1271/2019

Helsingfors den 13 december 2019

Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer 2020 och 2021

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsfria prestationer

Statistikcentralens i 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsfria prestationer är

1) statistiska uppgifter för allmänt bruk, publikationer och filer via självbetjäning,

2) handlednings- och informationstjänster i liten skala,

3) Statistikbibliotekets lånetjänster,

4) kopior av dödsattester till dem som nämns i 15 § 2 mom. i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973).

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Följande på beställning eller färdigt tillgängliga prestationer är sådana prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Statistikcentralen prissätter på företagsekonomiska grunder:

1) tryckta publikationer inom området för statistik, med undantag för dem som nämns i 1 § 1 punkten, samt trycknings- och expeditionskostnader för alla publikationer,

2) tjänster som utförs på uppdrag, undersökningar och utredningar samt statistiktjänster och andra sakkunnigtjänster,

3) bearbetning av forskningsmaterial och annat material samt andra relaterade tjänster,

4) registertjänster,

5) databastjänster för enskilda kunder,

6) användning av lokaler och anordningar som är i Statistikcentralens besittning,

7) kopior samt andra tjänster som är jämförbara med de prestationer som avses i 1–5 punkten.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Statistikcentralen beslutar om avgifter för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen med beaktande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 13 december 2019

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Minna Sneck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.