1182/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Lag om ändring av 4 § i religionsfrihetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i religionsfrihetslagen (453/2003) 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1450/2009, som följer:

4 §
Förfarandet vid inträde i och utträde ur ett samfund

Den som önskar inträda som medlem i ett religionssamfund ska meddela samfundet detta.

Den som önskar utträda ur ett religionssamfund ska skriftligen anmäla sitt utträde till religionssamfundet eller till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Utträdet anses ha skett den dag när samfundet eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tog emot anmälan om utträdet.

Religionssamfundet ska omedelbart till det befolkningsdatasystem som avses i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) anmäla dem som antagits som medlemmar av samfundet och dem som till samfundet lämnat en anmälan om utträde. Anmälan ska innehålla personens fullständiga namn, födelsetid eller personbeteckning samt dagen för inträdet eller utträdet. Anmälan till befolkningsdatasystemet kan göras skriftligt eller via datakommunikation eller i annan maskinläsbar form.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska utan dröjsmål registrera uppgiften om inträdet i eller utträdet ur religionssamfundet i befolkningsdatasystemet och lämna en bekräftelse på utträdet ur religionssamfundet till den som utträtt. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska utan dröjsmål informera religionssamfundet om de personer som har lämnat en anmälan om utträde till myndigheten i fråga.

De uppgifter som i denna paragraf föreskrivs för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sköts i landskapet Åland av Statens ämbetsverk på Åland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019
FvUB 3/2019
RSv 20/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.