1381/2019

Helsingfors den 18 december 2019

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning

I enlighet med justitieministeriets beslut

upphävs i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (595/2019) 9 § 12 punkten, 31 § 1 punkten och 40 § 1 mom. 3 punkten,

ändras 6 § 4 mom., 7 § 2 mom., 10 § 1 mom. 7, 8 och 10 punkten, 13 § 1 punkten, det inledande stycket i 18 §, 21 §, rubriken för 23 §, 29 § 3 punkten, 31 § 3 punkten, 32 § och 40 § 2 mom. och 3 mom. 1 punkten och

fogas till 5 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 12 § nya 13 a- och 25 a-punkter och till förordningen nya 16 a och 25 a § som följer:

5 §
Avdelningschefernas möte samt interna ledningsgrupper

Varje avdelning har en ledningsgrupp som utöver avdelningschefen består av enhetscheferna, en representant för personalen samt andra tjänstemän som avdelningschefen förordnar.


6 §
Ministeriets avdelningar, stab och interna revision

Ministeriets interna revision finns vid staben utan att höra till någon enhet och lyder under ministeriets ledning.

7 §
Avdelningarnas och stabens enheter

Avdelningen för privaträtt och rättsvård består av enheten för internationell rättshjälp, enheten för rättsskyddstjänster, enheten för civilrätt samt enheten för privaträtt och insolvens.


10 §
Uppgifterna för avdelningen för privaträtt och rättsvård

Avdelningen för privaträtt och rättsvård har till uppgift att


7) sköta utvecklingen av verksamheten och personalen vid rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, konsumenttvistenämnden och konkursombudsmannens byrå,


8) sköta ärenden som gäller rättegångsbiträdesnämnden,


10) sörja för resultatstyrningen av Domstolsverket, Riksfogdeämbetet, rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, konkursombudsmannens byrå och konsumenttvistenämnden,


12 §
Uppgifterna för förvaltnings- och styrningsavdelningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen har till uppgift att


13 a) övervaka de statsunderstöd som justitieministeriet beviljat,


25 a) bereda tillsättandet av utredningskommissioner för säkerhetsutredningar vid exceptionella händelser,


13 §
Stabens uppgifter

Staben har till uppgift att

1) stödja ministeriets högsta ledning i den strategiska beredningen och i utvecklingen av ministeriets ledningssystem,


16 a §
Understatssekreterarens uppgifter

Understatssekreteraren är kanslichefens första ställföreträdare och leder i enlighet med kanslichefens riktlinjer följande funktioner vid justitieministeriet och inom förvaltningsområdet:

1) beredningen och genomförandet av rättspolitiska fristående projekt och strategiska helheter,

2) utvecklingen av, synergierna mellan och verkställigheten av styrningen och digitala handlingsmodeller,

3) utvecklingen av det internationella nätverket och samarbetsrelationerna,

4) andra uppgiftshelheter än de i 1–3 punkten avsedda som anvisas av ministern och kanslichefen.

18 §
Lagstiftningsdirektörens uppgifter

Lagstiftningsdirektören som placerats vid staben ska


21 §
Föredragning och förordnande om beredning

Bestämmelser om föredragande vid statsrådet och föredragande i ministerierna, om föredragningsförfarandet samt om delegering och förbehållande av rätten att bereda ett ärende finns i reglementet för statsrådet (262/2003).

Utöver vad som föreskrivs om föredragande vid ministeriet i 35 § i reglementet för statsrådet föredras ärenden vid ministeriet av tjänstemän med tjänstebenämningen administrativ medarbetare, avdelningssekreterare, chef för informationstjänsten, chefsassistent, ekonomiinspektör, EU-sakkunnig, forskare, föredragande, informationssekreterare, informatör, inspektör, kommunikationschef, kommunikationsexpert, kommunikationsplanerare, lagstiftningssekreterare, ledningens expert, ledningens sekreterare, personalchef, personalexpert, personalplanerare, personalsekreterare, planerare, planeringschef, sekreterare för informationstjänsten, sekreterare för internationella ärenden, specialforskare, specialplanerare, specialsakkunnig, specialsakkunnig i EU-ärenden, specialsakkunnig inom riskhantering, utbildningschef, utbildningsexpert, utbildningskoordinator, utvecklingschef, utvecklingsexpert, webbplanerare, webbredaktör och överinspektör.

Föredragande vid ministeriet är därutöver de tjänstemän som förordnats till uppgiften.

23 §
Information om föredragning

25 a §
Beslutanderätt för stabens administrativa chef

Stabens administrativa chef avgör andra administrativa ärenden vid staben än de som hör till kanslichefens beslutanderätt.

29 §
Beslutanderätt för avdelningschefen för avdelningen för privaträtt och rättsvård

Avdelningschefen för avdelningen för privaträtt och rättsvård


3) beslutar om anskaffning och underhåll av lokaler för rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, om den mervärdesskattefria årliga hyran för lokalen är högst 400 000 euro,


31 §
Beslutanderätt för avdelningschefen för förvaltnings- och styrningsavdelningen

Avdelningschefen för förvaltnings- och styrningsavdelningen


3) beslutar om anskaffning eller underhåll av lokaler för ämbetsverk inom förvaltningsområdet i fråga samt val av projektledare för dessa projekt, om den mervärdesskattefria årliga hyran för lokalen överstiger 400 000 euro, och ärendet på grund av sin betydelse inte ska avgöras av ministern,


32 §
Beslutanderätt för chefen för personalenheten vid förvaltnings- och styrningsavdelningen

Chefen för personalenheten vid förvaltnings- och styrningsavdelningen

1) avgör ärenden som gäller löner och tjänstregleringar för personalen inom ministeriets ansvarsområde enligt vad som särskilt föreskrivs eller bestäms,

2) beslutar om godkännande av preciserande tjänstekollektivavtal inom ministeriets ansvarsområde,

3) avgör ärenden som gäller den särskilda företagshälsovården vid ministeriet eller den gemensamma företagshälsovården inom förvaltningsområdet.

40 §
Vissa andra personalärenden

Avdelningschefen för förvaltnings- och styrningsavdelningen beslutar om arvodesgrunder och arvoden.

Chefen för personalenheten vid förvaltnings- och styrningsavdelningen

1) bestämmer andra än i 1 mom. 2 punkten avsedda personliga lönedelar och personliga lönetillägg,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 18 december 2019

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Kanslichef
Pekka Timonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.