1156/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Lag om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om följande personregister som förs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: registret över äktenskapsförordsärenden, registret över ärenden som gäller samboförhållanden, registret över gåvoärenden, vigselrättsregistret och registret över förmynderskapsärenden.

2 §
Syftet med behandlingen av uppgifter i registren

Syftet med behandlingen av uppgifter i registret över äktenskapsförordsärenden, registret över ärenden som gäller samboförhållanden och registret över gåvoärenden är att de rättsverkningar som är förknippade med inlämnande för registrering eller registrering av rättshandlingar mellan enskilda ska sättas i kraft och uppgifterna göras offentliga.

Syftet med behandlingen av uppgifter i vigselrättsregistret är att administrera och utöva tillsyn över vigselrätter och att utreda äktenskaps giltighet. Vigselrättsregistret innehåller uppgifter om de vigselrätter som getts med stöd av äktenskapslagen (234/1929) och lagen om vigselrätt (1157/2019).

Syftet med behandlingen av uppgifter i registret över förmynderskapsärenden är att övervaka i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) avsedda intressebevakares och i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) avsedda fullmäktiges verksamhet samt att trygga tredje mans rätt.

3 §
Myndigheter

Personuppgiftsansvariga för de register som avses i denna lag är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Statens ämbetsverk på Åland. Vardera personuppgiftsansvarige svarar i den egna verksamheten för utlämnande av uppgifter som ska registreras och handlingar som hänför sig till registreringen, för att de registrerades rättigheter enligt kapitel III i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) görs gällande och för den personuppgiftsansvariges skyldigheter och ansvar enligt artikel 5.2, artiklarna 24 och 25 och artiklarna 31–34 i den förordningen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar för andra uppgifter som ankommer på en personuppgiftsansvarig än de som avses i 1 mom., om inte något annat föreskrivs i denna lag.

2 kap.

Uppgifter som införs i registren

4 §
Uppgifter som införs i registret över äktenskapsförordsärenden

I registret över äktenskapsförordsärenden införs följande uppgifter ur anmälningar enligt 35 § 4 mom. i äktenskapslagen om att giftorätt har uteslutits, ur äktenskapsförord enligt 43 § 1 mom. i den lagen, ur avvittringshandlingar enligt 104 § 2 mom. i den lagen och ur avtal enligt 135 § 2 och 3 mom. i den lagen:

1) makarnas namn och personbeteckningar eller, om personbeteckning saknas, födelsetid,

2) makarnas hemkommuner eller de stater där de är bosatta,

3) dag för ingående av äktenskap,

4) dag för upplösning av äktenskap och grunden för upplösningen,

5) handlingens art och datum för upprättande av handlingen,

6) dag för mottagande av den anmälan som ligger till grund för registreringen,

7) registermyndighetens namn, dagen för registrering av handlingen och identifieringsuppgifter för ärendet.

I registret över äktenskapsförordsärenden införs dessutom de uppgifter som avses i 1 mom. ur följande handlingar:

1) avtal om tillämplig lag som avses i artikel 22 i rådets förordning (EU) 2016/1103 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden,

2) avtal om tillämplig lag som avses i artikel 22 i rådets förordning (EU) 2016/1104 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap.

5 §
Uppgifter som införs i registret över ärenden som gäller samboförhållanden

I registret över ärenden som gäller samboförhållanden införs följande uppgifter ur åtskiljandehandlingar och avtal eller andra handlingar om gottgörelse som avses i 11 § i lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011):

1) sambornas namn och personbeteckningar eller, om personbeteckning saknas, födelsetid,

2) sambornas hemkommuner eller de stater där de är bosatta,

3) handlingens art och datum för upprättande av handlingen,

4) dag för mottagande av den anmälan som ligger till grund för registreringen,

5) registermyndighetens namn, dagen för registrering av handlingen och identifieringsuppgifter för ärendet.

