1137/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 29 november 2019

Lag om ändring av 2 och 27 § i samiska språklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i samiska språklagen (1086/2003) 2 § 1 mom. 7 punkten och 27 §, sådana de lyder, 2 § 1 mom. 7 punkten i lag 1340/2014 och 27 § i lag 1409/2009, som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

De myndigheter som denna lag tillämpas på är


7) Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten, Lantmäteriverket, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt,


27 §
Biträden för samiskspråkiga

Vid regionförvaltningsverket, vid närings-, trafik- och miljöcentralen, vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och vid en statlig myndighet inom distrikts- och lokalförvaltningen inom samernas hembygdsområde kan det finnas ett biträde för samiskspråkiga. Biträdets tjänster är avgiftsfria för kunden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019
FvUB 3/2019
RSv 20/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.