1088/2019

Helsingfors den 21 november 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av samhällspåföljder

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av samhällspåföljder (551/2015) 3 § 2 och 3 mom., 4 § 1 mom., 32 § och 33 § 1 mom. samt

fogas till förordningen en ny 31 a § som följer:

3 §
Förfarandet för utarbetande av en påföljdsutredning

Om domstolen har konstaterat att den misstänkte sannolikt kommer att dömas till samhällstjänst, övervakningsstraff eller övervakning av villkorligt fängelse för den som hade fyllt 21 år när han eller hon begick brottet, men åklagaren inte har begärt en påföljdsutredning, ska domstolen be Brottspåföljdsmyndigheten utarbeta en sådan. I begäran ska anges de uppgifter som föreskrivs i 1 mom.

När en begäran från den misstänkte enligt 10 § 1 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder övervägs, kan som vägande skäl betraktas att den misstänkte, utifrån förändringar i sin livssituation eller av någon annan motsvarande orsak, kan bedömas kunna avtjäna samhällstjänst, övervakningsstraff eller övervakning av villkorligt fängelse för den som hade fyllt 21 år när han eller hon begick brottet, och att de övriga förutsättningarna för utdömande av dessa påföljder uppfylls.


4 §
Innehållet i påföljdsutredningen

När Brottspåföljdsmyndigheten utreder den misstänktes förutsättningar att avtjäna samhällstjänst eller övervakningsstraff ska myndigheten beakta den misstänktes förmåga och vilja att klara av att avtjäna påföljden samt dennes familjeförhållanden, boendearrangemang, utbildning, arbetserfarenhet, hälsotillstånd och övriga omständigheter. Samtidigt ska innehållet i och omfattningen av den verksamhetsskyldighet eller den övervakning av villkorligt fängelse för den som hade fyllt 21 år när han eller hon begick brottet som är förknippad med avtjänandet av samhällspåföljden planeras och den misstänktes behov av stödåtgärder utredas. För att utreda ovannämnda omständigheter ska Brottspåföljdsmyndigheten vid behov samarbeta med den misstänkte samt med de myndigheter och eventuella andra parter och personer som sköter den misstänktes angelägenheter.


8 kap.

Övervakning av en person som dömts till villkorligt fängelse

31 a §
Åtgärder som krävs för förberedande och genomförande av rehabilitering och öppen vård som tillhandahålls av en serviceproducent inom social- och hälsovården

När sådan rehabilitering eller öppen vård enligt 60 § 3 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder som ingår i övervakning av villkorligt fängelse förbereds och genomförs, ska den byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten som ansvarar för verkställigheten av påföljden se till att det i den handling som upprättas för förberedande och därefter för genomförande av rehabiliteringen eller vården antecknas åtminstone följande uppgifter:

1) kontaktinformation för övervakaren, den biträdande övervakaren, den dömde och serviceproducentens ansvariga person,

2) syftet med kontakterna mellan övervakaren och serviceproducentens ansvariga person och hur kontakterna sker,

3) vårdens mål och innehåll och tidsplanen för vården samt hur vården ska genomföras i praktiken,

4) stödåtgärder i samband med vården,

5) uppgift om att den dömde gett sitt skriftliga samtycke till att resultatet av ett prov för att konstatera berusningstillstånd som tagits vid en enhet inom missbrukarvården får överlämnas till den byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten som ansvarar för verkställigheten,

6) uppgift om den dömdes lagstadgade skyldigheter och de skyldigheter som påförts den dömde med stöd av lag samt om övervakning av att skyldigheterna fullgörs och om anmälning av misstänkta överträdelser av skyldigheterna.

Åtgärderna enligt 1 mom. ska vidtas i samarbete med den dömde. Den dömde ska ges en kopia av den handling som avses i 1 mom.

I samarbete med social- och hälsovårdsmyndigheterna ska det sörjas för att de åtgärder som avses i 1 mom. stöder den service-, vård- eller rehabiliteringsplan eller motsvarande plan som eventuellt har utarbetats för den övervakade.

32 §
Meddelanden i ärenden som gäller förlängning eller förvandling av övervakningstiden

Åklagaren ska meddela den byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten som gjort en anmälan enligt 62 § 1 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder om sitt beslut att inte vid domstol framställa ett yrkande på att övervakningstiden ska förlängas eller på att den icke avtjänade övervakningstiden ska förvandlas till ovillkorligt fängelse.

Domstolen ska till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet sända en anmälan om sitt beslut, om domstolen med stöd av 62 § 3 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder har förlängt övervakningstiden eller förvandlat den icke avtjänade övervakningstiden till ovillkorligt fängelse, eller om den har förkastat åklagarens yrkande på att övervakningstiden ska förlängas eller på att den icke avtjänade övervakningstiden ska förvandlas till ovillkorligt fängelse.

33 §
Avslutande av övervakning

En byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten kan med stöd av 60 § 4 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder avsluta övervakningen, om det på basis av den övervakningstid som förflutit, ett tillräckligt antal sammanträffanden mellan övervakaren och den dömde samt uppgifter från andra myndigheter kan anses att den dömdes levnadsförhållanden är stabiliserade och om det inte längre finns en uppenbar risk för att den dömde gör sig skyldig till brott.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 21 november 2019

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Specialsakkunnig
Tuuli Herlin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.