6 §
Uppgifter som införs i registret över gåvoärenden

I registret över gåvoärenden införs följande uppgifter ur i 6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947) avsedda anmälningar om gåvor:

1) gåvogivarens namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, gåvogivarens födelsetid,

2) gåvotagarens namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, gåvotagarens födelsetid,

3) gåvogivarens hemkommun eller den stat där gåvogivaren är bosatt,

4) föremålet för gåvan,

5) tidpunkten för gåvan,

6) dag för mottagande av den anmälan som ligger till grund för registreringen,

7) registermyndighetens namn, dagen för registrering av anmälan och identifieringsuppgifter för ärendet.

7 §
Uppgifter som införs i vigselrättsregistret

När vigselrätt har getts med stöd av lagen om vigselrätt eller med stöd av 17 a § 2 mom. eller 112 eller 113 § i äktenskapslagen kan följande uppgifter införas i vigselrättsregistret:

1) namn och hemort för det samfund som ansökt om vigselrätt,

2) vigselförrättarens namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid,

3) vigselförrättarens tjänsteställning, yrke eller uppgift och stationeringsort,

4) eventuella villkor för eller begränsningar i vigselrätten samt vigselrättens innehåll,

5) den myndighet som har gett vigselrätt samt datum och giltighetstid för beslutet om vigselrätt,

6) innehållet i och datum för ett återkallelsebeslut eller ett interimistiskt förordnande och den tid som återkallelsen eller det interimistiska förordnandet gäller.

När vigselrätten har knutits till en viss tjänst, befattning eller uppgift, kan dessutom följande uppgifter införas i vigselrättsregistret:

1) namn och hemort för den myndighet eller sammanslutning som har fått vigselrätt,

2) den tjänst, befattning eller uppgift som vigselrätten har knutits till.

8 §
Uppgifter som införs i registret över förmynderskapsärenden

I registret över förmynderskapsärenden införs följande uppgifter om intressebevakning enligt 7 kap. i lagen om förmyndarverksamhet och följande uppgifter om intressebevakningsfullmakt enligt 27 § i lagen om intressebevakningsfullmakt:

1) intressebevakarens och dennes huvudmans eller intressebevakningsfullmäktigens och fullmaktsgivarens namn, adress och hemkommun samt personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid,

2) uppgift om begränsning av huvudmannens handlingsbehörighet och om begränsningens innehåll,

3) uppgifter om när uppdraget som av domstol eller förmyndarmyndigheten förordnad intressebevakare eller intressebevakningsfullmäktig började och upphör samt om vad uppdraget som intressebevakare omfattar,

4) uppgift om fastställelse av en intressebevakningsfullmakt och om en fastställd fullmakts upphörande,

5) uppgift om vilken myndighet som har förordnat intressebevakaren, beslutat om begränsning av huvudmannens handlingsbehörighet eller fastställt intressebevakningsfullmakten,

6) uppgift om vilken myndighet som övervakar intressebevakarens eller intressebevakningsfullmäktigens verksamhet,

7) uppgift om att huvudmannen, intressebevakaren, fullmaktsgivaren eller fullmäktigen har avlidit.

När en allmän intressebevakare har förordnats till intressebevakare, antecknas i registret i stället för intressebevakarens namn, personbeteckning, adress och hemkommun uppgift om namnet på producenten av intressebevakningstjänster och övriga uppgifter som behövs för att producenten ska kunna identifieras, intressebevakarens titel samt intressebevakarens ordningsnummer, om producenten har fler än en allmän intressebevakare.

Vid byte av intressebevakare eller fullmäktige eller när en intressebevakares eller fullmäktigs uppdrag eller en begränsning av huvudmannens handlingsbehörighet ändras, ska det i registret antecknas från vilken tidpunkt ändringen gäller. När en intressebevakningsfullmakt fastställs för fullmäktigens ersättare eller en andrahandsfullmäktig, ska för dennes del de uppgifter som avses i 1 mom. 1, 4 och 5 punkten antecknas i registret.

