1253/2019

Helsingfors den 12 december 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätnings-nämnden åren 2020 och 2021

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 52 § 3 mom. i lagen om mätning av virke (414/2013):

1 §
Avgift för officiell mätning

Avgiften för förrättning av en officiell mätning är 500 euro.

2 §
Avgift för inspektionsmätning

Avgiften för förrättning av en inspektionsmätning är 1 000 euro.

3 §
Avgift för handläggning i mätningsnämnden

Avgiften för handläggning i mätningsnämnden är 1 000 euro.

4 §
Betalning av avgifterna

Den avgift som har påförts parterna för officiell mätning, den avgift som har påförts fabriksmätaren för inspektionsmätning och den avgift som tas ut för handläggning i mätningsnämnden ska betalas till Naturresursinstitutet.

5 §
Förfarandet för påförande av avgift

Den officiella mätaren och mätningsnämnden ska ge parterna de uppgifter som de behöver för att betala avgiften.

När beslutet om den avgift som har påförts parterna har vunnit laga kraft, ska den myndighet som fattat det slutliga beslutet om avgiften lämna Naturresursinstitutet en kopia av beslutet. Beslutskopian kan användas som verkställighetshandling vid inkasseringen. Dessutom ska det meddelas när beslutet om avgiften har vunnit laga kraft.

När den avgift för en inspektionsmätning som har påförts fabriksmätaren har förfallit till betalning ska myndigheten för att inkassera avgiften lämna Naturresursinstitutet en kopia av beslutet om avgiften. Beslutskopian kan användas som verkställighetshandling vid inkasseringen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och den gäller till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 12 december 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.