1330/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) 43 och 44 §,

av dem 44 § sådan den lyder i förordningarna 164/2013, 677/2013, 1470/2015, 847/2018 och 142/2019,

samt ändras 3 och 8 §, 10 § 4 punkten, 11 § 2 mom., 15, 20, 23 och 26 §, 28 § 1 mom., 29 och 30 §, 32 § 4 mom., 33 och 34 §, 35 § 3 mom., 37 §, 38 § 1 mom. samt 39, 41, 42 och 44 §,

av dem 8 § sådan den lyder i förordning 257/2012, 20 § sådan den lyder i förordningarna 164/2013 och 847/2018, 23 och 30 § samt 35 § 3 mom. sådana de lyder i förordning 852/2014, 26 § sådan den lyder i förordning 847/2018, 28 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 808/2016, 29 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 142/2019, 34 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 852/2014 och 44 § sådan den lyder i förordningarna 164/2013, 677/2013, 1470/2015, 847/2018 och 142/2019, som följer:

3 §
Kontrollbeteckning för tekniska identifieringskoder och elektroniska kommunikationskoder

Kontrollbeteckningen för de tekniska identifieringskoder och de elektroniska kommunikationskoder som avses i 63 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) utgörs av en siffra eller en bokstav. Kontrollbeteckningen fås genom att ett åttasiffrigt tal divideras med 31, varvid kontrollbeteckningen bestäms i enlighet med 2 § 4 mom.

8 §
Uppgifter om vårdnad om barn

Som uppgifter om vårdnad om barn registreras i befolkningsdatasystemet

1) vårdnadshavarnas fullständiga namn och personbeteckningar eller, om personbeteckning saknas, födelsetid,

2) datum för vårdnadens inledande och för när vårdnaden upphör,

3) information om vårdnadshavarnas uppgifter och rättigheter samt om en särskild rättighet som beviljats den ena föräldern eller en annan person, om det bestämts om dem i ett domstolsbeslut eller i ett avtal som fastställts av socialnämnden,

4) uppgift om barnets boende, om det bestämts om boendet i ett domstolsbeslut eller i ett avtal om vårdnad om barn som fastställts av socialnämnden,

5) med stöd av 56 § 3 mom. i lagen om främjande av integration (1386/2010) anmälda uppgifter om domstolsbeslut som gäller förordnande eller befriande av företrädare i fråga om barn som fått uppehållstillstånd och den dag då beslutet gavs samt fullständigt namn och personbeteckning för barnets företrädare.

10 §
Uppgifter om intressebevakning

Som uppgifter om intressebevakning registreras i befolkningsdatasystemet


4) namn på och personbeteckning eller födelsedatum för intressebevakaren eller fullmäktigen eller namn på och företags- och organisationsnummer för den tjänsteproducent hos vilken den allmänna intressebevakaren är anställd,


11 §
Uppgifter om fastställt omhändertagande

Bestämmelser om avförande av uppgifter om omhändertagande av barn finns i 20 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

15 §
Uppgift om registermyndigheten

Om hemkommunen eller folkbokföringskommunen för den person som är föremål för registrering är i Fastlandsfinland registreras uppgiften om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som uppgift om registermyndigheten i befolkningsdatasystemet.

Om hemkommunen eller folkbokföringskommunen för den person som är föremål för registrering är i landskapet Åland registreras uppgiften om Statens ämbetsverk på Åland som uppgift om registermyndigheten i befolkningsdatasystemet.

20 §
Uppgifter som registreras om utländska medborgare

För en utländsk medborgare som vistas i Finland tillfälligt kan följande uppgifter registreras: fullständigt namn, kön, personbeteckning, modersmål, medborgarskap, adress i Finland, datum då den tillfälliga vistelsen inleds och avslutas samt andra uppgifter som han eller hon har lämnat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För en utländsk medborgare som inte är bosatt i Finland och vars uppgifter registreras i befolkningsdatasystemet på initiativ av en myndighet kan följande uppgifter registreras: fullständigt namn, kön, personbeteckning och andra uppgifter som myndigheten lämnat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För en utländsk medborgare kan Skatteförvaltningen och Migrationsverket i befolkningsdatasystemet registrera följande uppgifter: efternamn och förnamn, kön, personbeteckning, utländskt personnummer, modersmål, medborgarskap, yrke, adress utomlands, adress i Finland och datum då den tillfälliga vistelsen inleds och avslutas.

