1273/2019

Helsingfors den 12 december 2019

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om cancerframkallande agenser

I enlighet med social - och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 3 mom. i lagen om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom (717/2001):

1 §
Agenser och ämnen

Arbetsgivaren ska i enlighet med 2 § i lagen om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom (717/2001) föra en förteckning över följande agenser och ämnen

1) agenser som medför risk för cancersjukdom, vilka är

a) ämnen och blandningar som uppfyller de kriterier för klassificering som ett cancerframkallande ämne i kategori 1A eller 1B (faroangivelserna H350 och H350i) som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (nedan CLP-förordningen),

b) arbetsmetoder som medför risk för cancersjukdom och som avses i bestämmelser som utfärdats med stöd av 38 § 3 mom. i arbetarskyddslagen (738/2002),

2) mutagena ämnen, som är ämnen och blandningar som uppfyller de kriterier för klassificering som ämnen i kategori 1A eller 1B som kan orsaka genetiska defekter (faroangivelse H340) och som anges i bilaga I till CLP-förordningen.

2 §
Exponerade arbetstagare

Arbetsgivaren ska till registret över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom (nedan ASA-registret) anmäla att en arbetstagare har blivit utsatt för exponering, om exponeringen har konstaterats på basis av biologiska exponeringsmätningar, arbetshygieniska mätningar eller utredningar och mätningar som har gjorts på andra arbetsplatser under motsvarande förhållanden. Om arbetstagarna på en arbetsplats exponeras för agenser som medför risk för cancersjukdom eller för mutagena ämnen och ovannämnda närmare exponeringsuppgifter inte finns tillgängliga, ska som exponerade under respektive exponeringsår anmälas sådana arbetstagare som under året i fråga har exponerats för agensen under en betydande del av sin arbetstid under minst 20 arbetsdagar.

Som utsatta för exponering ska dock alltid anmälas sådana arbetstagare som på grund av ett olycksfall, en produktionsstörning, ett exceptionellt arbetsskede eller av någon annan motsvarande orsak under en kort tidsperiod i ovanligt hög grad exponeras för en agens som medför risk för cancersjukdom eller för ett mutagent ämne.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Arbetsgivaren ska till ASA-registret senast den 31 mars 2020 anmäla de uppgifter för 2019 som ingår i den förteckning som arbetsgivaren fört i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 12 december 2019

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Regeringssekreterare
Tuula Andersin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.