1008/2019

Helsingfors den 10 oktober 2019

Statsrådets förordning om utredning och mätning av naturgasleveranser

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av naturgasmarknadslagen (587/2017):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på genomförande av balansansvar, utredning av naturgasleveranser och mätning av naturgasleveranser i naturgassystemet.

Vad som i denna förordning föreskrivs om naturgas tillämpas även på gas som härstammar från förnybara energikällor och annan gas som matas in i ett överförings- eller distributionsnät som ingår i naturgassystemet.

Vad som i denna förordning föreskrivs om inmatning i nätet av och inmatningspunkterna för gas som härstammar från förnybara energikällor tillämpas också på inmatning i nätet av och inmatningspunkterna för sådan i 2 § 2 mom. i naturgasmarknadslagen avsedd annan gas som matas in i ett överförings- eller distributionsnät som ingår i naturgassystemet.

2  §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) driftsställe en fysisk punkt i naturgassystemet till vilken naturgas levereras för en slutförbrukare,

2) leveransförhållande leverans av naturgas där en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet till sin kund levererar all den naturgas som denne behöver, leverans av naturgas där en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet balanserar differensen mellan kundens anskaffning och användning av naturgas genom att leverera den mängd naturgas som fattas eller att ta emot överskottet under varje balansavräkningsperiod samt leverans av gas som härstammar från förnybara energikällor eller av annan gas som avses i 2 § 2 mom. i naturgasmarknaslagen till en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet i naturgassystemet,

3) flexibelt leveransavtal naturgasförsäljningsavtal enligt vilket detaljförsäljaren till sin kund levererar all den naturgas som denne behöver,

4) dygnsavläst driftsställe ett driftsställe som utrustats med fjärravläsbar mätapparatur som avläses dagligen,

5) icke-dygnsavläst driftsställe ett driftsställe i distributionsnätet där marknadsparternas tilldelning sker i enlighet med förfarandena för icke-dygnsavläst förbrukning,

6) grossistmarknadspart en marknadspart som anskaffar eller levererar naturgas på grossistmarknaden och reserverar överföringskapacitet i överföringsnätet, samt marknadspart som anskaffar eller levererar naturgas på grossistmarknaden, men som inte ingår kapacitetsavtal med överföringsnätsinnehavare eller bedriver sekundär handel med överföringskapacitet,

7) balansansvarig en grossistmarknadspart som upprätthåller en balanseringsgrupp och vars obalans i balanseringsportföljen balanseras av den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren,

8) balanseringsgrupp naturgassystemets fysiska inmatnings- och uttagspunkter som har inkluderats i samma balanseringsportfölj med tanke på sammanräkningen av inmatningar och uttag och utredningen av naturgashandeln,

9) nuvarande detaljförsäljare en detaljförsäljare som levererar naturgas till ett driftsställe före bytet av detaljförsäljare,

10) ny detaljförsäljare en detaljförsäljare som gjort en anmälan om att naturgasleverans till ett driftsställe påbörjas eller som ska överta eller har övertagit den nya naturgasleveransen till ett driftsställe,

11) kundportfölj för resterande förbrukning kundportföljen för en detaljförsäljare som har leveransskyldighet inom en distributionsnätsinnehavares verksamhetsområde; kundportföljen består av de icke-dygnsavlästa driftsställen för slutförbrukare i ett visst distributionsnät vilka omfattas av detaljförsäljarens gällande försäljningsavtal samt av distributionsnätets förlust,

12) kundportfölj en helhet som består av en detaljförsäljares flexibla leveransavtal på basis av vilka detaljförsäljaren levererar naturgas till driftsställena i distributionsnätet,

13) gränspunkt en fysisk punkt i naturgasnätet där naturgasen övergår från ett överföringsnät till ett distributionsnät eller från ett distributionsnät till ett annat,

14) fjärravläsbarhet mätapparaturens egenskap som gör det möjligt att via ett kommunikationsnät avläsa de uppgifter som mätapparaturen registrerat i apparaturens minne.