I registret får dessutom införas uppgift om intressebevakningsfullmaktens innehåll samt tilläggsuppgifter om partiell fastställelse av fullmakten och avslutad intressebevakning.

Det som ovan föreskrivs om intressebevakare och huvudmän ska tillämpas på sådana företrädare för barn och sådana barn som avses i 39 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) och i 56 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), när uppgift om förordnande av företrädaren ska införas i registret över förmynderskapsärenden.

9 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om tidpunkten för registrering av de uppgifter som avses i 8 § samt om det detaljerade innehållet i de i 8 § 4 mom. avsedda tilläggsuppgifter om intressebevakningsfullmakt som ska registreras utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap.

Användning av uppgifter

10 §
Utlämnande av registeruppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har var och en rätt att trots sekretessbestämmelserna ta del av uppgifter i register som avses i 4–7 § i denna lag. Uppgift om hemkommun kan dock fås endast om uppgiften är offentlig.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och om inte något annat följer av 12 § 1 mom. i denna lag har var och en rätt att ur det i 8 § angivna registret över förmynderskapsärenden få uppgift om huruvida en intressebevakare har förordnats för en viss person, vem som är intressebevakare för en viss person och vilket uppdrag intressebevakaren har samt om någons handlingsbehörighet har begränsats och på vilket sätt.

Vad som i 2 mom. föreskrivs om intressebevakare tillämpas också på intressebevakningsfullmäktige.

Statliga och kommunala myndigheter samt Folkpensionsanstalten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att få för skötseln av sina åligganden nödvändiga uppgifter ur registret över förmynderskapsärenden.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. får personbeteckningar ges till påseende eller lämnas ut endast om den som använder uppgifterna har rätt att behandla personbeteckningarna med stöd av dataskyddslagen (1050/2018), lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) eller någon annan lag.

Bestämmelser om rätten för parter, intressebevakare och intressebevakningsfullmäktige att ta del av uppgifter finns i 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

11 §
Hur uppgifter ska lämnas ut

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter ur registren finns i 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i den lagen har var och en rätt att få en kopia eller en utskrift av de i ett register införda uppgifterna om en viss person.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beslutar om öppnande av ett tekniskt gränssnitt och en elektronisk förbindelse och om utlämnande av uppgifter via dem. Bestämmelser om öppnande av ett tekniskt gränssnitt och en elektronisk förbindelse och om utlämnande av uppgifter via dem finns i 22–24 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019).

12 §
Bevarande av registeruppgifter

Uppgifterna i registret över förmynderskapsärenden ska bevaras i tio år från det att intressebevakningen har upphört eller intressebevakningsfullmakten upphört att gälla. Efter att intressebevakningen har upphört eller intressebevakningsfullmakten upphört att gälla har endast den rätt att med stöd av 10 § 2 mom. få uppgifter ur registret över förmynderskapsärenden som behöver dem för att bevaka sina intressen eller rättigheter eller för att fullgöra sina förpliktelser.

Uppgifterna i övriga register som avses i denna lag ska bevaras permanent.

Artikel 18.1 a i den i 3 § 1 mom. nämnda förordningen tillämpas inte på den behandling av uppgifter som avses i denna lag.

Om det behövs för att trygga rättigheterna för en registrerad, någon annan part eller den personuppgiftsansvarige ska uppgifter som konstaterats vara felaktiga dock förses med en anteckning om att de är felaktiga och bevaras. Sådana uppgifter får användas endast när det är nödvändigt för att trygga rättigheterna för den registrerade, någon annan part eller den personuppgiftsansvarige. En uppgift som konstaterats vara felaktig ska utplånas genast när den inte längre behöver bevaras.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

13 §
Ändringssökande

Omprövning av beslut som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland har fattat får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

14 §
Avgifter

För Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas prestationer enligt denna lag tas det ut avgifter enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Genom denna lag upphävs lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005).

RP 10/2019
FvUB 3/2019
RSv 20/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.