1314/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) det inledande stycket i 5 § 1 mom., 10 §, 12 § 3 mom., 13 § 1 mom., 14 § och 25 § 1 mom.,

av dem 10 §, 12 § 3 mom. och 13 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1174/2019 samt 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 926/2019, samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till lagen nya  10 a–10 c § som följer:

3 §
Stödtjänster

I tjänsten för identifiering av fysiska personer får en person identifieras också med en sådan metod för identifiering som hör till de medel för elektronisk identifiering som ska erkännas ömsesidigt enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. I det fallet får det ur tjänsten för identifiering av fysiska personer till användarorganisationen lämnas ut också sådana identifieringsuppgifter om en person som i samband med identifieringstransaktionen förmedlas från en annan medlemsstat.


5 §
Användning av stödtjänster vid offentliga uppdrag

Följande myndigheter inom den offentliga förvaltningen är skyldiga att använda de stödtjänster som avses i 3 § 1 mom. 1–4, 7 och 8 punkten samt de uppgifter i behörighetstjänsten som gäller personers behörighet som lagliga företrädare, när stödtjänsten är tillgänglig och det serviceavtal för en tjänst som anskaffats självständigt och som motsvarar stödtjänsten i fråga har löpt ut, om inte myndigheten av tekniska eller funktionella skäl eller av skäl som hänför sig till kostnadseffektiviteten eller informationssäkerheten nödvändigtvis måste använda andra tjänster i sin verksamhet eller i en del av den:


10 §
Register över fullmakter och andra viljeyttringar samt förutsättningar för registrering

I syfte att tillhandahålla behörighetstjänsten för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ett register över sådana fullmakter att sköta ärenden och andra ensidiga viljeyttringar som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata specificerat på förhand och som avgetts av fysiska personer och på sammanslutningars och rättsliga gemenskapers vägnar. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan vid tillhandahållandet av behörighetstjänsten även förmedla sådana uppgifter om fullmakter och andra viljeyttringar som andra myndigheter har registrerat och förvaltar i egenskap av personuppgiftsansvariga, om den myndighet som registrerat dessa uppgifter har gett Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillstånd att förmedla uppgifterna och om verksamheten inte äventyrar tillförlitligheten hos de uppgifter som förmedlas via behörighetstjänsten.

Registrering av en viljeyttring som avses i 1 mom. förutsätter att den som avger viljeyttringen identifieras på ett tillförlitligt sätt med hjälp av tjänsten för identifiering av fysiska personer eller med någon annan sådan metod för identifiering som är informationssäker och bevislig. Registreringen förutsätter dessutom att personens handlingsbehörighet och vid behov behörighet kan kontrolleras i de register som avses i 1 mom. eller i 9 § eller motsvarande utländska register eller i till riktigheten bestyrkta dokument som baserar sig på uppgifter i dessa register eller andra dokument som på ett tillförlitligt sätt påvisar behörigheten eller handlingsbehörigheten. Personens handlingsbehörighet behöver inte kontrolleras, om uppgifterna inte finns att tillgå i de register som avses i 9 §.

Registrering av en viljeyttring kan även basera sig på en skriftlig fullmakt eller annan viljeyttring, om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata godkänner de andra metoder för identifiering som avses i 2 mom. än tjänsten för identifiering av fysiska personer. Innan elektroniska metoder för identifiering godkänns, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata höra finansministeriet och Transport- och kommunikationsverket. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska se till att avgiftsfri information om användningen av godkända metoder finns tillgänglig via det allmänna datanätet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska sörja för integriteten hos innehållet i den registrerade viljeyttringen och för att uppgifterna om godkännandet av viljeyttringen och om den identifiering av personen som föregår godkännandet kan kopplas samman med viljeyttringens innehåll.

10 a §
Radering av viljeyttringar ur registret

En viljeyttring som registrerats i det register som avses i 10 § 1 mom. ska raderas ur registret på begäran av den som avgett viljeyttringen eller den befullmäktigade. Vid identifieringen av den som begär radering av viljeyttringen och vid kontrollen av förutsättningarna för radering ska 2, 3 och 5 mom. i den paragrafen iakttas.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan utan begäran radera en viljeyttring ur registret eller tillfälligt förhindra användningen av uppgifterna om viljeyttringen, om myndigheten har skäl att misstänka att viljeyttringen har registrerats på felaktiga grunder. Innan viljeyttringen raderas ur registret, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata höra den som avgett viljeyttringen.

10 b §
Skötsel av uppgifter som gäller registrering av viljeyttringar inom ramen för samservice

Utöver vad som i 6 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007), nedan samservicelagen, föreskrivs om uppgifter som sköts inom ramen för samservice, får Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata överföra biträdande uppgifter som gäller registrering av viljeyttringar till att skötas inom ramen för samservice. Dessa uppgifter kan omfatta

1) registrering av viljeyttringar och kontroll av de i 10 § i denna lag avsedda förutsättningarna för registrering, vid behov genom tilläggsutredningar,

2) radering av viljeyttringar ur registret på begäran av den som avgett viljeyttringen eller den befullmäktigade samt kontroll av de i 10 a § i denna lag avsedda förutsättningarna för radering av viljeyttringar ur registret, vid behov genom tilläggsutredningar,

3) rådgivning i samband med registrering av viljeyttringar.