3 §
Regelhandbok för balansansvar, utredning av naturgasleveranser och mätning av naturgasleveranser

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren har till uppgift att upprätthålla en regelhandbok för balansansvar, utredning av naturgasleveranser och mätning av naturgasleveranser i naturgassystemet (regelhandbok). Regelhandboken ska finnas på finska och svenska.

4 §
Register över marknadsparter

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren har till uppgift att upprätthålla ett register över marknadsparter, nätinnehavare och innehavare av behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas som är verksamma inom naturgassystemet.

Marknadsparter, nätinnehavare och innehavare av behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas ska registrera sig i registret över marknadsparter innan de inleder sin verksamhet inom naturgassystemet. En verksamhetsutövare kan registrera sig som marknadspart i flera olika roller på marknaden. Den registrerade ska se till att de egna uppgifterna i registret över marknadsparter hålls uppdaterade.

Sådana roller som en verksamhetsutövare kan registrera sig för på marknaden är

1) grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet,

2) grossistmarknadspart som inte ingår kapacitetsavtal med överföringsnätsinnehavare eller bedriver sekundär handel med kapaciteten,

3) aktör som matar gas som härstammar från förnybara energikällor in i nätet,

4) detaljförsäljare,

5) slutförbrukare i överföringsnät,

6) distributionsnätsinnehavare,

7) innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas.

5 §
Register över driftsställen

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren har till uppgift att upprätthålla ett register över driftsställen i vilket distributionsnätens dygnsavlästa driftsställen och icke-dygnsavlästa driftsställen, inmatningspunkter för gas som härstammar från förnybara energikällor och inmatningspunkter för gas som matas in från behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas registreras (registret över driftsställen). Distributionsnätsinnehavaren har till uppgift att uppdatera uppgifterna om driftsställen och inmatningspunkter i sitt distributionsnät och att anmäla uppgifter om driftsställen till registret över driftsställen. Detaljförsäljarens uppgift är dock att till registret över driftsställen anmäla uppgifter om en grossistmarknadspart som verkar vid ett visst driftsställe och som reserverar överföringskapacitet samt det datum då ett tidsbestämt avtal om försäljning av naturgas löper ut. Distributionsnätsinnehavaren kan låta bli att registrera ett icke-dygnsavläst driftsställe i registret över driftsställen, om naturgas överförs till driftsstället för att användas enbart i hushållsspisar. Distributionsnätsinnehavaren ska föra ett skilt register över de icke-dygnsavlästa driftsställen som finns i innehavarens distributionsnät och som inte har registrerats i registret över driftsställen.

Uppgifterna om ett driftsställe innefattar

1) driftsställets nummer,

2) driftsställets adress,

3) uppgift om huruvida det är fråga om ett dygnsavläst driftsställe eller ett icke-dygnsavläst driftsställe,

4) mätområdet för ett dygnsavläst driftsställe, om distributionsnätet har indelats i mätområden med tanke på fastställande av värmevärdet,

5) uppgift om tillståndet hos ett dygnsavläst driftsställe och det datum från vilket tillståndsuppgiften gäller,

6) nuvarande detaljförsäljare och grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet för ett dygnsavläst driftsställe,

7) datum då ett tidsbestämt avtal om försäljning av naturgas till ett dygnsavläst driftsställe löper ut,

8) datumet för föregående byte av detaljförsäljare för ett dygnsavläst driftsställe,

9) den uppskattade förbrukningen per år vid ett dygnsavläst driftsställe.

Uppgifterna om ett driftsställe som är inmatningspunkt innefattar

1) inmatningspunktens beteckning,

2) inmatningspunktens adress,

3) datum från och med vilket uppgifterna om inmatningspunkten gäller,

4) uppgift om tillståndet hos inmatningspunkten,

5) aktör som är verksam vid inmatningspunkten och som matar gas som härstammar från förnybara energikällor in i nätet eller innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas,

6) grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet för en inmatningspunkt för gas som härstammar från förnybara energikällor.

