1303/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda övriga prestationer som Statskontoret prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) service i samband med upplåning, skötseln av skulder, investeringar och förvaring för i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) avsedda affärsverk, för fonder utanför statsbudgeten och av särskilda skäl för sammanslutningar utanför statsförvaltningen,

2) på begäran utfärdade intyg över lånesaldon och lånesäkerheter, avgivna efterpantsättningsförbindelser, förnyade och utbytta säkerheter, andra utfärdade handlingar och på begäran givna utskrifter och dataregister som gäller lån, med undantag av handlingar, utskrifter och övriga dokument som behövs för myndigheternas verksamhet,

3) användning av lokaler och anordningar som är i Statskontorets besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

4) användning av personal för utbildnings- och planeringsuppgifter samt andra sakkunniguppgifter som på beställning utförs utanför Statskontoret,

5) mässor och andra utbildningstjänster i anslutning till Statskontorets verksamhet,

6) publikationer och kopior.

2 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärdeeller nedsatt självkostnadsvärde

Statskontoret tar för den prestation som avses i 3 § 1 mom. 8 punkten i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) ut en avgift enligt självkostnadsvärdet eller en avgift som är lägre än det enligt avgiftstabellen i bilagan.

3 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Statskontoret beslutar med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) om de avgifter som tas ut för att ta fram en uppgift enligt 2 mom. i den paragrafen och för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 3 mom. i den paragrafen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till utgången av 2021.

Helsingfors den 19 december 2019

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Jarmo Huotari

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Avgiftstabell för tjänsten Suomi.fi-betalningar 2020–2021

Kostnaderna för tjänsten Suomi.fi-betalningar utgörs av debiteringar till tjänsteoperatörer (Paytrail Oyj), banker, korttjänstoperatörer och MobilePay. Med sådana debiteringar avses tjänsteoperatörens e-tjänstspecifika månadsdebiteringar, debiteringar för e-tjänster per betalningstransaktion och provisioner som hänför sig till kortbetalningar och betalningssättet MobilePay. I kostnaderna ingår dessutom kostnader för Statskontorets arbete som föranleds av förvaltningen och utvecklingen av tjänsten samt övriga kostnader för förvaltningen av tjänsten.

Prissättningen av tjänsten för användarorganisationerna baserar sig på prissättning enligt självkostnadsvärdet, dvs. de serviceavgifter som tas ut hos användarorganisationerna täcker kostnaderna för förvaltningen, utvecklingen och användningen av tjänsten.

Priset för tjänsten Suomi.fi-betalningar består för användarorganisationerna av

– en e-tjänstspecifik månadsavgift som täcker både månadsdebiteringarna till tjänsteleverantören och Statskontorets kostnader för förvaltningen av tjänsten

– debiteringar för e-tjänster per betalningstransaktion och provisioner som hänför sig till kortbetalningar och MobilePay och som faktureras användarorganisationen enligt utfallet

– separata tjänster i anslutning till e-tjänster, såsom återbetalning av avgifter och enskilda redovisningar enligt utfall

Hos användarorganisationer som har högst 5 000 betalningstransaktioner per kalenderår i e-tjänsten tas det ut en månadsavgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet.

– Månadsavgift enligt självkostnadsvärdet 700 euro/mån.

– Månadsavgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet 280 euro/mån.

Hos användarorganisationerna tas det för varje betalningstransaktion som gjorts i e-tjänsten ut en avgift per betalningstransaktion och de provisioner som betalningstransaktionen eventuellt föranleder i enlighet med utfallet. Debiteringarna per betalningstransaktion baserar sig på de genomsnittliga priser som beräknats utifrån tjänsteoperatörernas och korttjänstoperatörernas pristabeller. De priser som tas ut hos användarorganisationerna är följande:

– Bankernas knappar för nätbetalning 0,28 euro/st.

– Kortbetalningar 0,10 euro/st. (Visa, Mastercard och American Express)

– MobilePay 0,22 euro/st.

– Provisioner för kortbetalningar och MobilePay enligt utfall

– Återbetalning av avgifter 0,50 euro/st.

– Enskilda redovisningar 0,50 euro/st.

– Andra eventuella kostnader enligt leverantörens prissättning

Provisionen för kortbetalningar varierar enligt kortutfärdare. Provisionen för ett betalkort som utfärdats inom EU är ca 0,3 % och för ett betalkort som utfärdats utanför EU ca 2,2 %. Provisionen för MobilePay är ca 1,0 %.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.