1319/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2020 och 2021 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Finlands viltcentrals avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Finlands viltcentral tar ut

1) 110 euro för beslut enligt 10 § i jaktlagen (615/1993),

2) 100 euro för beslut enligt 26 § i jaktlagen,

3) 70 euro för beslut enligt 35 § 5 mom. i jaktlagen,

4) 100 euro för beslut enligt 40 § i jaktlagen,

5) 140 euro för beslut enligt 42 § i jaktlagen,

6) 80 euro för beslut enligt 52 § i jaktlagen,

7) 70 euro för beslut enligt 41 § och 41 a § 1 mom., 41 b § 1 eller 3 mom., 41 c § eller 41 d § i jaktlagen,

8) 70 euro för sådana beslut enligt 41 § 3 mom. eller 49 a § i jaktlagen som gäller användning av förbjudna fångstredskap och fångstmetoder,

9) 200 euro för beslut enligt 41 a § 3 mom. eller 41 b § 2 mom. i jaktlagen,

10) 155 euro för sådana beslut enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen som gäller permanent eller långvarigt rörelsehämmade.

Om det i ett beslut om tillstånd eller godkännande att fånga eller döda djur samtidigt fattas beslut om att också använda förbjudna fångstredskap och fångstmetoder, tas ingen separat avgift ut för det.

2 §
Finlands viltcentrals avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Finlands viltcentrals prestationer är avgiftsfria enligt följande:

1) beslut enligt 10 a §, 35 § 6 mom., 41 b § 6 mom. eller 41 e § i jaktlagen,

2) beslut om störande av djur enligt 41 § 2 mom. i jaktlagen,

3) registrering i jägarregistret enligt 78 a § i jaktlagen,

4) tillsättande enligt 2 § 1 mom. 3–5 punkten i viltförvaltningslagen (158/2011),

5) beslut enligt 11, 12 och 30 § i viltförvaltningslagen.

3 §
Jaktvårdsföreningarnas avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Jaktvårdsföreningarna tar ut avgift enligt följande:

1) 20 euro per provomgång för avläggande av jägarexamen enligt 2 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993),

2) 20 euro per provomgång för skjutprov enligt 21 § i jaktlagen,

3) 20 euro för ett sådant intyg över skjutprov som avses i 21 a § i jaktlagen,

4) 27 euro för ett sådant intyg över aktivt utövande av hobbyverksamhet som avses i 45 § 8 mom. 1 punkten i skjutvapenlagen (1/1998).

4 §
Andra offentligrättsliga prestationer

Avgifterna för att ta fram en uppgift enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. bestäms av Finlands viltcentral med iakttagande av bestämmelserna i den paragrafen.

För en kopia av och ett nytt intyg över ett jaktkort eller skjutprov tas det ut 20 euro.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 19 december 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Teemu Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.