1254/2019

Helsingfors den 12 december 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral 2020

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 26 § 2 mom. i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) och med stöd av 46 § 3 mom. i viltskadelagen (105/2009):

1 §
Skogscentralens avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Skogscentralens i 6 § 3 och 4 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka avgift inte uppbärs framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Bestämmelser om andra avgiftsfria prestationer finns i 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten.

2 §
Skogscentralens offentligrättsliga prestationer med fast avgift

Skogscentralens i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer och de fasta avgifter som tas ut för dem framgår av avgiftstabellen i bilaga 2 till denna förordning.

Den avgift som avses i 5 punkten i bilaga 2 bestäms enligt arealen på det skadedrabbade område som värderas.

Avgift tas ut också för avslagsbeslut.

De avgifter som anges i avgiftstabellen i bilaga 2 omfattar inte fakturerings- och postnings-kostnader, vilka kan tas ut separat.

3 §
Skogscentralens offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

I 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka skogscentralen tar ut en avgift som fastställts enligt självkostnadsvärdet är

1) prestationer i samband med tvångsutförande enligt 20 § 2 och 3 mom. i skogslagen (1093/1996),

2) anvisande av de träd i en samfälld skog som kan utmätas och säljas för betalning av ett delägarlags skulder enligt 50 § i lagen om samfällda skogar (109/2003),

3) handräckning till en myndighet när handräckningen enligt vad som särskilt föreskrivs är avgiftsbelagd,

4) bistående av Livsmedelsverket vid tillsynen över efterlevnaden av lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) när det gäller kontroll som hänför sig till produktion och marknadsföring av frön av skogsträd,

5) utdrag, avskrifter och kopior av dokument som förvaras vid skogscentralen, om utdragen, avskrifterna eller kopiorna ersätter separata beslut, intyg eller motsvarande dokument i original, bortsett från prestationerna i 12, 14 och 15 punkten i bilaga 2 för vilka det tas ut en fast avgift i enlighet med dessa punkter,

6) utlämnande av miljöinformation som avses i 13 d § i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011), nedan lagen om skoglig information, som avskrift eller kopia eller utlämnande av miljöinformation som avskrift eller kopia när informationen inte utgör personuppgifter.

Avgiften för de prestationer som avses i 1 mom. bestäms utifrån totalkostnaderna för produktion av prestationen. Om inte något annat föreskrivs, tar skogscentralen ut ett självkostnadspris på 100 euro per timme för det arbete som en sakkunnig vid centralen har utfört för att producera prestationen, ett självkostnadspris på 60 euro per timme för det arbete som utförts av fältpersonalen och ett självkostnadspris på 50 euro för det arbete som utförts av den biträdande personalen.

4 §
Skogscentralens övriga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Skogscentralens i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer är

1) rådgivning, utbildning, information, experthjälp, publikationer, statistik och utredningar i fråga om naturvård, naturens biologiska mångfald och annan verksamhet som främjar skogsbruket, om prestationerna grundar sig på en beställning, något annat uppdrag eller en begäran om information,

2) ordnande av kurser och utbildningar som förutsätter en anmälan,

3) av skogscentralen ordnade naturvårdsexamina som visar kännedom om naturvård.

Den avgift som tas ut för prestationerna enligt 1 mom. bestäms utifrån prestationens själv-kostnadsvärde enligt 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten. På bestämmandet av avgiften tillämpas 3 § 2 mom. i denna förordning. Eventuella fakturerings- och postningskostnader kan tas ut separat.

Sådan främjande verksamhet av skogsbruket vid skogscentralen som inte grundar sig på en beställning eller något annat uppdrag eller en begäran om information är avgiftsfri.

5 §
Särskilda bestämmelser

Om behandlingen av ett ärende förfaller på grund av att ansökan återtas eller av någon annan orsak som beror på sökanden, tas det för behandlingen av ärendet ut en sådan del av avgiften som motsvarar de kostnader som ärendet gett upphov till.

Från avgiften för beslut i ett ärende som på grund av ändringssökande återförvisats för ny behandling avdras det belopp som har tagits ut för tidigare beslut i ärendet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

För prestationer som gäller ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tas det ut avgifter enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 12 december 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Överforstmästare
Matti Heikurainen

