1078/2019

Helsingfors den 15 november 2019

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 5 § i lagen om Museiverket (282/2004), av dem 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten sådan den lyder i lag 348/1994 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sådan den lyder i lag 495/2005:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer vid Museiverket är beslut om inlösen som avses i lagen om fornminnen (295/1963).

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Museiverket tar ut en fast avgift för följande offentligrättsliga prestationer:

1) beslut om utförseltillstånd som meddelas med stöd av lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (933/2016) 110 euro,

2) beslut om tillstånd att rubba en fast fornlämning som avses i 11 § i lagen om fornminnen 400 euro,

3) tillståndsbeslut som meddelas med stöd av 18 § i lagen om fornminnen 130 euro.

Avgiften tas ut för beslut enligt 1 mom. oberoende av om beslutet innebär beviljande eller avslag.

Bestämmelser om Museiverkets rätt att efterskänka avgiften för ett beslut enligt 1 mom. 1 punkten finns i 13 § i lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

De övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilka Museiverket prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) arkeologiska fälttjänster inklusive de utredningar, undersökningar och andra särskilda åtgärder som avses i 13 och 15 § i lagen om fornminnen,

2) utbildningstjänster och särskilt beställda guide-, konserverings- och konsulttjänster samt undersökningar,

3) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning samt bildtjänster, utom då de stöder Museiverkets övriga verksamhet,

4) fotokopior, digitala kopior och andra kopior,

5) utlåning av föremål som hör till museisamlingarna, framställning av formar och föremålskopior samt måttritningar,

6) överlåtelse av lokaler till utomstående,

7) samlingshanteringstjänster och informationshanteringstjänster för kulturmiljön,

8) samlingstjänster, samt

9) andra beställda prestationer.

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Museiverket med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Biblioteks- och informationstjänster

Lån ur bibliotekets egna samlingar samt användning av bibliotekets samlingar och material i bibliotekets lokaler är avgiftsfria.

För fjärrlån som ges eller förmedlas till statliga eller kommunala bibliotek eller bibliotek vid institutioner som får statsandel och likaså för på ömsesidighet baserade fjärrlån till utlandet uppbärs en avgift för försändelsekostnaderna och prestationen i vilken beaktas nivån på de avgifter som betalats till andra.

Övriga prestationer vars priser bestäms på företagsekonomiska grunder är kopior, informationssökningar och andra prestationer i form av informationstjänster, meddelanden som föranleds av kundens åtgärder, fjärrlån som ges till andra än de som avses i 2 mom., översättnings-, utbildnings-, konsultations- och konserveringsservice, publikationer och övriga prestationer som utförs på beställning.

5 §
Entréavgifter i museer

Museiverket beslutar om priset på entréavgifterna till de museer det upprätthåller och de specialutställningar det ordnar med iakttagande av bestämmelserna i lagen om grunderna för avgifter till staten.

Museiverket kan låta bli att ta ut entréavgiften som avses i 1 mom. eller sänka denna enligt den praxis som följs vid andra museer eller när det med tanke på undervisningen, forskningen eller det allmänna intresset i övrigt är ändamålsenligt.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till den 31 maj 2020.

Helsingfors den 15 november 2019

Forskning- och kulturminister
Hanna Kosonen

Regeringssekreterare
Elina Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.