1345/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet (1024/2007) 1 § 11 punkten och 4 §, av dem 1 § 11 punkten sådan den lyder i förordning 216/2016, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till arbets- och näringsministeriets uppgifter hör att sörja för


11) invandringen för arbetstagare, företagare, praktikanter, studerande och forskare, främjandet av integrationen av invandrare och verkställigheten av lagen om främjande av integration (1386/2010),


4 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning bestäms närmare om förvaltningsområdets styrning, om ledningen av ministeriet och ledningsgrupperna vid ministeriet, om organisationen, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare samt om beredningen av ärenden och vilken tjänsteman som ska avgöra ett ärende. Ministeriets arbetsordning utfärdas av arbetsministern. När flera än en minister har förordnats till ministeriet godkänner respektive minister arbetsordningen i fråga om sitt ansvarsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Kari Klemm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.