1353/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 5 kap. 62 § och 8 kap. 7 § i polislagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polislagen (872/2011) 5 kap. 62 § 1 och 2 mom. samt 8 kap. 7 § 2 mom., av dem 5 kap. 62 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 931/2015, som följer:

5 kap.

Hemliga metoder för inhämtande av information

62 §
Ersättningar till teleföretag

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av statens medel för direkta kostnader som orsakats av att företaget i enlighet med detta kapitel har biträtt myndigheterna och lämnat uppgifter. Bestämmelser om ersättningen finns i 299 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Beslut om betalning av ersättning fattas av den enhet vid polismyndigheten som utfört åtgärden i fråga.

Omprövning av beslutet får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


8 kap.

Skadestånd och arvoden

7 §
Betalning av ersättning och arvode

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. I en polisenhets beslut om ersättning får ändring dock inte sökas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 75/2019
FvUB 10/2019
RSv 46/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.