2 kap.

Balansansvar

6 §
Ordnande av balansansvar vid ett driftsställe

En slutförbrukare i ett överföringsnät ska med tanke på ordnandet av balansansvar för sitt driftsställe som anslutits till överföringsnätet ha ett leveransförhållande med en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet. En slutförbrukare i ett överföringsnät kan med tanke på ordnandet av balansansvar också registrera sig själv som grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet.

En slutförbrukare i ett distributionsnät ska med tanke på ordnandet av balansansvar för sitt driftsställe som anslutits till distributionsnätet ha ett flexibelt leveransavtal med en detaljförsäljare. En slutförbrukare vid ett dygnsavläst driftsställe kan också med tanke på ordnandet av balansansvar registrera sig själv som detaljförsäljare eller grossistsmarknadspart som reserverar överföringskapacitet.

7 §
Ordnande av balansansvar vid en inmatningspunkt för gas som härstammar från förnybara energikällor

En aktör som matar gas som härstammar från förnybara energikällor in i nätet ska med tanke på ordnandet av balansansvar för sin inmatningspunkt som anslutits till naturgasnätet ha ett leveransförhållande med en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet.

8 §
Balansansvaret för en grossistmarknadspart

En grossistmarknadspart ska registrera sig som balansansvarig i ett register över marknadsparter eller ansluta sig som medlem i en balansansvarigs balanseringsgrupp. En grossistmarknadspart kan vara medlem i endast en balanseringsgrupp åt gången. Alla leveransförhållanden för en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet ska hänföras till samma balanseringsgrupp.

Den balansansvarige har till uppgift att balansera den sammanlagda balansavvikelsen för medlemmarna i sin balanseringsgrupp med hjälp av överföringsnätsinnehavarens balansåterställande leverans. Den balansansvarige ska till den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren anmäla de grossistmarknadsparter som är medlemmar i den balansansvariges balanseringsgrupp.

De balansansvariga kan sammanslå sina balanseringsgrupper så att de bildar en sammanslagen balanseringsgrupp. För en sammanslagen balanseringsgrupp ska det utses en balansansvarig som svarar för balanseringen och som balanserar den sammanslagna balanseringsgruppens sammanlagda balansavvikelse med hjälp av den systemansvariga överföringsnätsinnehavarens balansåterställande leverans.

9 §
Balansansvaret för en detaljförsäljare

En detaljförsäljare ska ange ett leveransförhållande för vart och ett av ett distributionsnäts dygnsavlästa driftsställen som tillhör en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet och som detaljförsäljaren levererar naturgas till. I distributionsnätet kan en detaljförsäljare ange leveransförhållanden för en eller flera grossistmarknadsparter som reserverar överföringskapacitet. De grossistmarknadsparter som reserverar överföringskapacitet kan i ett sådant fall också tillhöra olika balanseringsgrupper.

En detaljförsäljare som har leveransskyldighet inom en distributionsnätsinnehavares verksamhetsområde ska för sin kundportfölj för resterande förbrukning ange ett leveransförhållande med en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet. Kundportföljen för resterande förbrukning omfattar det ifrågavarande distributionsnätets icke-dygnsavlästa driftsställen och distributionsnätets förluster.

10 §
Balansansvaret för en distributionsnätsinnehavare

En distributionsnätsinnehavare ska med tanke på distributionsnätets förluster ha ett flexibelt leveransavtal med en detaljförsäljare som har leveransskyldighet inom distributionsnätsinnehavarens verksamhetsområde. Om samtliga driftsställen i ett distributionsnät är dygnsavlästa driftsställen, ska distributionsnätsinnehavaren med tanke på distributionsnätets förluster ha ett leveransförhållande med en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet eller med en detaljförsäljare.

11 §
Balansansvaret för innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas

Innehavaren av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska med den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ingå ett avtal om balansering av differensen mellan nomineringsmeddelandena om inmatningar i nätet och de uppmätta mängderna.

