1157/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Lag om vigselrätt

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Rätt att viga till äktenskap i registrerade religionssamfund får ges i enlighet med denna lag.

2 §
Förutsättningarna för vigselrätt

Vigselrätt kan på ansökan av ett religionssamfund som har registrerats enligt religionsfrihetslagen (453/2003) ges en sådan medlem av samfundet som

1) är myndig,

2) har obegränsad handlingsbehörighet,

3) skriftligen har samtyckt till att bli vigselförrättare, och

4) är förtrogen med förutsättningarna för och förrättandet av vigsel samt med vigselförrättares skyldigheter och ansvar.

Vigselrätt får inte ges, om det finns grundad anledning att misstänka att den som ansökan gäller är oförmögen att sköta uppdraget som vigselförrättare eller olämplig för det.

3 §
Behörig myndighet

Vigselrätt ges av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

I landskapet Åland ges vigselrätt dock av Statens ämbetsverk på Åland. Vad som i 4 och 6–8 § föreskrivs om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillämpas också på Statens ämbetsverk på Åland inom dess verksamhetsområde.

4 §
Ansökan om vigselrätt

Av ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska framgå sökandens namn och hemort, namnet på den person som ansökan om vigselrätt gäller samt dennes personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum. Till ansökan ska fogas den berörda personens skriftliga samtycke till uppdraget som vigselförrättare och en redogörelse om den personens förtrogenhet med uppdraget enligt 2 § 1 mom. 4 punkten.

5 §
Vigselförrättares skyldigheter och ansvar

Den som har fått vigselrätt ska sköta uppdraget omsorgsfullt och på behörigt sätt. Vigsel kan förrättas även på andra språk än finska eller svenska. I fråga om vigselförrättning tillämpas i övrigt vad som i äktenskapslagen (234/1929) och med stöd av den föreskrivs om kyrklig vigsel.

När en vigselförrättare förrättar vigsel och fullgör andra uppgifter som hör samman med detta ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på honom eller henne.

6 §
Tillsyn

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har tillsyn över hur vigselrätten utövas.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har rätt att få de uppgifter som behövs för tillsynen såväl av vigselförrättare som av de samfund som ansökt om vigselrätt.

7 §
Återkallelse av vigselrätt

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska återkalla en vigselrätt, om en vigselförrättare eller ett samfund som ansökt om vigselrätt begär detta.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får rikta anmärkning mot en vigselförrättare, om vigselförrättaren har brutit mot bestämmelserna om vigsel eller om det vid tillsynen har framkommit andra brister i utövningen av vigselrätten.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får på eget initiativ återkalla en vigselrätt för viss tid eller helt och hållet, om de i 2 § 1 mom. föreskrivna förutsättningarna inte längre uppfylls eller om bestämmelserna om vigsel har överträtts väsentligt eller upprepade gånger trots anmärkning enligt 2 mom. i denna paragraf.

Ett beslut om återkallelse som har fattats på initiativ av någon annan än samfundet ska meddelas samfundet.

8 §
Interimistiska förordnanden

Om det finns vägande skäl, får Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i ett ärende om återkallelse av vigselrätt utfärda ett interimistiskt förordnande genom vilket vigselrätten återkallas temporärt. Förordnandet får meddelas utan att vigselförrättaren hörs.

Ett interimistiskt förordnande är i kraft till dess att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fattar slutgiltigt beslut i frågan, om förordnandet inte återkallas eller ändras före det.

Interimistiska förordnanden får inte överklagas genom besvär.

9 §
Ändringssökande

Omprövning av beslut som avses i 2 eller 7 § får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

10 §
Iakttagande av beslut

Ett beslut om vigselrätt och återkallelse av vigselrätt ska iakttas trots att det inte har vunnit laga kraft, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.

11 §
Vigselrättsregistret

Bestämmelser om införande i vigselrättsregistret av vigselrätter som getts med stöd av denna lag och äktenskapslagen finns i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1156/2019).

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Genom denna lag upphävs lagen om vigselrätt (571/2008).

RP 10/2019
FvUB 3/2019
RSv 20/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.