23 §
Byggnadsbeteckning

När uppgifter om byggprojekt eller byggnader första gången registreras i befolkningsdatasystemet, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ge dem en byggnadsbeteckning. Byggnadsbeteckningen består av ett niosiffrigt tal där den första siffran är 1 och av en kontrollbeteckning som kommer efter talet. Kontrollbeteckningen bildas så att talet divideras med 31, varvid den rest som fås visar kontrollbeteckningen i enlighet med tabellen i 2 § 4 mom. Byggnadsbeteckningen är individuell och permanent.

26 §
Lägenhetsbeteckning

När uppgifter om en lägenhet första gången registreras i befolkningsdatasystemet, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ge lägenheten eller lokalen en lägenhetsbeteckning. Lägenhetsbeteckningen består av ett niosiffrigt tal där den första siffran är 2 och av en kontrollbeteckning som kommer efter talet. Kontrollbeteckningen bildas genom att talet divideras med 31, varvid den rest som fås visar kontrollbeteckningen i enlighet med tabellen i 2 § 4 mom. Lägenhetsbeteckningen är individuell och permanent.

28 §
Områdesindelningar som registreras i befolkningsdatasystemet

I befolkningsdatasystemet ska följande administrativa och andra motsvarande områdesindelningar registreras:

1) kommunindelningen,

2) valkretsindelningen och indelningen i röstningsområden,

3) församlingsindelningen inom den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkan,

4) indelningen i postnummerområden.


29 §
kontroll av uppgifter som gäller utländska medborgare

Den kontroll av uppgifter i utlänningsregistret som gäller utländska medborgare och som anges i 10 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata behöver inte göras om den utländska medborgaren för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata visat upp

1) ett giltigt resedokument som utfärdats av en myndighet i den stat där han eller hon är medborgare och med vilket en tillförlitlig identifiering kan göras,

2) ett giltigt uppehållstillstånd eller visum som utfärdats av en finsk myndighet, om den utländska medborgaren ska ha ett sådant enligt utlänningslagen (301/2004), och

3) handlingar vars tillförlitlighet har kontrollerats i enlighet med 19 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och vilka gäller uppgifter som den utländska medborgaren har lämnat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om civilstånd, äktenskap eller registrerat partnerskap samt make och barn.

Kontrollen av uppgifter i utlänningsregistret behöver inte heller göras, om uppgifterna registreras på initiativ av en myndighet och utan medverkan från den utländska medborgaren själv.

I andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i det utlänningsregister som avses i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) kontrollera åtminstone följande uppgifter som en utländsk medborgare lämnat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

1) namn,

2) födelsetid,

3) kön,

4) födelsestat och födelseort,

5) medborgarskap,

6) civilstånd, äktenskap eller registrerat partnerskap,

7) make och barn samt en minderårigs föräldrar.

30 §
Myndighetsuppgifter vid mottagande av utländska medborgares begäran om registrering av uppgifter och vid registrering av uppgifter

Den myndighet som tar emot en utländsk medborgares begäran om registrering av uppgifter ska kontrollera den utländska medborgarens identitet med hjälp av ett giltigt pass eller annat tillförlitligt identitetsbevis samt kontrollera att vistelsen i Finland är laglig med hjälp av ett giltigt dokument som visar på laglig vistelse, om den utländska medborgaren ska ha ett sådant dokument enligt utlänningslagen. Om uppgifter registreras på grund av tillfälligt arbete i Finland, ska den myndighet som tar emot begäran om registrering kontrollera att det finns ett anställningsförhållande med hjälp av ett dokument som arbetsgivaren gett och av vilket anställningsförhållandet framgår.

Den myndighet som tar emot begäran om registrering av uppgifter ska till den anmälan som ska skickas för registrering av uppgifterna foga en av myndigheten bestyrkt kopia av de dokument som avses i 1 mom. Om en utländsk medborgare inte visat upp ett sådant dokument som avses i 1 mom., ska myndigheten till den anmälan som ska skickas för registrering av uppgifterna foga en utredning av om man på det sätt som avses i 19 § 3 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har kunnat försäkra sig om den utländska medborgarens identitet eller om någon annan grund för registrering av uppgifterna.

