1166/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Lag om ändring av 89 och 90 § i räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räddningslagen (379/2011) 89 § 2 mom. 2 punkten, den finska språkdräkten i det inledande stycket i 89 § 3 mom. samt 89 § 3 mom. 1 punkten och 90 § 1 mom. 1 punkten,

av dem 89 § 2 mom. 2 punkten, den finska språkdräkten i det inledande stycket i 89 § 3 mom. samt 89 § 3 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 1353/2018, som följer:

89 §
Rätt att få uppgifter för räddningsverksamhet och tillsynsuppgifter

I detta syfte har räddningsmyndigheten, både för att sköta tillsynsuppgifter och för att planera och fullgöra räddningsverksamheten, rätt att


2) få uppgifter enligt följande bestämmelser i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009):

a) fullständigt namn enligt 13 § 1 mom. 1 punkten,

b) personbeteckning enligt 13 § 1 mom. 2 punkten,

c) hemkommun och bostad där, tillfällig bostad samt sådana uppgifter om en fastighet, byggnad och lägenhet som specificerar personens hemkommun och bostad där enligt 13 § 1 mom. 3 punkten,

d) av en person uppgett modersmål och kontaktspråk enligt 13 § 1 mom. 20 punkten,

e) av en person lämnad uppgift om postadress och andra kontaktuppgifter samt yrke enligt 13 § 1 mom. 22 punkten,

f) uppgifter enligt 14 §,

g) uppgifter enligt 15 §,

h) beskrivningar av en lägenhet eller lokal och dess egenskaper enligt 16 § 1 mom. 2 punkten,

i) besittningsrätten till och användningen av en bostadslägenhet enligt 16 § 1 mom. 3 punkten,


Räddningsmyndigheten har utöver vad som föreskrivs i 2 mom. rätt att för skötseln av tillsynsuppgifter få

1) uppgifter enligt följande bestämmelser i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

a) civilstånd enligt 13 § 1 mom. 5 punkten,

b) medborgarskap enligt 13 § 1 mom. 14 punkten,


90 §
Rätt att få information för befolkningsskyddsuppgifter

Oberoende av sekretessbestämmelserna och i syfte att hålla personal i beredskap för befolkningsskyddsuppgifter har räddningsmyndigheten rätt att avgiftsfritt få

1) behövliga befolkningsdata ur befolkningsdatasystemet,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019
FvUB 3/2019
RSv 20/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.