av näringsidkarens ändringsanmälan 105 €
Prov för ansvarig person 150 €
Godkännande som ansvarig person eller ställföreträdare för en ansvarig person 150 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som årligen tas ut hos innehavare avnäringstillstånd i vapenbranschen:
Handel, förvaring och förmedling 170 €
Handel (endast handel med patroner eller gassprayer) 85 €
Tillverkning 170 €
Reparation och modifiering(tas inte ut om även tillstånd för tillverkning finns för samma verksamhetsställe) 85 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april. Om en vapennäringsidkare idkar flera verksamheter tas tillsynsavgift ut enligt den dyraste verksamheten, varefter avgiften utökas med hälften av respektive avgift för de andra verksamheterna.
Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört med näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i vapenbranschen.
Vapensamlare
Godkännande som vapensamlare 240 €
Ändring av godkännande som vapensamlare 125 €
Särskilt farliga skjutvapen
Vapentillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 140 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 75 €
Parallelltillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 60 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 30 €
Skjutbana
Skjutbanetillstånd 400 €
Anmälan om småskalig skjutbana 170 €
Ändring av eller anmälan om banansvarig 40 €
Ändring av ordningsstadga 40 €
Annan ändring av skjutbanetillstånd 100 €
Annan ändring av anmälan om småskalig skjutbana 70 €
Kontroll av sportskyttecentrum 185 €
Sprängämnesprekursorer
Tillstånd för sprängämnesprekursorer 30 €
Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävlingar 31 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävlingar 29 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 29 €
Bingo
Bingotillstånd 160 €
Ändring av bingotillstånd 43 €
Ändring av spelregler eller den största tillåtna spelinsatsen 43 €
Penninginsamling
Tillstånd till penninginsamling 300 €
Ändring av tillstånd till penninginsamling 100 €
Årsanmälan (från och med 1.3.2020, lagen ompenninginsamlingar 863/2019) 100 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 300 €
Ändring av varulotteritillstånd 100 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen(särskilt beslut) 40 €
Näringstillstånd för säkerhetsbranschen
Näringstillstånd för säkerhetsbranschen 375 €
Ändring av näringstillstånd för säkerhetsbranschen 188 €
Handläggningsavgift för ändringsanmälan 70 €
Beslut som fattas på grundval av ändringsanmälan 105 €
Tillsynsavgift som tas ut hos innehavare av näringstillstånd försäkerhetsbranschen: 155 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april, om den inte har betalats genom den elektroniska tjänsten i samband med årsanmälan.
Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört med näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i säkerhetsbranschen.
Godkännande som ansvarig föreståndare hos en innehavare avnäringstillstånd för säkerhetsbranschen
Godkännande som ansvarig föreståndare, ställföreträdare för ansvarigföreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare 160 €
Ändring av godkännande 160 €
Utbildare av ordningsvakter
Godkännande som utbildare av ordningsvakter 160 €
Ändring av godkännande 130 €
Utbildare i användning av maktmedel
Godkännande som utbildare i användning av maktmedel eller skytteinstruktör 160 €
Ändring av godkännande 130 €
Polisstyrelsens övriga prestationer
Tillstånd för användning av polisens emblem 45 €
3. POLISYRKESHÖGSKOLANS PRESTATIONER
Lydnadskontroll för hund
Lydnadskontroll som hänför sig till en bevakningsuppgift 150 €
Lydnadskontroll som hänför sig till en ordningsövervakningsuppgift 120 €
Omtagning av ett moment i lydnadskontrollen 50 €
Utbildning för utbildare i användning av maktmedel
Utbildning för utbildare i användning av maktmedel 1 255 €
Skytteinstruktörsutbildning 2 555 €
Repetitionsutbildning för utbildare i användning av maktmedel 550 €
Repetitionsutbildning för skytteinstruktörer 800 €
Utbildning för utbildare av ordningsvakter
Grundkurs för utbildare av ordningsvakter 855 €
Repetitionskurs för utbildare av ordningsvakter 450 €
Specialutbildning för förvaringslokaler 1 150 €
4. SKYDDSPOLISENS PRESTATIONER
Säkerhetsutredning
Begränsad säkerhetsutredning 60 €
Intyg över säkerhetsutredning av person 60 €
Normal säkerhetsutredning 120 €
Omfattande säkerhetsutredning 600 €
Normal säkerhetsutredning som innefattar utredning av utländska bindningar 375 €
Säkerhetsutredning av person i samband med genomfördsäkerhetsutredning
Begränsad säkerhetsutredning av person 30 €
Normal säkerhetsutredning av person 60 €
Omfattande säkerhetsutredning av person 165 €
Beslut om godkännande av att förfarandet med säkerhetsutredning av persontillämpas i de fall som föreskrivs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/103 om ändring av genomförandeförordning 2015/1998 vad gäller förtydligande, harmonisering, förenkling samt skärpning av vissa specifika åtgärder för luftfartsskydd.
Beslut om säkerhetsutredning av företag:
Klass 1: Begränsad säkerhetsutredning av företag 5 000 €
Klass 2: Normal säkerhetsutredning av företag 10 000 €
5. ANDRA PRESTATIONER
Annat beslut som meddelas på ansökan 33 €
Intyg som utfärdas på begäran 26 €
Annat beslut som fattas på grundval av anmälan 47 €
Kontrollpass 22 €
Förlängning av visum 30 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.