Den myndighet som registrerar uppgifterna ska kontrollera att uppgifterna om den utländska medborgaren inte tidigare har registrerats i befolkningsdatasystemet. Den myndighet som registrerar uppgifterna ska dessutom försäkra sig om att den utländska medborgaren i samband med begäran om registrering av uppgifter har visat upp de dokument som avses i 1 mom. eller, om de saknas, utreda om uppgifterna kan registreras på basis av någon annan utredning som avses i 19 § 3 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

32 §
Anmälning av födelse

Anmälan om födelse ska göras till befolkningsdatasystemet senast dagen efter förlossningen eller senast dagen efter det att uppgift om barnets födelse har anmälts till verksamhetsenheten eller den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården. Om anmälan om födelse inte görs till befolkningsdatasystemet med hjälp av ett tekniskt gränssnitt, ska verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård eller den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som avses ovan göra den i 1–3 mom. avsedda anmälan av födelse av barn skriftligen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

33 §
Anmälan av uppgifter om personer som vistas i en anstalt

Brottspåföljdsverket, verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och verksamhetsenheter inom socialvården ska under januari månad för kontroll av en persons hemkommun och bostad där till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata anmäla personer som vistats i en straffanstalt eller en verksamhetsenhet i mer än tre månader.

34 §
Anmälningar som meddelats av finska beskickningar utomlands

När en finsk medborgare till en finsk beskickning utomlands lämnar in en utländsk handling som gäller sådan födelse, vigsel till äktenskap eller död som skett utomlands och som gäller en finsk medborgare för vidarebefordran till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland, ska beskickningen försäkra sig om att den utländska handling som lämnats in är i original eller en tillförlitligt styrkt kopia. Handlingen ska också vara legaliserad eller åtföljas av ett intyg om dess ursprung som utfärdats av en behörig myndighet i staten i fråga, om inte något annat följer av fullgörandet av skyldigheter enligt internationella avtal som är bindande för Finland.

Om en i 1 mom. avsedd handling eller legalisering av handling eller ett i 1 mom. avsett intyg om handlingens ursprung som utfärdats av en behörig myndighet i staten i fråga inte kan fås, ska den finska beskickningen utomlands lämna Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en utredning av om man på det sätt som avses i 19 § 3 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har kunnat försäkra sig om att det finns grund för registrering av uppgifterna.

35 §
Anmälningar om byggprojekt och byggnader

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska lämna Lantmäteriverket eller kommunen de uppgifter som behövs för att den byggnadsbeteckning som baserar sig på fastighetsbeteckningen ska kunna ges.

37 §
Urvalsgrunder för personuppgifter

Vid utlämnande av uppgifter för ändamål enligt 32 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan som urvalsgrund för personuppgifter, utöver de uppgifter som avses i det momentet, även användas de i 21 och 24–28 § i denna förordning avsedda uppgifterna om fastigheter, byggnader, lägenheter och lokaler samt uppgifter om områdesindelningar.

38 §
Tillhandahållande av handlingar

I intyg och utdrag ur befolkningsdatasystemet eller ur datamaterial i befolkningsdatasystemet antecknas deras användningsändamål och behövliga uppgifter, med de begränsningar som bestäms i 4 kap. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.


39 §
Intyg över ett barns födelse

Om uppgifter om ett barn inte har införts i befolkningsdatasystemet, kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på begäran och på basis av anmälan utfärda ett intyg över barnets födelse till barnets mor eller den i vars vård barnet är.

41 §
Identifiering av den som ansöker om certifikat

Bestämmelser om de identitetshandlingar som används vid identifiering enligt 67 § 2 mom. lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata av den som ansöker om certifikat finns i av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009).

42 §
Innehållet i det uppdragsavtal som gäller databehandlingstjänster

I avtal om sådana databehandlingstjänster som avses i 70 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska åtminstone regleras det ansvar och de uppgifter som servicemottagarna har, de uppgifter som omfattas av tjänsterna och hur de uppdateras, lagras och utplånas, prissättningen av tjänsterna samt avtalets giltighet.

44 §
Statens ämbetsverk på Ålands behörighet

Det som föreskrivs om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i 20 § 1 och 2 mom., 29 §, 32 § 4 mom., samt 33, 34 och 39 §, tillämpas på Statens ämbetsverk på Åland i landskapet Åland.

45 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Isamaria Mäkiaho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.