1096/2019

Helsingfors den 21 november 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om avfall (179/2012) nya 36 a och 36 b § som följer:

36 a §
Uppgifter som ska ingå i en sådan anbudsbegäran och begäran om kommunal avfallshantering i andra hand som ska publiceras i dataplattformen för avfall och biflöden

I en anbudsbegäran som i enlighet med 33 § 2 mom. i avfallslagen ska publiceras i dataplattformen för avfall och biflöden ska ingå

1) namn och kontaktuppgifter för avfallsinnehavaren eller en i 33 § 1 mom. i avfallslagen avsedd avfallstransportör eller någon annan aktör,

2) avfallets typ, egenskaper och mängd,

3) avfallets placering, så långt möjligt angivet enligt kommun,

4) den avfallshantering som söks och dess varaktighet,

5) tidsfristen för lämnande av anbud.

I en sådan begäran om kommunal avfallshantering i andra hand som avses i 33 § 2 mom. i avfallslagen ska det utöver de uppgifter som avses i 1 mom. 1–4 punkten ingå uppgift om ett konstaterande av bristande utbud av andra tjänster i dataplattformen för avfall och biflöden.

36 b §
Väsentliga uppgifter om avtal om kommunal avfallshantering i andra hand

Sådana i 33 § 3 mom. i avfallslagen avsedda väsentliga uppgifter som ska lämnas till dataplattformen för avfall och biflöden och som gäller avtal om kommunal avfallshantering i andra hand är

1) avtalsparternas namn, kontaktuppgifter och företags- och organisationsnummer,

2) avfallets typ, egenskaper och mängd,

3) avfallets placering, så långt möjligt angivet enligt kommun,

4) avfallshanteringens karaktär och varaktighet,

5) tjänstens pris.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 21 november 2019

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Miljöråd
Riitta Levinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.