1023/2019

Helsingfors den 15 oktober 2019

Statsrådets kanslis förordning om ändring av statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

upphävs i statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli (162/2015) 6 § 4 mom. och 9 §, av dem 9 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 731/2017, och

ändras 5 §, 6 § 1 och 3 mom., 8, 13, 34, 37 och 38 §, 41 § 3 mom. samt 43 § 7 mom.,

av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 731/2017, 6 § 3 mom. sådan den lyder i förordning 758/2019, 8 § sådan den lyder i förordning 731/2017, 13 § sådan den lyder i förordning 786/2018 samt 34 §, 37 § och 43 § 7 mom. sådana de lyder i förordning 842/2016, som följer:

5 §
Statsrådets förvaltningsenhets uppgifter

Till statsrådets förvaltningsenhets uppgifter hör statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter.

Statsrådets förvaltningsenhet ansvarar dessutom för andra sådana ärenden som ska anses höra till skötseln av de uppgifter som hör till statsrådets kansli och som inte hör till någon annan avdelning eller till någon enhet som inte hör till en avdelning.

6 §
Statsrådets förvaltningsenhets organisation

Vid statsrådets förvaltningsenhet finns informationssektorn, sektorn för intern kommunikation och informationsstöd, översättnings- och språksektorn, enheten för lokaler och ämbetsverkstjänster samt utvecklingsfunktionen.


Vid enheten för lokaler och ämbetsverkstjänster finns fyra ämbetsverkstjänstgrupper, lokalgruppen, representationslokalgruppen och transportgruppen.


8 §
Uppgifter för enheten för lokaler och ämbetsverkstjänster

Till uppgifterna för enheten för lokaler och ämbetsverkstjänster hör

1) förvaltning av statsrådets och ministeriernas lokaler och representationslokaler i Finland och tjänster i anknytning till dem,

2) ämbetsverkstjänster,

3) transporttjänster.

13 §
Uppgifter för de enheter som inte hör till en avdelning

Vid statsrådets kansli finns som från avdelningarna fristående enheter personalenheten, sessionsenheten, ekonomienheten och beredskapsenheten.

Till personalenhetens uppgifter hör

1) statsrådets kanslis personalförvaltning,

2) styrning och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma personalplanering och ansöknings- och utnämningsförfaranden i fråga om personalen samt övriga uppgifter inom den gemensamma personaladministrationen,

3) statsrådets och ministeriernas gemensamma personalutveckling och styrning och samordning av den samt anordnande av gemensam utbildning.

Till sessionsenhetens uppgifter hör

1) samordning av regeringens och riksdagens arbete och övriga kontakter mellan dem,

2) åtgärder i anslutning till regeringsskifte och regeringens arbete,

3) regeringens årsberättelse,

4) statsrådets beslutsprocesser och praktiska arrangemang,

5) ordnande av statsrådets allmänna sammanträden och föredragningar för republikens president,

6) stöd för rådet för bedömning av lagstiftningen,

7) regeringens lagstiftningsplan,

8) lagstiftningsärenden som gäller republikens presidents kansli,

9) ärenden som gäller titlar som förlänas av republikens president,

10) allmänna frågor som hänför sig till ibruktagandet av beredskapslagen i statsrådet.

Till ekonomienhetens uppgifter hör

1) statsrådets kanslis ekonomiförvaltning,

2) styrning, utveckling och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma verksamhets- och ekonomiplanering,

3) styrning, utveckling och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma ekonomiförvaltning,

4) styrning, utveckling och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma upphandling,

5) styrning, utveckling och samordning av statsrådets och ministeriernas reseförvaltning,

6) ärenden som gäller beviljande av partistöd.

Till beredskapsenhetens uppgifter hör

1) sammanställande av en gemensam lägesbild för statsrådet och en förvaltningsgemensam analys av den övergripande säkerheten,

2) hybridanalys,

3) allmän samordning av hanteringen av störningssituationer,

4) statsrådets gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningssituationer,

5) styrning och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma säkerhet och datasäkerhet,

6) statsrådets och ministeriernas säkerhetstjänster.

34 §
Beslutanderätt för chefen för statsrådets förvaltningsenhet

Utöver vad som annars föreskrivs avgör chefen för statsrådets förvaltningsenhet ärenden som gäller

1) andra än vittsyftande och betydande förvaltnings- och sakkunniguppgifter som är gemensamma för statsrådet och ministerierna,

2) förvaltningsbeslut och avtal som gäller andra än vittsyftande och betydande förvaltnings- och sakkunniguppgifter som är gemensamma för statsrådet och ministerierna.

37 §
Beslutanderätt för chefen för personalenheten

Utöver vad som annars föreskrivs avgör chefen för personalenheten ärenden som gäller

1) betalning av semesterersättning,

2) beslutande om rätt till semester,

3) utbetalning av arvoden,

4) styrkande av sjukdom på ett av myndigheten godkänt tillförlitligt sätt,

5) preciserande tjänstekollektivavtal,

6) de anställningsvillkor och den avlöning för tjänstemän som kan avgöras med stöd av preciserande tjänstekollektivavtal,

7) åläggande av ministeriets tjänstemän att genomgå kontroller och undersökningar som avses i 19 § i statstjänstemannalagen,

8) bisysslotillstånd och anmälan om bisyssla för någon annan chef än chefen för en avdelning eller chefen för en enhet som inte hör till en avdelning.

38 §
Användning av anslag

Användningen av anslag som genom beslut av understatssekreteraren har anvisats i den interna budgeten avgörs i enlighet med beslutet av chefen för en avdelning, chefen för en enhet som inte hör till en avdelning, sektorschefen, enhetschefen, gruppchefen eller någon annan tjänsteman som det beslutats om i den interna budgeten.

41 §
Utnämning

Chefen för personalenheten avgör utnämningen av de tjänstemän vars lön betalas enligt högst kravnivå 12 samt arvodena för uppdrag och andra motsvarande prestationer.


43 §
Tjänsteresor

Chefen för ekonomienheten godkänner reseräkningarna för statsministern, en minister, den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, statsministerns och en ministers specialmedarbetare och understatssekreteraren. Dessutom godkänner chefen för ekonomienheten reseräkningarna för de tjänstemän som deltar i Europeiska rådets mötesdelegationer. Understatssekreteraren godkänner reseräkningarna för chefen för en avdelning och reseräkningarna för chefen för en enhet som inte hör till en avdelning. Chefen för en avdelning godkänner sektorschefens och enhetschefens reseräkningar. Sektorschefen godkänner reseräkningarna för en enhetschef inom den egna sektorn. Chefen för en enhet som inte hör till en avdelning godkänner tjänstemännens reseräkningar vid enheten. Enhetschefen godkänner tjänstemännens reseräkningar vid enheten. I de enheter som är indelade i grupper godkänner gruppchefen reseräkningarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019. Förordningens 6 § 3 mom. träder dock i kraft den 2 december 2019.

Helsingfors den 15 oktober 2019

Statsminister
Antti Rinne

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.