1140/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Lag om ändring av lagen om intressebevakningsfullmakt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) 49 § samt

ändras 25 och 27 §, 41 § 1 mom. och 43 § 1 mom., av dem 25 § sådan den lyder i lag 1397/2015 och 43 § 1 mom. sådant det lyder i lag 909/2015, som följer:

25 §
Behörig myndighet

Ansökan om fastställelse av en intressebevakningsfullmakt ska göras hos den förmyndarmyndighet som avses i 84 § 1 eller 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet. På fullmaktsgivaren tillämpas då vad som föreskrivs om den vars intressen ska bevakas.

27 §
Registrering av en intressebevakningsfullmakt

Om en intressebevakningsfullmakt gäller företrädande av fullmaktsgivaren i hans eller hennes ekonomiska angelägenheter, ska förmyndarmyndigheten när den fastställer fullmakten anteckna fullmakten i registret över förmynderskapsärenden på det sätt som föreskrivs i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1156/2019).

När en domstol fattar ett avgörande som innebär att en intressebevakningsfullmakt ska antecknas i registret över förmynderskapsärenden eller att en omständighet som har antecknats i registret ändras, ska domstolen omedelbart efter det att avgörandet har meddelats eller avkunnats meddela detta till förmyndarmyndigheten. Om beslutet ska iakttas först när det har vunnit laga kraft, ska dock anmälan göras först efter att detta skett. I det sistnämnda fallet görs anmälan av den domstol som senast har behandlat ärendet.

41 §
Bestämmelser om förvaltningen

Ärenden som gäller fastställande av en intressebevakningsfullmakt eller av dess återkallelse samt tillstånd eller åläggande enligt denna lag avgör vid förmyndarmyndigheten efter föredragning en tjänsteman som avlagt någon annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och till vars uppgifter detta hör enligt arbetsordningen. I övrigt avgörs ett ärende vid förmyndarmyndigheten så som särskilt föreskrivs om avgörande av ärenden som ingår i behörigheten för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland.


43 §
Ändringssökande

Förmyndarmyndighetens beslut får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808 /2019). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras på det sätt som anges i den lagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019
FvUB 3/2019
RSv 20/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.