12 §
Nätinnehavarens rätt att avbryta leveransen

En överföringsnätsinnehavare får avbryta en naturgasmarknadsparts naturgasöverföring, om parten inte har något leveransförhållande med en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet eller om någon balansansvarig inte har utsetts för partens grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet.

En distributionsnätsinnehavare får avbryta en naturgasmarknadsparts naturgasdistribution, om slutförbrukaren inte har något flexibelt leveransavtal med en detaljförsäljare eller om någon grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet och balansansvarig inte har utsetts för slutförbrukarens detaljförsäljare eller en aktör som matar gas in i nätet och som är verksam vid en inmatningspunkt i distributionsnätet. Distributionsnätsinnehavaren får dock inte avbryta naturgasdistributionen till en slutanvändare under den tid då naturgas levereras till slutanvändaren på basis av 79 § i naturgasmarknadslagen.

13 §
Förfaranden för genomförande av balansansvar

Vid genomförandet av balansansvaret och vid informationsutbytet i samband med det ska de förfaranden som anges i den gällande versionen av regelhandboken följas, om inte något annat föreskrivs i unionslagstiftningen eller i naturgasmarknadslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

3 kap.

Anmälningar om naturgasleveranser och byte av naturgasleverantör

14 §
Etablering av leveransförhållanden

Marknadsparterna kan etablera leveransförhållanden av följande art:

1) en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet kan etablera ett leveransförhållande med ett driftsställe för en slutförbrukare i överföringsnätet,

2) en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet kan etablera ett leveransförhållande med biogasportföljen hos en aktör som matar gas som härstammar från förnybara energikällor in i nätet,

3) en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet kan etablera ett leveransförhållande med en detaljförsäljares kundportfölj,

4) en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet kan etablera ett leveransförhållande med kundportföljen för resterande förbrukning hos en detaljförsäljare som har leveransskyldighet inom distributionsnätsinnehavarens verksamhetsområde,

5) en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet kan etablera ett leveransförhållande med en distributionsnätsinnehavare.

15 §
Marknadsparternas anmälningar om leveransförhållanden

Parterna i ett leveransförhållande ska till den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren meddela när ett leveransförhållande inleds och ett leveransförhållande upphör.

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska meddela parterna i ett leveransförhållande att ett nytt leveransförhållande som dessa anmält har registrerats och att upphörandet av ett leveransförhållande har registrerats. Om en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet inte är balansansvarig, ska den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren dessutom meddela den balansansvarige för en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet att ett nytt leveransförhållande har registrerats i dennes balanseringsgrupp. Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska meddela marknadsparterna om ett leveransförhållande som dessa anmält inte har kunnat registreras. I meddelandet ska då anges en orsak till att registrering inte hart gjorts.

16 §
Nominerings- och handelsmeddelanden

En grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet ska meddela den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren de motpartsvis specificerade naturgasmängder som grossistmarknadsparten avser att varje timme under ett gasleveransdygn mata in vid varje inmatningspunkt i naturgassystemet respektive ta ut vid varje sammanlänkningspunkt i naturgassystemet (nomineringsmeddelande). Något nomineringsmeddelande krävs dock inte i fråga om inmatningspunkterna för gas som härstammar från förnybara energikällor, om den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren inte har fattat ett separat beslut om detta. Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren kan dessutom förutsätta att nomineringsmeddelande lämnas för uttag av naturgas inom uttagszonen och vid en fysisk uttagspunkt inom uttagszonen, om därtill finns grundad anledning som sammanhänger med driften av överföringsnätet eller naturgasmarknadens funktion.

Den balansansvarige eller en medlem i balanseringsgruppen som denne har befullmäktigat ska tillställa den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren handelsmeddelanden om de naturgasmängder som byter ägare inom balanseringsgruppen under ett gasleveransdygn. För tillställning av handelsmeddelanden om sådan handel som idkats på gasbörsen ansvarar dock den som sköter klareringen av handeln på gasbörsen.

