1025/2019

Helsingfors den 25 oktober 2019

Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 20 § 9 punkten, sådan den lyder i lag 1345/2018, som följer:

20 §
Utlämnande av uppgifter till vissa myndigheter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på begäran


9) till Lantmäteriverket lämna ut behövliga uppgifter om betalning av överlåtelseskatt för anteckning i den aktiebok som avses i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) och för anteckning i det lagfarts- och inteckningsregister som avses i jordabalken (540/1995).


Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

Lagen tillämpas också på sådan överlåtelse av fastighet som skett före lagens ikraftträdande, om ansökan i fråga om den inte har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret före den dag lagen träder i kraft, och på sådan överlåtelse av överlåtbar särskild rättighet för vilken lagfart eller inskrivning inte har sökts före den dag lagen träder i kraft.

RP 8/2019
FiUB 3/2019
RSv 7/2019

Helsingfors den 25 oktober 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.