1087/2019

Helsingfors den 21 november 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning till kommunen för sakkunnigbiträden som anlitas vid medling i vårdnadstvister i domstol

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ersättning till kommunen för sakkunnigbiträden som anlitas vid medling i vårdnadstvister i domstol (343/2014) förordningens rubrik samt 1–3 och 5 § som följer:

Statsrådets förordning om ersättning till kommunen för sakkunnigbiträden som anlitas vid medling i vårdnadstvister i domstol och vid hörande av barn i domstol

1 §

Till den kommun som ansvarar för ordnandet av sakkunnigtjänster enligt 3 a kap. i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) betalas 300 euro per sammanträdesdag för anlitande av ett sakkunnigbiträde vid ett medlingssammanträde i en vårdnadstvist och vid hörande av barn i domstol i ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt. Ersättningen inbegriper sakkunnigbiträdets arbete för att sätta sig in i ärendet samt biträdandet vid medlingssammanträdet eller vid hörandet av barnet i domstol.

2 §

Om ett sakkunnigbiträde utanför sammanträdet utför med medlaren eller domstolen överenskomna åtgärder som hänför sig till medlingen eller till hörandet av barnet i domstol, betalas för detta i ersättning till kommunen 40 euro för varje påbörjad timme.

3 §

De rese- och inkvarteringskostnader medlingen och hörandet av barnet i domstol medför för kommunen samt det dagtraktamente som betalas till sakkunnigbiträdet ersätts i enlighet med statens resereglemente.

5 §

När medlingen eller hörandet av barnet har avslutats ska den kommun som ansvarat för ordnandet av sakkunnigtjänsten skicka den domstol där tjänsten använts en faktura av vilken ska framgå

1) det ärende som ersättningsanspråket gäller,

2) ersättningen per dag specificerad enligt sammanträdesdag,

3) ersättningen för åtgärder som utförts utanför sammanträdet, grunden för åtgärderna och antalet timmar som använts för dem,

4) kostnadsersättningarna specificerade,

5) de uppgifter som behövs för utbetalningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2019.

Helsingfors den 21 november 2019

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Outi Kemppainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.