1329/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om inrikesministeriet (1056/2013) 1 och 2 §, sådana de lyder, 1 § i förordning 302/2015 och 2 § i förordning 19/2015,

som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till inrikesministeriets uppgifter hör

1) polisförvaltningen,

2) allmän ordning och säkerhet,

3) brottsbekämpningen inom inrikesministeriets förvaltningsområde,

4) polisens tillståndsförvaltning,

5) skjutvapen,

6) lotterier,

7) den privata säkerhetsbranschen,

8) räddningsväsendet,

9) nödcentralsverksamheten,

10) regionförvaltningens gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningar och centralförvaltningens uppgifter i samband med den,

11) finskt medborgarskap,

12) de allmänna förutsättningarna för invandring och regleringen av invandringen med undantag för arbetstagares, företagares, praktikanters, studerandes och forskares invandring samt internationellt skydd,

13) mottagning av asylsökande och beredskap för massflyktssituationer,

14) tagande i förvar med stöd av utlänningslagen (301/2004),

15) frågor som hänför sig till återflyttning, utvandring och utlandsfinländare,

16) återvändande och återsändande av utländska medborgare,

17) upprätthållande av gränssäkerheten samt gränsövervakning, gränskontroller och sjöräddningstjänsten,

18) samordning av den nationella beredskapen inom civil krishantering,

19) Finlands flagga och Finlands vapen,

20) livräddningsmedaljer och Finlands Röda Kors utmärkelsetecken,

21) förvaltning av Europeiska unionens fonder inom området inrikes frågor.

Utöver det som föreskrivs i reglementet för statsrådet (262/2003) eller någon annanstans, föreskrivs det om uppgifter för inrikesministeriets avdelningar och fristående enheter i ministeriets arbetsordning.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

1) Polisstyrelsen

2) centralkriminalpolisen

3) skyddspolisen

4) Polisyrkeshögskolan

5) polisinrättningarna

6) Räddningsinstitutet

7) Nödcentralsverket

8) Brandskyddsfonden

9) Migrationsverket

10) förläggningarna för asylsökande

11) Gränsbevakningsväsendet

12) Krishanteringscentret.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Regeringsråd
Hanna Helinko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.