1079/2019

Helsingfors den 18 november 2019

Arbets- och näringsministeriets förordning om övervakning av uppgifterna om utsläppsrätter som tilldelas gratis under handelsperioden 2021–2030

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 35 m § 4 mom. i lagen om utsläppshandel (311/2011):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på verksamhetsutövarens skyldighet enligt 35 m § 1 mom. i lagen om utsläppshandel (311/2011) att övervaka uppgifterna om utsläppsrätter som tilldelas gratis.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) bestämningsmetod i avsnitt 2 i bilaga VII till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (nedankommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter) avsedda metoder för att identifiera, samla in och bearbeta uppgifter som redan finns tillgängliga vid anläggningen för datamängder av historiska uppgifter eller övervakningsmetoder för en särskild datamängd som grundar sig på en godkänd övervakningsmetodplan,

2) icke-ackrediterat laboratorium ett laboratorium vars relevanta analysmetoder inte är ackrediterade enligt standard EN ISO/IEC 17025.

3 §
Ändring av övervakningsmetodplanen för gratis tilldelning

De anmälningar av planerade ändringar av övervakningsmetodplanen för gratis tilldelning som görs i enlighet med artikel 9 i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter ska göras i utsläppshandelsmyndighetens elektroniska ärendehanteringssystem. Verksamhetsutövaren ska övervaka anläggningens verksamhet enligt den övervakningsmetodplan för gratis tilldelning som utsläppshandelsmyndigheten godkänt, om det är fråga om en betydande ändring av övervakningsplanen enligt artikel 9 i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Om den ändring som verksamhetsutövaren anmält inte är betydande, ska verksamhetsutövaren övervaka anläggningens verksamhet enligt den anmälan som verksamhetsutövaren har lämnat in till utsläppshandelsmyndighetens elektroniska ärendehanteringssystem.

4 §
Förenklade bestämningsmetoder

Verksamhetsutövaren kan ansöka om utsläppshandelsmyndighetens godkännande att tillämpa förenklade bestämningsmetoder i enlighet med kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter, om tillämpning av särskilda bestämningsmetoder är tekniskt ogenomförbar eller medför orimliga kostnader i enlighet med avsnitt 4 i bilaga VII till den förordningen. En ansökan om godkännande att tillämpa förenklade bestämningsmetoder kan dessutom göras på basis av en förenklad osäkerhetsbedömning i enlighet med artikel 7.2 c i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Utsläppshandelsmyndigheten ska bedöma om villkoren för tillämpning av förenklade bestämningsmetoder uppfylls och antingen godkänna eller avslå tillämpningen av förenklade bestämningsmetoder.

Utsläppshandelsmyndigheten kan när den godkänner förenklade metoder ställa tilläggsvillkor för tillämpningen och uppföljningen av metoderna. När utsläppshandelsmyndigheten bedömer vilka kostnader som anses vara orimliga kan den vid behov fastställa den räntesats som ska tillämpas.

En verksamhetsutövare som tillämpar förenklade bestämningsmetoder ska utöver att iaktta vad som i artikel 9 i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter föreskrivs om ändringar av övervakningsmetodplanen och anmälning av ändringarna även årligen bedöma om villkoren för tillämpning av förenklade bestämningsmetoder uppfylls enlighet den förordningen.

5 §
Användning av icke-ackrediterade laboratorier

Verksamhetsutövaren får med stöd av kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter i enlighet med avsnitt 6.1 i bilaga VII till den förordningen använda ett icke-ackrediterat laboratorium för laboratorieanalyser, om verksamhetsutövaren på ett sätt som godkänns av utsläppshandelsmyndigheten kan visa att användningen av ett ackrediterat laboratorium är tekniskt ogenomförbar eller medför orimliga kostnader på det sätt som avses i artikel 34.2 i kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG. Också ett icke-ackrediterat laboratorium som används ska uppfylla kraven i EN ISO/IEC 17025, vilket ska visas genom en bedömning som görs av ett nationellt ackrediteringsorgan och dess utlåtande över bedömningen.

Den bedömning som avses i 2 mom. gäller i två år efter det att utlåtandet utfärdades.

6 §
Förenklade krav för vissa laboratorieanalyser

Verksamhetsutövaren kan ansöka om utsläppshandelsmyndighetens godkännande att tillämpa förenklade krav för vissa laboratorieanalyser i enlighet med avsnitt 6.2 i bilaga VII till kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter, om användningen av metoder som uppfyller kraven för laboratorieanalyser enligt den förordningen är tekniskt ogenomförbar eller medför orimliga kostnader. Utsläppshandelsmyndigheten ska antingen avslå eller godkänna tillämpningen av förenklade krav och kan vid behov ställa tilläggsvillkor för tillämpningen av kraven.

Verksamhetsutövaren ska efter att ha fått godkännande att tillämpa förenklade krav årligen bedöma om de i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter avsedda villkoren för tillämpning av kraven uppfylls.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 november 2019.

Helsingfors den 18 november 2019

Näringsminister
Katri Kulmuni

Specialsakkunnig
Mikko Paloneva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.