17 §
Detaljförsäljarens anmälningar om leverans till ett dygnsavläst driftsställe i distributionsnätet

En detaljförsäljare ska meddela den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren och distributionsnätsinnehavaren att en leverans till ett dygnsavläst driftsställe i distributionsnätet börjar eller att en leverans upphör. Den nuvarande detaljförsäljaren behöver dock inte meddela om upphörandet av sin leverans, om grunden för upphörandet är den nya detaljförsäljarens anmälan om att en leverans till driftsstället i fråga börjar.

Detaljförsäljaren ska göra anmälan enligt 1 mom. också i det fallet att detaljförsäljaren ingår ett nytt avtal om försäljning av naturgas med ett driftsställe till vilket detaljförsäjaren redan nu levererar naturgas.

18 §
Nätinnehavarnas anmälningar om leverans till ett dygnsavläst driftsställe i distributionsnätet

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska efter att ha tagit emot anmälan enligt 17 § 1 mom. om att en leverans ska börja meddela den nya detaljförsäljaren och distributionsnätsinnehavaren om den leverans till driftsstället som detaljförsäljaren anmält kan påbörjas.

Om den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren till distributionsnätsinnehavaren gjort en anmälan enligt 1 mom. om att den nya detaljförsäljarens leverans till ett driftsställe i distributionsnätet börjar, ska distributionsnätsinnehavaren registrera den nya detaljförsäljaren som driftsställets detaljförsäljare i registret över driftsställen.

Efter att ha tagit emot en anmälan enligt 2 mom. ska den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren

1) för distributionsnätsinnehavaren bekräfta att en ny detaljförsäljare har registrerats som driftsställets detaljförsäljare,

2) till den nuvarande detaljförsäljaren meddela att dennes naturgasförsäljningsavtal upphör att gälla,

3) för den nya detaljförsäljaren bekräfta att dennes naturgasförsäljningsavtal träder i kraft.

19 §
Ikraftträdande och upphörande av naturgasavtal för ett driftsställe i distributionsnätet

De naturgasavtal som gäller försäljning eller distribution av naturgas till ett driftsställe i distributionsnätet träder i kraft respektive upphör att gälla när ett gasleveransdygn slutar och nästa börjar.

20 §
Tidpunkten för byte av naturgasleverantör

När en kund i enlighet med avtalsvillkoren vill byta naturgasleverantör, ska den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren och, om kunden har anslutit sig till ett distributionsnät, också distributionsnätsinnehavaren se till att den nya naturgasleverantörens leverans till kunden kan påbörjas senast inom tre veckor från det att anmälan om ny leverans har gjorts till den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren.

21 §
Förfaranden i samband med anmälningar om naturgasleveranser

Vid fullgörandet av anmälningsskyldigheter enligt detta kapitel i fråga om naturgasleveranser och vid informationsutbytet i samband med det ska det förfarande som anges i den gällande versionen av regelhandboken följas, om inte något annat föreskrivs i unionslagstiftningen eller i naturgasmarknadslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

4 kap.

Balansavräkning

22 §
Balansavräkning för distributionsnätet

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska i distributionsnätet göra en partsvis balansavräkning för var och en av naturgasmarknadsparterna om deras leveransförhållanden i fråga om dygnsavlästa driftsställen i distributionsnätet och inmatningspunkter för naturgas som härstammar från förnybara energikällor samt om de inmatningar i nätet vid inmatningspunkterna för gas från behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas som parterna har anmält. Utöver den partsvisa balansavräkningen ska den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren själv fastställa balansen för distributionsnätets kundportfölj för resterande förbrukning. Mängden resterande förbrukning är då lika med skillnaden mellan mängden naturgas som överförts vid gränspunkten och mängden partsvist balansavräknad naturgas i distributionsnätet under en balansavräkningsperiod. Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren har till uppgift att omvandla de gasmängder som mätts i distributionsnätet till energi. Omvandlingen ska ske med hjälp av de värmevärden per gasleveransdygn som distributionsnätsinnehavaren har meddelat, om det i distributionsnätet finns en eller flera inmatningspunkter för gas som härstammar från förnybara energikällor eller en inmatningspunkt för gas från en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas.

