1093/2019

Helsingfors den 14 november 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland (1241/2010) 5 § 2 mom. och 12 § samt

ändras 1 och 2 § som följer:

1 §
Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på varje utländskt fartyg som anlöper en finsk hamn eller ankarplats för att upprätta samverkan med hamnen samt på fartygets besättning.

Förordningen tillämpas inte på sådana fiskefartyg, krigsfartyg, flottans hjälpfartyg, primitivt konstruerade träfartyg eller fartyg i statens tjänst som inte används kommersiellt och inte heller på fritidsbåtar.

2 §
Inspektionsplikt

Tillsynsmyndigheten ska årligen inspektera ett sådant antal fartyg av prioritet I och prioritet II enligt artikel 12 i PSC-direktivet som motsvarar Finlands årliga inspektionsplikt. Inspektioner innan ett fartyg sätts i trafik enligt 17 d § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) och regelbundna inspektioner enligt 17 f § i den lagen av utländska ro-ro passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg beaktas vid beräkningen av uppfyllandet av inspektionsplikten. En av tillsynsmyndigheten förrättad inspektion som inte sker i en hamn eller vid en ankarplats betraktas även som en inspektion som uppfyller inspektionsplikten, om inspektionen förrättas på finskt vattenområde.

Tillsynsmyndigheten kan under ett kalenderår låta bli att inspektera högst

1) 5 procent av det totala antalet fartyg av prioritet I med hög riskprofil som anlöper hamnarna och ankarplatserna,

2) 10 procent av det totala antalet fartyg av prioritet I utan hög riskprofil som anlöper hamnarna och ankarplatserna.

Trots 2 mom. ska tillsynsmyndigheten prioritera inspektion av de fartyg av prioritet I med hög riskprofil som enligt information från inspektionsdatabasen sällan anlöper hamnar i Europeiska unionen.

Om det totala antalet anlöp av fartyg av prioritet I understiger den årliga inspektionsandelen, kan tillsynsmyndigheten låta bli att inspektera högst 15 procent av det totala årliga antalet fartyg av prioritet II som anlöper dess hamnar och ankarplatser.

Om det totala antalet fartyg som anlöper hamnarna och ankarplatserna och som omfattas av inspektionsplikten överstiger den årliga inspektionsandelen, ska tillsynsmyndigheten inspektera minst ett sådant antal av dessa fartyg att den fullgör sin årliga inspektionsplikt. Tillsynsmyndigheten kan låta bli att inspektera högst 30 procent av det totala årliga antalet fartyg av prioritet I som anlöper dess hamnar och ankarplatser, dock så att den årliga inspektionsandelen inte underskrids.


Denna förordning träder i kraft den 21 december 2019 .

Helsingfors den 14 november 2019

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Regeringsråd
Katja Viertävä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.