Bilaga 1

Finlands skogscentrals avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

1) godkännande av en återställandeplan enligt 5 a § i skogslagen
2) undantagslov enligt 11 § i skogslagen
3) beslut om ersättning för inskränkningar i tagande av husbehovsvirke enligt 12 § 2 mom. i skogslagen
4) beviljande av undantag enligt 14 § 5 mom. i skogslagen från tidsfristen för anmälan om användning av skog, om det är fråga om en plötslig, avsevärd skogsskada och avverkningen riktas mot en särskilt viktig livsmiljö enligt 10 § 2 mom. i skogslagen
5) förhandlingsskyldighet enligt 15 § 1 mom. i skogslagen
6) utfärdande av i 16 a § i skogslagen avsett temporärt behandlingsförbud samt hävande av beslut om temporärt behandlingsförbud
7) beslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)
8) beslut enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), med undantag av beslut enligt 3 punkten i bilaga 2 till denna förordning
9) delgivning enligt 9 § 4 mom. i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013), nedan skogsskadelagen, och behandling av ansökan om ersättning samt utlåtande om ansökan enligt 10 §
10) behandling av ansökan om ersättning och utlåtande om ansökan enligt 21 § 3 mom. i skogsskadelagen samt beslut och förslag till återkrav av kostnader för tvångsutförande enligt 24 § 1 mom. i den lagen
11) förslag till spridning av biologiska växtskyddsmedel genom flygbesprutning enligt 11 § 3 mom. i skogsskadelagen
12) bistående av Naturresursinstitutet enligt 12 § 1 mom. i skogsskadelagen
13) godkännande av ett forskningsförfarande på statsägd mark enligt 23 § 2 mom. i skogsskadelagen
14) beslut om ersättning för skogsskador enligt viltskadelagen (105/2009)
15) information till pantborgenären enligt 16 a § 2 mom. i lagen om införande av jordabalken (541/1995) om en anmälan om avverkning eller användning av skogen
16) framställning om spridning av växtskyddsmedel från luften enligt 20 § 2 mom. 2 punkten i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011)
17) bistående av myndigheten enligt 14 a § i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003)
18) utlåtande enligt 11 § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016)
19) utlåtande enligt 28 a § 2 mom. i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992)
20) information och åtgärder som är avgiftsfria för den registrerade enligt artikel 12.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EY (allmän dataskyddsförordning)
21) utlämnande av uppgifter i elektronisk form till den som begär uppgifter om sig själv med stöd av 12 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), när hämtningen av uppgifterna inte förutsätter särskilda ytterligare åtgärder
22) utlämnande av uppgifter till en utomstående när den som begär uppgifterna enligt lag har rätt att få dem avgiftsfritt
23) utlämnande av uppgifter enligt lagen om skoglig information till den som bedriver historisk eller vetenskaplig forskning eller forskning för statistiska ändamål när hämtningen av uppgifterna inte förutsätter särskilda ytterligare åtgärder
24) utlämnande av uppgifter för genomförande av lärdomsprov enligt 11 § i lagen om skoglig information när hämtningen av uppgifterna inte förutsätter särskilda ytterligare åtgärder
25) utlämnande av en handling muntligen, för läsning eller kopiering eller annat än i 21–24 punkten avsett utlämnande till utomstående med hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt när hämtningen av uppgifterna inte förutsätter särskilda ytterligare åtgärder och det inte är fråga om utlämnande som avses i 13 eller 14 punkten i bilaga 2

Bilaga 2

Finlands skogscentrals offentligrättsliga prestationer med fast avgift och de avgifter som tas ut för dem

AVGIFTSTABELL

Prestation Avgift
1) beviljande av undantag enligt 14 § 4 mom. i skogslagen från tidsfristen för anmälan om användning av skog 80,00 euro
2) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt 21 § 2 mom. i skogslagen, avgift per ansökan 100,00 euro
3) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt 14 § 1 mom. i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, avgift per ansökan 100,00 euro
4) meddelande enligt 1 § 2 mom. i statsrådets förordning om samfällda skogar (163/2003) till delägarna i en samfälld skog om delägarlagets första stämma när den samfällda skogen har införts i fastighetsregistret, avgift per delägare 10,00 euro
5) värdering av skogsskada enligt viltskadelagen på det sätt som anges i den lagen
a) i fråga om arealer på högst 1 hektar, en grundavgift på 150,00 euro
b) och ytterligare för den del som överstiger 1 hektar och som uppgår till högst 5 hektar, per varje påbörjad hektar 80,00 euro/ha
c) samt utöver dessa för den del som överstiger 5 hektar per varje påbörjad hektar 50,00 euro/ha
6) fastställande av reglementet för ett delägarlag enligt 19 § i lagen om samfällda skogar 200,00 euro
7) fastställande av ändringar i reglementet för ett delägarlag enligt 19 § i lagen om samfällda skogar 75,00 euro
8) utdrag ur det register som avses i 48 § i lagen om samfällda skogar 10,00 euro
9) intyg enligt 13 § 1 punkten i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 100,00 euro
10) fastställande av ett i 15 § 2 mom. 2 punkten i lagen om samfälligheter (758/1989) avsett beslut om ändring av en samfällighet till en i lagen om samfällda skogar avsedd samfälld skog med stöd av 16 § 3 mom. i den lagen 75,00 euro
11) i artikel 12.5 i allmänna dataskyddsförordningen avsedda åtgärder som begärs av en registrerad och som är uppenbart ogrundade eller oskäliga, i synnerhet om begäran framställs upprepade gånger oberoende av sättet att lämna ut uppgifterna Avgift/gång50,00 euro
12) utlämnande av uppgifter till den som begär uppgifter om sig själv med stöd av 12 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet när hämtningen av uppgifterna förutsätter särskilda ytterligare åtgärder Avgift/gång50,00 euro
13) utlämnande av kontaktuppgifter för direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar Avgift/gång 150,00 euroochextra avgift0,10 euro per kontaktinformation till en markägare
14) utlämnande av personuppgifter till en utomstående med hjälp av en teknisk anslutning eller elektroniskt, om utlämnade av samma uppgifter begärs upprepade gånger Avgift/gång 50,00 euro
15) utlämnande av en handling muntligen, för läsning eller kopiering eller annat än i 12–14 punkten avsett utlämnande med hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt när hämtningen av uppgifterna förutsätter särskilda ytterligare åtgärder Avgift/gång 100,00 euro
16) utlåtande enligt 3 § 2 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) 200,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.