Distributionsnätets förluster ingår i kundportföljen för resterande förbrukning. Om kundportföljen för resterande förbrukning innehåller också icke-dygnsavlästa driftsställen, ska distributionsnätsinnehavaren i efterhand fastställa distributionsnätets förluster för varje gasmånad. Som distributionsnätets förlust betraktas då skillnaden mellan mängden resterande förbrukning enligt den slutliga balansavräkningen och förbrukningen vid icke-dygnsavlästa driftsställen under gasmånaden i fråga.

23 §
Avräkningsområde vid balansavräkningen för distributionsnät

Vid balansavräkningen för distributionsnät utgör en distributionsnätsinnehavares distributionsnät ett avräkningsområde. Vid en punkt i naturgasnätet där naturgasen övergår från ett överföringsnät till ett distributionsnät eller från ett distributionsnät till ett annat ska det utföras gränspunktsmätning.

Om distributionsnätet har en inmatningspunkt eller -punkter för gas som härstammar från förnybara energikällor eller en inmatningspunkt för gas från en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas, får distributionsnätsinnehavaren indela distributionsnätet i mätområden för vilka distributionsnätsinnehavaren kalkylmässigt fastställer ett värmevärde per gasleveransdygn.

24 §
Distributionsnätsinnehavarens anmälningar om mätningsuppgifter

För balansavräkning och fakturering ska distributionsnätsinnehavaren meddela den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren validerade timvisa mätuppgifter från de dygnsavlästa driftsställena, inmatningspunkterna för gas som härstammar från förnybara energikällor och inmatningspunkterna för gas som härstammar från en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas samt validerade värmevärden per gasleveransdygn för distributionsnätets mätområden.

För uppfyllandet av balansansvar och för fakturering ska distributionsnätsinnehavaren meddela den detaljförsäljare som har leveransskyldighet inom distributionsnätsinnehavarens verksamhetsområde mätuppgifterna från distributionsnätets icke-dygnsavlästa driftsställen. Distributionsnätsinnehavaren ska dessutom meddela detaljförsäljaren om ett icke-dygnsavläst driftsställe omvandlas till ett dygnsavläst driftsställe. Till meddelandet ska då fogas mätuppgifter vid ändringstidpunkten.

25 §
Den systemansvariga överföringsnätsinnehavarens anmälningar om utredda leveranser i distributionsnäten

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska med tanke på balansavräkningen meddela distributionsnätsinnehavaren mätuppgifterna från gränspunktsmätningarna i dennes distributionsnät.

För fakturering ska den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren meddela detaljförsäljaren validerade uppgifter om förbrukningen uttryckta i mängden energi per varje gasleveransdygn under den föregående gasmånaden för varje dygnsavläst driftsställe som detaljförsäljaren levererar naturgas till.

För fakturering ska den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren meddela distributionsnätsinnehavaren följande uppgifter från den föregående gasmånaden uttryckta i mängden energi:

1) validerade uppgifter om förbrukningen per gasleveransdygn vid ett dygnsavläst driftsställe,

2) validerade mätuppgifter om inmatningar i nätet per gasleveransdygn vid inmatningspunkterna för gas som härstammar från förnybara energikällor,

3) validerade mätuppgifter om inmatningar i nätet per gasleveransdygn vid inmatningspunkterna för gas som härstammar från en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas samt uppgifter om de inmatningar i nätet vid inmatningspunkterna som parterna anmält,

4) mängderna av resterande förbrukning per gasleveransdygn.

26 §
Slutlig balansavräkning för naturgassystemet

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska före kl. 10 under det sjätte gasleveransdygnet i den nästföljande gasmånaden meddela

1) den balansansvarige resultaten av den slutliga balansavräkningen som baserar sig på validerade mätuppgifter för varje gasleveransdygn inom en gasmånad,

2) grossistmarknasparten balansavräkningsuppgifter om naturgasmängder som baserar sig på partens leveransförhållanden samt nominerings- och handelsmeddelanden för varje gasleveransdygn inom en gasmånad.

