1315/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) ett nytt 6 a kap. som följer:

6 a kap.

Identifieringstjänsten för utländska medborgare

69 a §
Identifieringstjänsten för utländska medborgare

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska producera, tillhandahålla och administrera en identifieringstjänst för verifiering och identifiering av utländska medborgare (identifieringstjänsten för utländska medborgare).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller identifieringstjänsten för utländska medborgare som en sådan stödtjänst som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016), nedan lagen om stödtjänster.

69 b §
Beviljande och återkallelse av identifieringsverktyg för utländska medborgare

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar, för användning av identifieringstjänsten, på ansökan ett identifieringsverktyg till en utländsk medborgare som saknar finsk personbeteckning och som inte kan identifieras med hjälp av den tjänst för identifiering av fysiska personer som avses i 3 § 1 mom. 4 punkten i lagen om stödtjänster.

Vid beviljande av ett identifieringsverktyg kan kontrollen av identiteten hos den som ansöker om identifieringsverktyget grunda sig på en sådan informationssäker och bevislig elektronisk identifieringsmetod som godkänts av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller på en identitetshandling som utfärdats av en myndighet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska återkalla en utländsk medborgares identifieringsverktyg på begäran av innehavaren av identifieringsverktyget. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan utan begäran återkalla eller förhindra användningen av ett identifieringsverktyg, om myndigheten har skäl att misstänka att identifieringsverktyget används av någon annan än den det har beviljats till eller att säkerheten vid användningen av identifieringsverktyget annars har äventyrats. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska så snart som möjligt underrätta innehavaren av identifieringsverktyget om att identifieringsverktyget har återkallats eller användningen av det förhindrats samt om tidpunkten för och orsakerna till detta.

Om ett identifieringsverktyg inte kan beviljas eller återkallas på begäran av den som ansöker om detta, ens efter en begäran om tilläggsutredning, eller om återkallelse av ett identifieringsverktyg utan begäran är obefogad enligt innehavaren av identifieringsverktyget, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fatta ett beslut om saken och informera den som ansökt om identifieringsverktyget eller om återkallelsen av identifieringsverktyget, eller den som är missnöjd med en sådan återkallelse av ett identifieringsverktyg som gjorts utan begäran, om sitt beslut och om möjligheten att begära omprövning av beslutet.

I fråga om sådan återkallelse av ett identifieringsverktyg som gjorts utan begäran ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata även informera dem som enligt myndighetens uppgift har förlitat sig på identifieringsverktygets giltighet.

69 c §
Registret över identifieringsverktyg för utländska medborgare

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska, för tillhandahållandet av identifieringstjänsten för utländska medborgare, föra ett register över de utländska medborgarna och de identifieringsverktyg som beviljats dem. I registret får följande uppgifter om utländska medborgare registreras:

1) de personuppgifter, inklusive fotografi, som ingår i den av en myndighet utfärdade identitetshandling som använts för kontroll av identiteten samt uppgifter som specificerar identitetshandlingen,

2) de personuppgifter som förmedlas i samband med den elektroniska identifieringsmetod som använts för kontroll av identiteten samt uppgifter om den elektroniska identifieringsmetoden,

3) det fotografi som används för kontroll av identiteten med tekniska metoder samt uppgifter som skapas vid teknisk jämförelse av fotografier,

4) en identifieringskod för personen,

5) en identifieringskod för identifieringsverktyget,

6) kontaktuppgifter,

7) andra än i 1–6 punkten avsedda uppgifter som behövs för tillhandahållandet av identifieringstjänsten.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får behandla fotografier av personer och de uppgifter som skapas vid teknisk jämförelse av fotografier endast för kontroll av identiteten.

Uppgifterna i registret över identifieringsverktyg för utländska medborgare får bevaras i fem år räknat från ingången av det kalenderår som följer efter den sista identifieringstransaktion som gjorts med identifieringsverktyget. Om identifieringsverktyget inte har använts, får uppgifterna bevaras i fem år räknat från ingången av det kalenderår som följer efter beviljandet av identifieringsverktyget.

Bestämmelser om behandling av personuppgifter inom tjänsteproduktionen i fråga om identifieringstjänsten för utländska medborgare, om krav som gäller identifieringstjänsten och användningen av den och om styrningen av tjänsteproduktionen finns i 3–5 kap. i lagen om stödtjänster.

69 d §
Skötsel av uppgifter som gäller beviljande och återkallelse av identifieringsverktyg inom ramen för samservice

Utöver vad som i 6 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007), nedan samservicelagen, föreskrivs om uppgifter som sköts inom ramen för samservice, får Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata överföra biträdande uppgifter som gäller beviljande och återkallelse av identifieringsverktyg och uppdatering av registeruppgifter om identifieringsverktyg till att skötas inom ramen för samservice. Dessa uppgifter kan omfatta

1) verifiering av identiteten hos dem som ansöker om identifieringsverktyg och hos innehavare av identifieringsverktyg,

2) registrering i det register som avses i 69 c § i denna lag av personuppgifterna för dem som ansöker om identifieringsverktyg och för innehavare av identifieringsverktyg,

3) återkallelse av identifieringsverktyg på begäran av innehavaren av identifieringsverktyget,

4) rådgivnings- och stödtjänster i samband med ansökan om och återkallelse av identifieringsverktyg.

Om samservicens uppdragstagare inte ens efter tilläggsutredningar kan verifiera sökandens eller innehavarens identitet eller återkalla identifieringsverktyget på begäran av innehavaren, ska uppdragstagaren överföra ärendet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för behandling.

I ett samserviceavtal om skötsel av sådana uppgifter som avses i denna lag får avvikelse göras från den bestämmelse i 5 a § i samservicelagen enligt vilken ersättning ska betalas för uppdragstagarens kostnader. I avtalet kan det också bestämmas att en myndighet som använder identifieringstjänsten för utländska medborgare deltar i ersättningarna för uppdragstagarens kostnader.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 32/2019
FvUB 12/2019
RSv 59/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.