1201/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Lag om ändring av 21 § i lagen om vikariehjälp för renskötare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) 21 § som följer:

21 §
Rätt att få uppgifter

På LPA:s begäran är ett renbeteslag, en renvärd, en renvärds ställföreträdare, skattemyndigheten, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Livsmedelsverket, Pensionsskyddscentralen samt pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter skyldiga att oberoende av sekretessbestämmelserna avgiftsfritt lämna ut uppgifter som de förfogar över och som gäller en renskötares eller serviceproducents företagsverksamhet eller de pensioner som beviljats renskötaren samt andra uppgifter som är nödvändiga för att ett ärende som behandlas ska kunna avgöras, för att åtgärder i ärendet ska kunna genomföras eller för att uppgifter som lämnats till LPA för verkställigheten av denna lag ska kunna kontrolleras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019
FvUB 3/2019
RSv 20/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.