1102/2019

Helsingfors den 28 november 2019

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998) 2 § 5 punkten, 3, 4 och 10 a §, 12 § 1 mom., 13 § 2 mom. samt 14 § 1 och 3 mom.,

sådana de lyder, 2 § 5 punkten och 12 § 1 mom. i förordning 1373/2015, 3 § i förordning 248/2013, 4 § i förordningarna 248/2013 och 1373/2015, 10 a § i förordningarna 1127/2003 och 172/2011, 13 § 2mom. och 14 § 1 mom. i förordning 172/2011 samt 14 § 3 mom. i förordning 248/2013, och

fogas till förordningen en ny 4 b § och till 13 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


5) IMDG-koden den kod som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till SOLAS-konventionen och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg, version 38–16,


3 §
Tillämpning av IMDG- och INF-koden

När farliga ämnen transporteras som styckegods på fartyg tillämpas IMDG- och INF-koderna på det sätt som föreskrivs i denna förordning. Verksamhetsutövaren kan besluta att på transporter av förpackat farligt gods med avvikelse från IMDG-koden ska tillämpas ett med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) ingånget avtal, som utgör ett i punkt 7.9.1 i IMDG-koden avsett undantag.

Uppgifter om IMDG- och INF-koderna lämnas av Transport- och kommunikationsverket.

4 §
Klassificering av farliga ämnen

Om det i IMDG-koden förutsätts att den behöriga myndigheten klassificerar ämnet eller godkänner klassificeringen av ämnet, ankommer denna uppgift i Finland för de radioaktiva ämnenas vidkommande på Strålsäkerhetscentralen och för de övriga ämnenas vidkommande på Säkerhets- och kemikalieverket. Myndigheten kan kräva att avlastaren eller avsändaren visar upp testresultat eller andra uppgifter som behövs för att utreda klassificeringen.

Säkerhets- och kemikalieverket och, när det gäller radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetscentralen, kan godkänna klassificeringen av ett farligt ämne enligt klassificeringskraven fastän ämnets egenskaper på basis av testresultaten inte motsvarar den klassificering som definierats för transport av ämnet.

En klassificering av ett ämne och ett godkännande av klassificeringen som har utförts av en i IMDG-koden avsedd behörig myndighet eller ett annat av myndigheten befullmäktigat organ eller en behörig myndighet i landskapet Åland gäller också i Finland.

4 b §
Transport av levande djur som infekterats med farlig smitta

Levande djur får inte användas för att transportera smittförande ämnen. Regionförvaltningsverket får dock på de villkor som verket har fastställt godkänna transporten, om det smittförande ämnet inte kan transporteras på något annat sätt eller om djuret avsiktligt har infekterats med en farlig sjukdom. Godkännandet omfattar behövliga transportvillkor.

Bestämmelser om de allmänna kraven på djurtransporter finns i lagen om transport av djur (1429/2006) och i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.

10 a §
Personalens behörighet

Den som deltar i transport av farliga ämnen med fartyg ska ha sådana kunskaper om behörig hantering av farliga ämnen under transport som inhämtats genom arbetsinstruktion och utbildning och som behövs för att personen på behörigt sätt ska kunna sköta uppgiften, om sådana kunskaper förutsätts i ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

Redaren ska se till att den personal som deltar i transport med fartyg har de kunskaper som avses i 1 mom.

Om en i 1 mom. avsedd landbaserad anställd saknar utbildning som avses i det momentet, ska denne ges sådan utbildning om bestämmelserna i IMDG-koden som i enlighet med 7 § i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005) är lämplig med tanke på dennes ansvar och uppgifter.

12 §
Utredning om ämnen som lastas och lossas

Avsändaren och avlastaren ansvarar för att fartygets befälhavare eller redare innan det farliga ämnet lastas ombord ges de uppgifter som avses i kapitel 5.4 i IMDG-koden samt den försäkran från avsändaren och det stuvningsintyg för containrar eller fordon som avses i kapitlet.


13 §
Handlingar ombord på fartyg

Beredskapsplanen enligt INF-koden för finska fartyg godkänns av Transport- och kommunikationsverket.


I fartygets lastförteckning eller stuvningsplan, som visas för tillsynsmyndigheterna och hamninnehavaren, ska det tydligt antecknas att lasten består av ett farligt ämne.

14 §
Myndigheter

Transporter av farliga ämnen som styckegods på fartyg övervakas av Transport- och kommunikationsverket, polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet. Bestämmelser om transporter som sker under tillsyn av Försvarsmakten finns i lagen om transport av farliga ämnen.


Om inte något annat föreskrivs i lagen om transport av farliga ämnen eller med stöd av den, är den behöriga myndighet som avses i IMDG-koden Transport- och kommunikationsverket i fråga om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg. Dessutom Strålsäkerhetscentralen är behörig myndighet i fråga om transport av radioaktiva ämnen som styckegods på fartyg.


Denna förordning träder i kraft den 4 december 2019.

Helsingfors den 28 november 2019

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.