1067/2019

Helsingfors den 13 november 2019

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets arbetsordning (1267/2015) 11 § och 46 § 11 punkten, sådana de lyder, 11 § i förordning 594/2017 och 46 § 11 punkten i förordning 782/2018, samt

fogas till förordningen en ny 14 b § och till 46 §, sådan den lyder i förordning 782/2018, en ny 12 punkt som följer:

11 §
Enheterna vid avdelningen för koncernstyrning

Vid avdelningen för koncernstyrning finns följande enheter:

1) enheten för ekonomisk utveckling,

2) förvaltningsenheten,

3) styrningsenheten, och

4) enheten för internationella ärenden.

14 b §
Enheten för internationella ärenden

Enheten för internationella ärenden svarar för att skötseln av ärenden som gäller Europeiska unionen och internationella ärenden vid ministeriet är högklassig och resultatgivande.

46 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör utöver vad som anges i 44 och 45 § också ärenden som gäller


11) överföring av tjänster i enlighet med 5 § 3 mom. i statstjänstemannalagen, och

12) utfärdande av reseförordnanden för ministern.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2019.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning om temporär ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning (131/2018).

Helsingfors den 13 november 2019

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.