Om samservicens uppdragstagare inte ens efter tilläggsutredningar kan registrera viljeyttringen eller radera viljeyttringen ur registret i enlighet med begäran, ska den överföra ärendet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för behandling.

I ett samserviceavtal om skötsel av sådana uppgifter som avses i denna lag får avvikelse göras från den bestämmelse i 5 a § i samservicelagen enligt vilken ersättning ska betalas för uppdragstagarens kostnader. I avtalet kan det också bestämmas att en myndighet som är användarorganisation i behörighetstjänsten deltar i ersättningarna för uppdragstagarens kostnader.

10 c §
Förfarandet vid registrering av viljeyttringar och radering av viljeyttringar ur registret

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller samservicens uppdragstagare ska informera den som avgett en viljeyttring om att viljeyttringen registrerats eller raderats ur registret.

Om registrering av en viljeyttring eller radering av en viljeyttring ur registret inte ens efter en begäran om tilläggsutredning har kunnat göras i enlighet med begäran om registrering eller radering ur registret, eller om radering av en viljeyttring ur registret utan begäran är obefogad enligt den som avgett viljeyttringen, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fatta ett beslut om saken och informera den som begärt registrering av viljeyttringen eller radering av viljeyttringen ur registret eller den som är missnöjd med en sådan radering av viljeyttringen ur registret som gjorts utan begäran om sitt beslut och om möjligheten att begära omprövning av beslutet.

I fråga om sådan radering av en viljeyttring ur registret eller ett sådant förhindrande av användning av en viljeyttring som gjorts utan begäran ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata även informera dem som enligt myndighetens uppgift har förlitat sig på viljeyttringens giltighet. Bestämmelser om utlämnande av uppgifter som behandlas inom tjänsteproduktionen finns i 14 §.

12 §
Behandling av uppgifter inom tjänsteproduktionen

Vid tillhandahållandet av tjänsten för identifiering av fysiska personer har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rätt att till den användarorganisation som förvaltar den elektroniska tjänst som en person använder lämna ut uppgift om personens namn, personbeteckning och elektroniska kommunikationskod, om användarorganisationen enligt lag har rätt att behandla dessa uppgifter. Vid tillhandhållandet av den identifieringstjänst för utländska medborgare som avses i 69 a § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rätt att till den användarorganisation som tillhandahåller den elektroniska tjänst som en person använder lämna ut de uppgifter som behövs för att identifiera personen, om användarorganisationen enligt lag har rätt att behandla dessa uppgifter.


13 §
Bevarande av uppgifter som behandlas inom tjänsteproduktionen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska såsom personuppgiftsansvarig för uppgifter som behandlas i tjänsten för identifiering av fysiska personer och i identifieringstjänsten för utländska medborgare bevara de uppgifter som behövs för att verifiera en identifieringstransaktion i fem år räknat från ingången av det kalenderår som följer efter identifieringstransaktionen.


14 §
Utlämnande av uppgifter som behandlas inom tjänsteproduktionen

Utöver vad som föreskrivs i 12 § 3–5 mom. får serviceproducenten trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter som registrerats om användningen av stödtjänsten till den användarorganisation i samband med vars elektroniska tjänst eller annan skötsel av ärenden uppgifterna har registrerats eller som har varit en part i kommunikation som förmedlats via meddelandeförmedlingstjänsten, om uppgifterna är nödvändiga för användarorganisationen

1) för att säkerställa eller förbättra funktionen hos sin elektroniska tjänst,

2) för att säkerställa informationssäkerheten eller utreda störningar i informationssäkerheten hos sin elektroniska tjänst,

3) för att visa att uppgifterna behandlats på riktigt sätt i samband med skötseln av ärenden eller annars för att utreda problem vid skötseln av ärenden.

Användarorganisationen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter som registrerats om användningen av dess elektroniska tjänst till den serviceproducent vars stödtjänst används inom den elektroniska tjänsten, om uppgifterna är nödvändiga för serviceproducenten

1) för att säkerställa eller förbättra funktionen hos en stödtjänst,

2) för att säkerställa informationssäkerheten eller utreda störningar i informationssäkerheten hos en stödtjänst,

3) för att visa att uppgifterna behandlats på riktigt sätt i samband med skötseln av ärenden eller annars för att utreda problem vid skötseln av ärenden.

Serviceproducenten får, om inte något annat följer av 11 eller 12 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, lämna ut uppgifter som registrerats om användningen av stödtjänsten

1) till den person vars användning av stödtjänsten eller annan skötsel av ärenden uppgifterna gäller,

2) till den person för vars räkning någon har använt stödtjänsten eller i övrigt skött ärenden,

3) för ett specificerat syfte, om den person vars användning av stödtjänsten eller annan skötsel av ärenden uppgifterna gäller uttryckligen har samtyckt till utlämnandet.

25 §
Kostnaderna för stödtjänsterna

Kostnaderna för produktionen av stödtjänsterna täcks med statens medel och användningen av stödtjänsterna är avgiftsfri för användarorganisationerna, med undantag för användningen av de tjänster som avses i 3 § 1 mom. 4–6 och 8 punkten, för vilken serviceproducenten kan ta ut en avgift av användarorganisationen. Bestämmelser om avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 32/2019
FvUB 12/2019
RSv 59/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.