1239/2019

Helsingfors den 4 december 2019

Statsrådets förordning om stödjande av sanering av förorenade områden 2020–2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (246/2019):

1 §
Tillämpliga bestämmelser

Utöver vad som föreskrivs i lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (246/2019) och i statsunderstödslagen (688/2001), iakttas bestämmelserna i denna förordning vid beviljande av understöd för utredning av föroreningsgraden på och stödjande av sanering av förorenade områden.

Bestämmelser om beviljande av understöd till ett företag eller någon annan sammanslutning som utövar ekonomisk verksamhet finns dessutom i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Understöd beviljas inte företag som inte har iakttagit ett återbetalningskrav som baserar sig på ett beslut av Europeiska kommissionen.

2 §
Främjande av hållbar riskhantering

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska vid skötseln av uppgifter som avses i 4 § i lagen om stödjande av sanering av förorenade områden främja hållbar riskhantering så att den totala nyttan av utredningen av föroreningsgraden och saneringen är så stor som möjligt i förhållande till de olägenheter som de orsakar. Hållbarheten ska bedömas med tanke på miljökonsekvenser, hälsoeffekter, sociala konsekvenser och ekonomiska konsekvenser.

3 §
Innehållet i ansökan om statsunderstöd

Den som ansöker om understöd ska lämna de uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna bedömas och avgöras. Vid ansökan om understöd för sanering av förorenade områden ska ansökan om understöd innehålla

1) sådana uppgifter om vem som orsakat föroreningen som behövs för bedömning av förutsättningarna enligt 6 § 1 mom. 1 punkten i lagen om stödjande av sanering av förorenade områden,

2) uppgifter om områdets användnings- och ägarhistoria,

3) en riskbaserad utredning av föroreningsgraden på området och saneringsbehovet samt av risker och olägenheter för hälsan och miljön,

4) en redogörelse för det sätt på vilket åtgärderna genomförs, målen, hållbarheten och konsekvenserna av sättet för genomförandet,

5) en uppskattning av kostnaderna för åtgärderna,

6) en sådan redogörelse för kostnadernas oskälighet för sökanden som behövs för bedömning av förutsättningarna enligt 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om stödjande av sanering av förorenade områden, och

7) en redogörelse för beloppet av sökandens egen finansiering, för andra offentliga stöd som har sökts och beviljats inklusive de stöd som Europeiska unionen beviljar, samt för privat finansiering som har sökts och beviljats för projektet.

Vid ansökan om understöd för utredning av föroreningsgraden ska ansökan om understöd innehålla de i 1, 2 och 5–7 punkten avsedda uppgifterna i sin helhet samt de i 3 och 4 punkten avsedda uppgifterna i tillräcklig omfattning.

En förutsättning för beviljande av statsunderstöd är dessutom att sökanden visar att behovet att utreda föroreningsgraden på området eller att sanera det inte beror på en ändring av områdets markanvändning.

Sökanden ska på statsunderstödsmyndighetens begäran lämna in också andra uppgifter och utredningar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

4 §
Understödets maximibelopp

Statsunderstödet uppgår till högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för utredning av föroreningsgraden på området och till högst 40 procent av de stödberättigande kostnaderna för sanering av området.

Understödet kan täcka en större andel av kostnaderna än de som nämns i 1 mom., om

1) föroreningen av området hotar att medföra allvarliga risker för hälsan eller miljön, eller

2) kostnaderna för utredning av föroreningsgraden på området eller sanering av området är särskilt oskäliga för sökanden.

I de fall som avses i 2 mom. får understödet inte överskrida de stödberättigande kostnaderna. När understöd beviljas ett företag eller någon annan sammanslutning som utövar ekonomisk verksamhet uppgår statsunderstödet dock till högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till och med den 31 december 2022.

Helsingfors den 4 december 2019

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Regeringssekreterare
Noora Herranen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.