1076/2019

Helsingfors den 14 november 2019

Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Södra Karelen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. och 17 a § i naturvårdslagen (1096/1996), sådana de lyder i lag 58/2011:

1 §
Naturskyddsområdenas syfte

För att i landskapet Södra Karelen skydda och vårda skogs-, myr-, sjö- och strandnatur och bevara organismernas naturtillstånd och trygga eller återställa den ostörda utvecklingen av ekosystemen i miljöerna i fråga, för att bevara traditionella landskap samt för friluftsliv och undervisning inrättas de områden som räknas upp i 2 § såsom övriga naturskyddsområden som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Naturskyddsområden är följande statsägda områden, vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på kartorna i bilagorna 1–7:

1) Siikalahti naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 446,9 hektar i Parikkala kommun (bilaga 1),

2) Äpätinkangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 105,8 hektar i Rautjärvi kommun (bilaga 2),

3) Kytönen naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 113,0 hektar i Ruokolax kommun (bilaga 3),

4) Konnunsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 507,1 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 4),

5) Joussuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 183,0 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 5),

6) Järvenpääsuo-Hangassaari naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 158,1 hektar i Villmanstrands stad (bilaga 6),

7) naturskyddsområde Hietamies skog som omfattar ett område på cirka 171,3 hektar i Luumäki kommun (bilaga 7).

3 §
Fridlysningsbestämmelser

De fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom denna förordning finns i 17 a § i naturvårdslagen.

Följande är dock tillåtet:

1) älgjakt från den 1 oktober till den 31 december samt jakt på skogshare, fälthare och vildsvin från den 1 september till den 28 februari i naturskyddsområdena i Äpätinkangas, Kytönen, Konnunsuo, Joussuo, Järvenpääsuo-Hangassaari och Hietamies skog,

2) jakt på tjäder och orre från den 10 september till den 31 oktober i naturskyddsområdena i Äpätinkangas, Konnunsuo, Joussuo och Järvenpääsuo-Hangassaari,

3) jakt på gräsand, kricka och knipa från den 10 september till den 31 december i naturskyddsområdena i Konnunsuo och Joussuo,

4) underhåll och iståndsättning av diken med tanke på nödvändiga torrläggningsbehov i områden utanför naturskyddsområdena,

5) åtgärder som görs på de skyddsområden som avses i banlagen (110/2007) och de skyddsområden som avses i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005), och som är nödvändiga med avseende på användningen och underhållet av landsvägar och järnvägar,

6) placering av en jordkabel för el längs med den så kallade dammvägen som löper genom Siikalahti naturskyddsområde.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2019.

Jakt enligt de avtal om jaktarrende som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning får fortgå till den 28 februari 2021.

Helsingfors den 14 november 2019

Miljö- och
klimatminister Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd
Heikki Korpelainen

Bilagor 1-7: SRf om naturskyddsområden i landskapet Södra Karelen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.