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska två gånger för varje gasmånad göra en korrigerande beräkning av balansfelen mellan grossistmarknadsparter som reserverar överföringskapacitet, slutförbrukare i överföringsnätet, detaljförsäljare, aktörer som matar gas som härstammar från förnybara energikällor in i nätet och den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren. Den första korrigerande beräkningen ska göras under den tredje gasmånaden efter leveransmånaden och den andra korrigerande beräkningen för samtliga 12 leveransmånader under föregående kalenderår i april månad under det kalenderår som följer leveransmånaden. Efter detta kan balansfel mellan marknadsparterna korrigeras endast genom ett bilateralt avtal mellan parterna. Dessutom får den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren i en exceptionell situation göra en avvikelsekorrigeringsberäkning av balansfel efter den första eller andra korrigerande beräkningen.

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska meddela resultaten av korrigeringsberäkningarna av balansfel till marknadsparterna med tanke på korrigeringsfaktureringen dem emellan. Resultaten av den slutliga balansavräkningen ändras inte till följd av den korrigerande beräkningen.

27 §
Förfaranden vid balansavräkning

Vid balansavräkningen och vid informationsutbytet i samband med den ska förfarandet enligt den gällande versionen av regelhandboken följas, om inte något annat föreskrivs i unionslagstiftningen eller i naturgasmarknadslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

28 §
Gasmarknadsparternas kompletterande skyldigheter vid balansavräkning

Utöver vad som bestäms i denna förordning är parterna på naturgasmarknaden skyldiga att på begäran meddela den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren och distributionsnätsinnehavaren uppgifter som gäller inmatning i nätet och anskaffning av naturgas samt användning och leveranser av naturgas, om erhållandet av uppgifterna är motiverat med tanke på balansavräkningen eller för att den andra parten ska kunna uppfylla sitt balansansvar. Distributionsnätsinnehavaren och innehavaren av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas är dessutom skyldiga att bistå den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren vid korrigeringen av felaktiga balansavräkningsuppgifter, om uppgörandet av balansavräkningen för naturgassystemet kräver detta.

5 kap.

Mätning av naturgasleveranser

29 §
Utrustande av ett driftsställe med mätapparatur i överföringsnätet

Ett driftsställe i överföringsnätet ska utrustas med fjärravläsbar mätapparatur som mäter naturgasförbrukningen. Om en naturgasanslutning omfattar flera gasförbrukningspunkter till vilka naturgas säljs via naturgasnätet, ska varje förbrukningspunkt separat utrustas med mätapparatur.

30 §
Utrustande av ett driftsställe med mätapparatur i distributionsnätet

Ett driftsställe i distributionsnätet ska utrustas med fjärravläsbar mätapparatur som mäter naturgasförbrukningen. Ett dygnsavläst driftsställe får inte omvandlas till ett icke-dygnsavläst driftställe.

En distributionsnätsinnehavare får i ett enskilt fall utrusta ett driftsställe eller flera driftsställen med icke-dygnsavläst mätapparatur som inte är fjärravläsbar, om utrustande av driftsstället med fjärravläsbar dygnsavläst mätapparatur inte är kostnadseffektivt med beaktande av sparmöjligheterna på lång sikt. Distributionsnätsinnehavaren ska också då som alternativ erbjuda kunden dygnsavläst mätapparatur för driftsstället.

31 §
Utrustande av apparaturen för inmatning av gas i naturgasnätet med mätapparatur

En behandlingsanläggning för kondenserad naturgas som anslutits till naturgasnätet och apparatur som matar gas som härstammar från förnybara energikällor in i naturgasnätet ska utrustas med fjärravläsbar mätapparatur som mäter mängden av, värmevärdet hos och kvaliteten på gas som matats in i naturgasnätet.

32 §
Mätanordningar i distributionsnätet som tillhandahålls på separat beställning

Distributionsnätsinnehavaren ska på separat beställning av slutförbrukaren eller detaljförsäljaren tillhandahålla denne mätapparatur som gör det möjligt att omvandla slutförbrukarens driftsställe eller driftsstället för detaljförsäljarens kund till ett dygnsavläst driftsställe. Mätningen ska ordnas inom tre månader från mottagandet av en begäran om installering av mätapparatur.

33 §
Avläsning av mätapparaturen i naturgasnätet

Mätapparaturen i ett dygnsavläst driftsställe ska avläsas minst en gång per dygn.

I distributionsnätet ska mätapparaturen i ett icke-dygnsavläst driftsställe avläsas minst fyra gånger per år, så att distributionsnätsinnehavaren ansvarar för minst en avläsning. Om naturgas överförs till ett driftsställe för att användas enbart vid matlagning, ska mätapparaturen dock avläsas minst en gång i året.

Nätinnehavaren har rätt att uppskatta gasförbrukningen vid ett naturgasdriftsställe utgående från driftsställets tidigare förbrukning om

1) någon mätning av naturgasförbrukningen inte kunnat göras på grund av fel i mätapparaturen,

2) några mätuppgifter inte finns tillgängliga på grund av en störning i dataöverföringen från fjärravläsbar mätapparatur,

3) slutförbrukaren ansvarar för avläsningen av mätapparatur i distributionsnätet och denne har inte meddelat något mätarvärde för faktureringsperioden i fråga,

4) mätapparaturen i distributionsnätet är placerad så att nätinnehavaren inte har tillträde till den och slutförbrukaren inte inom en skälig frist, som nätinnehavaren har ställt, har lämnat nätinnehavaren det avlästa värdet efter att nätinnehavaren begärt uppgift om värdet.

Distributionsnätsinnehavaren ska publicera information om den metod som den tillämpar vid uppskattning av naturgasförbrukningen vid ett driftsställe.

34 §
Avläsning av mätapparatur i en fastighets interna naturgasnät

På avläsningen av mätapparatur som hör till en fastighets eller motsvarande fastighetsgrupps interna naturgasnät tillämpas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 33 § om avläsning av mätapparatur i ett naturgasdriftsställe som har anslutits till ett distributionsnät och vad som föreskrivs i 19 § i naturgasmarknadslagen om slutförbrukarens rätt till utnyttjande av uppgifterna om sin egen naturgasförbrukning. En slutförbrukare har rätt att till sitt förfogande få uppgifterna om den naturgasförbrukning som uppmätts i en lägenhet som slutförbrukaren besitter också i det fall att faktureringen av naturgasinköpet i slutförbrukarens fall inte grundar sig på uppmätt naturgasförbrukning.

7 kap.

Ikraftträdande

35 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Genom denna förordning upphävs

1) statsrådets förordning om naturgasmarknaden (622/2000),

2) handels- och industriministeriets förordning om informationsutbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln (974/2000).

36 §
Övergångsbestämmelsen om mätanordningar i naturgasnätet

En distributionsnätsinnehavare får göra undantag från kravet enligt 30 § att utrusta ett driftsställe i distributionsnätet med mätapparatur, om driftsstället i distributionsnätet vid förordningens ikraftträdande inte har utrustats med mätapparatur och naturgas överförs till driftsstället uteslutande för matlagning.

Nätinnehavaren får dessutom göra undantag från kravet enligt 29 § och 30 § 1 mom. att utrusta ett driftsställe i naturgasnätet med fjärravläsbar mätapparatur, om driftsstället vid förordningens ikraftträdande har utrustats med mätapparatur som inte har en sådan egenskap.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (32009R0715); EUT L 211, 14.8.2009, s. 36
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (32012L0027); EUT L 315, 14.11.2012, s. 1

Helsingfors den 10 oktober 2019

Näringsminister
Katri Kulmuni

Regeringsråd
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.